Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Γάλατος για τους υπαλλήλους της ΚΔΒΚ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Σεπτέμβριος, 13 2022
logo3

Ο Πρόεδρος της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης (ΚΔΒΚ) σας καλεί να υποβάλετε την οικονομική σας προσφορά για την Εργασία, «Προμήθεια Γάλατος για τους υπαλλήλους της ΚΔΒΚ» όπως περιγράφονται στο υπηρεσιακό σημείωμα της Τεχνικής Μελέτης μας (αριθμ.11/2022), Για την κάλυψη της ανωτέρου δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ΄αριθμ 62/2022(ΑΔΑ: 65ΚΖΟΕ7Ζ-ΧΕΛ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που έχει εγκριθεί με την 163/2022(ΑΔΑ: 68ΜΞΟΕ7Ζ-ΦΡ5)απόφαση προέδρου).

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Η προσφορά πρέπει να υποβληθεί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την 19/09/2022 και ώρα 11:00 π.μ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ επί ποινή απορρίψεως
α) Υπεύθυνη Δήλωση ότι μελέτησα και αποδέχομαι τους όρους της μελέτης
β) Οικονομική προσφορά (σε κλειστό φάκελο)

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2461049319 (εσωτ. 149 ) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πατήστε εδώ για να δείτε την πρόσκληση