Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσία «Καθαρισμό υαλοπινάκων της ΚΔΒΚ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Σεπτέμβριος, 13 2022
logo3

Ο Πρόεδρος της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης (ΚΔΒΚ) σας καλεί να υποβάλετε την οικονομική σας προσφορά για την Εργασία, «Καθαρισμό υαλοπινάκων της ΚΔΒΚ» όπως περιγράφονται στο υπηρεσιακό σημείωμα της υπηρεσίας μας (αριθμ.95/2022).
Για την κάλυψη της ανωτέρου δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ΄αριθμ 63/2022(ΑΔΑ:Ω24ΤΟΕ7Ζ-ΒΧΜ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που έχει εγκριθεί με την 163/2022(ΑΔΑ: 68ΜΞΟΕ7Ζ-ΦΡ5)απόφαση προέδρου).

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Η προσφορά πρέπει να υποβληθεί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την 19/09/2022 και ώρα 11:00 π.μ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ επί ποινή απορρίψεως

Οικονομική προσφορά (σε κλειστό φάκελο)

Πατήστε εδώ για να δείτε την πρόσκληση