Προκηρύξεις

logo3

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Υπηρεσία μυοκτονίας, απεντόμωσης και απολύμανσης» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Posted by | Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις | No Comments

Ο Πρόεδρος της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης (ΚΔΒΚ) σας καλεί να υποβάλετε την οικονομική σας προσφορά για «Υπηρεσία μυοκτονίας, απεντόμωσης και απολύμανσης» όπως περιγράφονται στο υπηρεσιακό σημείωμα (αριθμ.110/16.11.2022), Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ΄αριθμ 72/2022(ΑΔΑ:ΨΑΞ9ΟΕ7Ζ-ΧΟΨ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που έχει εγκριθεί με την 213/2022 (ΑΔΑ: ΩΜΞ8ΟΕ7Ζ-ΗΙΛ)…

Read More
logo3

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Γάλατος για τους υπαλλήλους της ΚΔΒΚ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Posted by | Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις | No Comments

Ο Πρόεδρος της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης (ΚΔΒΚ) σας καλεί να υποβάλετε την οικονομική σας προσφορά για την Εργασία, «Προμήθεια Γάλατος για τους υπαλλήλους της ΚΔΒΚ» όπως περιγράφονται στο υπηρεσιακό σημείωμα της Τεχνικής Μελέτης μας (αριθμ.11/2022), Για την κάλυψη της ανωτέρου δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ΄αριθμ 62/2022(ΑΔΑ: 65ΚΖΟΕ7Ζ-ΧΕΛ απόφαση…

Read More
logo3

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσία «Καθαρισμό υαλοπινάκων της ΚΔΒΚ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Posted by | Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις | No Comments

Ο Πρόεδρος της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης (ΚΔΒΚ) σας καλεί να υποβάλετε την οικονομική σας προσφορά για την Εργασία, «Καθαρισμό υαλοπινάκων της ΚΔΒΚ» όπως περιγράφονται στο υπηρεσιακό σημείωμα της υπηρεσίας μας (αριθμ.95/2022). Για την κάλυψη της ανωτέρου δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ΄αριθμ 63/2022(ΑΔΑ:Ω24ΤΟΕ7Ζ-ΒΧΜ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που έχει εγκριθεί…

Read More
logo3-1024x380

Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού της ΚΔΒΚ» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Posted by | Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις | No Comments

Η Κοβεντάρειος Δημοτική βιβλιοθήκη Κοζάνης (ΚΔΒΚ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού της ΚΔΒΚ»με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με δημόσια πρόσκληση, προϋπολογισμού 1.613,96€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα…

Read More
logo3

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Πιστοποίηση Ανελκυστήρων ΚΔΒΚ» με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεση

Posted by | Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις | No Comments

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο Πρόεδρος της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης (ΚΔΒΚ) σας καλεί να υποβάλετε εκδήλωση ενδιαφέροντος για εργασίες που αφορούν στη «Πιστοποίηση Ανελκυστήρων ΚΔΒΚ» , όπως περιγράφονται στην μελέτη της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου (αριθμ.132/2022), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά. ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (με τη συνοπτική διαδικασία της απ’…

Read More
logo3

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Συντήρηση και Αποκατάσταση Βλαβών Ανελκυστήρων ΚΔΒΚ» με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης

Posted by | Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις | No Comments

Ο Πρόεδρος της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης (ΚΔΒΚ) σας καλεί να υποβάλετε εκδήλωση ενδιαφέροντος για εργασίες που αφορούν στη «Συντήρηση και Αποκατάσταση Βλαβών Ανελκυστήρων ΚΔΒΚ», όπως περιγράφονται στην μελέτη της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου (αριθμ.131/2022), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά. ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (με τη συνοπτική διαδικασία της απ’…

Read More
logo3

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «12μηνη συντήρηση – υποστήριξη λογισμικών koha, atom, vufind» με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης

Posted by | Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις | No Comments

Ο Πρόεδρος της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης (ΚΔΒΚ) σας καλεί να υποβάλετε εκδήλωση ενδιαφέροντος για εργασίες που αφορούν στη «12μηνη συντήρηση – υποστήριξη λογισμικών Koha,Atom,Vufind», όπως περιγράφονται στην μελέτη της υπηρεσίας (αριθμ.10/2022), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά. ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης) Τα…

Read More
logo3

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή Υπηρεσίας Τεχνικού Ασφαλείας», με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Posted by | Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις | No Comments

Ο Πρόεδρος της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης (ΚΔΒΚ) σας καλεί να υποβάλετε την οικονομική σας προσφορά για την «Παροχή Υπηρεσίας Τεχνικού Ασφαλείας», όπως περιγράφονται στη μελέτη της υπηρεσίας μας (αριθμ.8/2022). Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ΄αριθμ 48/2022(ΑΔΑ:ΨΜΒ6ΟΕ7Ζ-ΑΡ5 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που έχει εγκριθεί με την 109/2022(ΑΔΑ:ΨΞ1ΠΟΕ7ΖΠΦΡ…

Read More
logo3

Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισμού 1.975,84€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Posted by | Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις | No Comments

Η Κοβεντάρειος Δημοτική βιβλιοθήκη Κοζάνης (ΚΔΒΚ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με δημόσια πρόσκληση, προϋπολογισμού 1.975,84€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016….

Read More
logo3

Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «Προμήθεια νέων τίτλων βιβλίων της Κοβεντάρειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισμού 14.997,18€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6%

Posted by | Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις | No Comments

Η Κοβεντάρειος Δημοτική βιβλιοθήκη Κοζάνης (ΚΔΒΚ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια νέων τίτλων βιβλίων της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με δημόσια πρόσκληση, προϋπολογισμού 14.997.18€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016. 1.Κριτήριο ανάθεσης είναι…

Read More