Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή Υπηρεσίας Τεχνικού Ασφαλείας», με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Ιούλιος, 01 2022
logo3

Ο Πρόεδρος της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης (ΚΔΒΚ) σας καλεί να υποβάλετε την οικονομική σας προσφορά για την «Παροχή Υπηρεσίας Τεχνικού
Ασφαλείας», όπως περιγράφονται στη μελέτη της υπηρεσίας μας (αριθμ.8/2022).
Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ΄αριθμ 48/2022(ΑΔΑ:ΨΜΒ6ΟΕ7Ζ-ΑΡ5 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που έχει εγκριθεί με την 109/2022(ΑΔΑ:ΨΞ1ΠΟΕ7ΖΠΦΡ απόφαση προέδρου).
Για να δείτε την πρόσκληση ενδιαφέροντος μαζί με την μελέτη πατήστε εδώ