Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού της ΚΔΒΚ» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Ιούλιος, 26 2022
logo3-1024x380

Η Κοβεντάρειος Δημοτική βιβλιοθήκη Κοζάνης (ΚΔΒΚ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού της ΚΔΒΚ»με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με δημόσια πρόσκληση, προϋπολογισμού 1.613,96€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

 1. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Για την κάλυψη της δαπάνης του παραπάνω έργου έχει εκδοθεί ο αριθμ. 54/2022 αποφάση ανάληψης υποχρέωσης, με εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού της ΚΔΒΚ για το συγκεκριμένο έργο: αριθμός δέσμευσης 54/2022 «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού της ΚΔΒΚ» και ΚΑΕ:10.6634. Η παρεχόμενη προμήθεια κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων CPV όπως προγράφονται στη Τεχνική έκθεση .
 2. Περιγραφή υλικώνΑναλυτική περιγραφή της προμήθειας αναφέρεται στη Τεχνική μελέτη της παρούσας πρόσκλησης.
 3. Χρόνος και Τόπος Διεξαγωγής
  Χρονική διάρκεια υλοποίησης: από την υπογραφή της σύμβασης/ανάθεσης σε χρονικό διάστημα 2 μηνών. Τόπος: η ταχυδρομική διεύθυνση της υπηρεσίας.
 4. Δικαίωμα συμμετοχής
  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με το είδος της συγκεκριμένης πρόσκλησης .
 5. Δικαιολογητικά επί ποινής απορρίψεως
  Η προσφορά του οικονομικού φορέα επί ποινή απορρίψεως θα πρέπει να περιέχει:
  1. Οικονομική προσφορά σύμφωνα με το υπόδειγμα της Τεχνικής Μελέτης σε χωριστό φάκελο.
  2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους και είναι σύμφωνος με τη μελέτη της υπηρεσίας.
  3. Εφόσον πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης της προσφοράς.
 6. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
  Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται μέχρι την Τρίτη 02/08/2022 και ώρα 12.00 μ.μ., στη γραμματεία της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, Κ. Δαβάκη 9, (Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2461 049319 εσωτ. 150, 149).
  Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό, σφραγισμένο φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι:
  • Η φράση ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού της ΚΔΒΚ». Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας (ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ),
  • Ο αριθμός της παρούσας πρόσκλησης ,
  • Η ημερομηνία αξιολόγησης των προσφορών,
  • Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος.
  Πατήστε εδώ για να δείτε την πρόσκληση.