EΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΒΚ (Απόφαση Δ.Σ. 19/2012, αναθεώρηση 57/2014)

1.ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης (Κ.Δ.Β.Κ.) συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες ιστορικές βιβλιοθήκες της χώρας και των Βαλκανίων, με αφετηρία το δεύτερο μισό του 17ου αι., όταν ιδρύθηκε η Σχολή της Κοζάνης και οργανώθηκε η σχολική της βιβλιοθήκη. Το 1690 έχουμε τον πρώτο χειρόγραφο κατάλογο με 440 τόμους βιβλίων. Το 1813 χτίζεται δίπλα από το ναό του Αγίου Νικολάου μικρό θολωτό οίκημα γνωστό με το όνομα «Οίκος Βελτιώσεως» όπου συγκεντρώνονται όλα τα βιβλία της μικρής τότε βιβλιοθήκης, η οποία στη συνέχεια εμπλουτίζεται κυρίως από δωρεές επισκόπων, διανοούμενων, συγγραφέων αλλά και φιλογενών Κοζανιτών που ζούσαν στην κεντρική Ευρώπη. Το 1916 ιδρύεται το σωματείο «Αναγνωστήριο Κοζάνης», το οποίο παραλαμβάνει τα βιβλία του «Οίκου». Το 1923 τα βιβλία παραδίδονται στο Δήμο και συστήνεται η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης. Από το 1986 με την υπ’ αριθμ. 40/86 (ΦΕΚ 382Β΄, 10-06-1986) απόφαση του Δήμου γίνεται ανεξάρτητο ΝΠΔΔ, και ως τέτοιο παραμένει μέχρι σήμερα (ΦΕΚ 1765/τχ Β΄, 05-08-2011).

ΣΥΛΛΟΓΕΣ

Στις συλλογές της ΚΔΒΚ, πέρα από το σύγχρονο κομμάτι ( μετά την απελευθέρωσή της Κοζάνης το 1912), περιλαμβάνονται επίσης ως διακριτές κατηγορίες: α) χειρόγραφα, β) εκδόσεις από το 1494- 1912, γ) κώδικες και λυτά έγγραφα, δ) εφημερίδες-περιοδικά ε)η αρχαιολογική συλλογή, στ) η βιβλιοθήκη Ψαριανού, ζ) η Χαρτοθήκη, η) η παλαιοχριστιανική συλλογή ενώστο άμεσο μέλλον προβλέπεται η ένταξη παιδικών – παραρτημάτων – κινητών .

Το σύνολο των συλλογών της ξεπερνά τα 150.000 τεκμήρια, απ’ τα οποία είναι περασμένα στον ηλεκτρονικό κατάλογό της (μέχρι σήμερα, 2012) 45.000.

2. ΣΚΟΠΟΣ

ΗΚ.Δ.Β.Κ., συγκεντρώνει και διατηρεί έγγραφα, χειρόγραφα, βιβλία και κάθε άλλο υλικό, τα οποία διαθέτει για μελέτη στα μέλη της και στο ευρύτερο κοινό, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη της πνευματικής και πολιτιστικής δραστηριότητας του τόπου, με όλα τα νόμιμα μέσα.

3. ΠΟΡΟΙ

Πόροι της Κ.Δ.Β.Κ. είναι:

1. Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Κοζάνης που γράφεται υποχρεωτικά στον προϋπολογισμό της.

2. Κρατικές επιχορηγήσεις (πχ Υπουργείο Παιδείας-Πολιτισμού κλπ) ή άλλη νόμιμη πρόσοδος.

3. Εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες.

4. Συνδρομές μελών, εισπράξεις από παραστάσεις και γενικά το αντίτιμο από την παροχή υπηρεσιών.

5. Έσοδα από αξιοποίηση της περιουσία της, καθώς και κάθε περιουσιακού στοιχείου που της ανήκει.

4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η διοίκηση της Κ.Δ.Β.Κ. ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κοζάνης, από το οποίο κι εποπτεύεται, όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις και ειδικότερα από τον ΟΕΥ της.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εποπτεύει και ελέγχει τις υπηρεσίες της Κ.Δ.Β.Κ., έτσι ώστε να εξασφαλίζεται με αποδοτικό τρόπο η αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των περιοδικών / γενικών στόχων και προγραμμάτων που αποφασίζονται κάθε φορά. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, αυτός αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.

