Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «12μηνη συντήρηση – υποστήριξη λογισμικών koha, atom, vufind» με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης

Ιούλιος, 08 2022
logo3

Ο Πρόεδρος της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης (ΚΔΒΚ) σας καλεί να υποβάλετε εκδήλωση ενδιαφέροντος για εργασίες που αφορούν στη «12μηνη συντήρηση – υποστήριξη
λογισμικών Koha,Atom,Vufind», όπως περιγράφονται στην μελέτη της υπηρεσίας (αριθμ.10/2022), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά.

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης)
Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών ή προμήθεια ειδών που αποτελούν αντικείμενο της συγκεκριμένης πρόσκλησης.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν, προσωπικά ή με εκπρόσωπο τους, τα δικαιολογητικά στην ΚΔΒΚ, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 15/07/2022 και ώρα
12:00 π.μ. (έναρξη αποσφράγισης προσφορών)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ επί ποινή απορρίψεως
α)Υπεύθυνη Δήλωση ότι μελέτησαν και αποδέχονται τους όρους της αρ.10/2022 μελέτης
β) Έντυπο οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το υπόδειγμα της Τεχνικής Μελέτης σε ηλεκτρονική μορφή.

Η παρεχόμενη προμήθεια κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 72267000-4.

2. Περιγραφή εργασιών
Αναλυτική περιγραφή της υπηρεσίας αναφέρεται στο Αντικείμενο –Περιγραφή έργου της Τεχνικής μελέτης.

3. Χρόνος και Τόπος Διεξαγωγής
Χρονική διάρκεια υλοποίησης: από την υπογραφή της σύμβασης και για δώδεκα (12) μήνες

Aπό τον ανάδοχο θα ζητηθεί απόσπασμα ποινικού μητρώου, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα προς απόδειξη των ανωτέρω και πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου πριν την υπογραφή της σύμβασης.

Για να δείτε την πρόσκληση ενδιαφέροντος πατήστε εδώ