Το ΔΣ συνεδριάζει υποχρεωτικά ύστερα από πρόσκληση του προέδρου μία (1) φορά τον μήνα. Η πρόσκληση για τη συνεδρίαση αποστέλλεται με συμβατικό ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τρεις (3) μέρες πριν. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία του 50% των μελών του συν ένα (1) και οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, ενώ σε ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις εκπίπτει του αξιώματός του και αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή του. Στις συνεδριάσεις κρατούνται πρακτικά και οι αποφάσεις του Δ.Σ. καταχωρούνται στο οικείο βιβλίο.

Ο προέδρος εκπροσωπεί την Κ.Δ.Β.Κ.σε κάθε αρχή και εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ., έχοντας όλες τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στις σχετικές διατάξεις του Δημοτικού Κώδικα.

5. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Ο Δήμαρχος Κοζάνης μπορεί να ορίζει-σε περίπτωση μη κάλυψης θέσεως- υπάλληλο του Δήμου, ύστερα από πρόταση του προέδρου και σύμφωνα με το Δ.Κ., ο οποίος ασκεί τα καθήκοντα της οικονομικής υπηρεσίας και υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής, τις μισθοδοτικές καταστάσεις, όπως και κάθε άλλο έγγραφο σχετικό με την οικονομική διαχείριση του Ν.Π.

6. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η οργανική σύνθεση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης, η διαβάθμιση των θέσεων του προσωπικού και τα αντικείμενα αρμοδιότητας των γραφείων ορίζονται από τον ΟΕΥ και τις αντίστοιχες διατάξεις του Δ.Κ.

7.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

7.1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Οι συλλογές του υλικού της βιβλιοθήκης ανταποκρί­νονται πρώτιστα στις πληροφοριακές, εκπαιδευτικές, μορφωτικές και ψυχαγωγικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού.

Η ανάπτυξη των συλλογών της βιβλιοθήκης ακολουθεί διαδικασίες τέτοιες, που στοχεύουν στη συνεχή βελτίωσή της. Χαρακτηρίζεται δε από συγκεκριμένες διαδικασίες, που αποτελούν τον τρόπο ανάπτυξης, ενώ προοδευτική εξέλιξή τους αποτελεί το ρυθμό ανάπτυξης. Οι δύο αυτές διαδικασίες λειτουργούν συνδυαστι­κά με τον προσδιορισμό συγκεκριμένων θεματικών κατηγο­ριών που επιλέγει η βιβλιοθήκη να επικεντρώσει τησυλ­λογή της. Η πολιτική ανάπτυξης συλλογών περιλαμβάνει ένα κύκλο διαδικασιών, όπως:

 • Ανάλυση των πληροφοριακών αναγκών της κοινότητας

Ο προσδιορισμός, η ανάλυση και η αξιολόγηση των πληρο­φοριακών αναγκών του κοινού, αποτελούν τη βάση της πολιτι­κής ανάπτυξης της συλλογής της βιβλιοθήκης. Ο προσ­διορισμός αυτός στηρίζεται σε μεθόδους έρευνας κοινού (ερωτηματολόγια, στατιστικές χρήσης τεκμηρίων, αιτήσεις κλπ).

 • Επιλογή Υλικού

Γίνεται με βάση: α) το σκοπό και τους στόχους της βιβλιοθήκης, β) τη γενική θεματική κατεύθυνση ανάπτυξης της συλλογής, γ) τις ανάγκες του κοινού, όπως αυτές προκύπτουν από τη διαδικα­σία ανάλυσης, δ) τους τύπους και την ποιότητα των υλικών, ε) τον πληθυσμό, στ) τα στατιστικά στοιχεία χρήσης των τεκμηρίων.

 • Πρόσκτηση υλικού

Η πρόσκτηση υλικού στη βιβλιοθήκη γίνεται με τους εξής τρόπους:

α) Με αγορές.

β) Με δωρεές,οι οποίες εντάσσονται στη συλλογή, στα πλαίσια λειτουργίας της βιβλιοθήκης και των εκάστοτε αναγκών της.

γ) Με τα κατά νόμο τεκμήρια που εκδίδονται στην περιοχή ευθύνης της βιβλιοθήκης και κατατίθενται υποχρεωτικά σ’ ένα αντίτυπο από το συγγραφέα, τυπογράφο, λιθογράφο ή εκδότη, στους οποίους δίνεται έγγραφο αποδεικτικό κατάθεσης (αίτηση) στη Βιβλιοθήκη (ΦΕΚ 637/2009).

ε) Με ανταλλαγές, κατόπιν συνεννοήσεως με άλλες βιβλιοθήκες ή οργανισμούς.

Οι υπάλληλοι φροντίζουν, ώστε να χειρίζονται τις παραγγελίες και τις παραλαβές του υλικού της βιβλιοθήκης σύμφωνα με το Δημοτικό Κώδικα. και έχουν την ευθύνη για την ορθολογική ανάπτυξη της συλλογής της .

Καθήκοντα υπαλλήλου/ων:

 1. Καταχωρεί ηλεκτρονικά το υπό παραγγελία προτεινόμενο υλικό.
 2. Τηρεί αρχείο με τις λίστες του προτεινόμενου υλικού, έτσι ώστε να τηρείται η σειρά προτεραιότητας.
 3. Έχει την ευθύνη της ορθολογικής ανάπτυξης της συλλογής της βιβλιοθήκης.
 4. Καθορίζει κι εφαρμόζει τις απαραίτητες διαδικασίες για την προμήθεια του υλικού (διενέργεια διαγωνισμών κλπ.)
 5. Παραλαμβάνει κι ελέγχει το υλικό.
 6. Συνεργάζεται και παραδίδει τα παραστατικά στην αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Υλικού της βιβλιοθήκης και το υλικό στο Γραφείο Επεξεργασίας.
 7. Επικοινωνεί με τους προμηθευτές για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.

Δωρεές – Κανονισμός αποδοχής

Για την αποδοχή μιας δωρεάς (αίτημα) απαραίτητη είναι η επικοινωνία του δωρητή με τη Κ.Δ.Β.Κ., ώστε ν’ αποφασιστεί, αν η δωρεά θα ενταχθεί, και με ποιους όρους, στη Βιβλιοθήκη (όταν πρόκειται για συλλογή ).

Σε περίπτωση μεγάλου όγκου, παραδίδεται μια λίστα στην υπηρεσία, ώστε η Βιβλιοθήκη να εκτιμήσει το μέγεθος και την ποιότητά της συλλογής.. Σε κάθε περίπτωση η ΚΔΒΚ είναι υπεύθυνη για τον τρόπο καταγραφής της δωρεάς, τα μέσα και τη χρονική διάρκεια που θα καταγραφεί, καθώς και για το χώρο, όπου θα τοποθετηθεί.

Από τη στιγμή που ο δωρητής παραδίδει το υλικό, αυτό περιέρχεται στην περιουσία της βιβλιοθήκης, σφραγίζεται και καταχωρείται κανονικά, όπως οποιοδήποτε άλλο ντοκουμέντο. Η βιβλιοθήκη υποχρεούται να συντάξει και ν’ αποστείλει στο δωρητή ευχαριστήρια επιστολή, όπου θα επισυνάπτεται, αν το επιθυμεί, και φωτοτυπία του βιβλίου εισαγωγής.

Σε σημαντική δωρεά, αν ο δωρητής ζητήσει ειδικούς όρους, πχ αυτή να φέρει το όνομά του, μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, εφόσον, αυτό γίνει αποδεκτό από τη βιβλιοθήκη. Στην περίπτωση αυτή, η συλλογή καταγράφεται, κι αφού σφραγιστεί και με δική του σφραγίδα, όπου θα φαίνεται η λέξη ΔΩΡΕΑ, φυλάσσεται συμπαγής (δηλ. αδιάσπαστη) σε ειδικό χώρο αποτελώντας ειδική συλλογή με το όνομα του. Για το σκοπό αυτό συντάσσεται Πρακτικό Παραλαβής της Δωρεάς αίτημα που περιγράφει τους όρους αποδοχής, επεξεργασίας και διαχείρισής της και υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλόμενους.

7.2 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ – ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ –ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Η οργάνωση του υλικού της βιβλιοθήκης γίνεται σύμφωνα με τα διεθνή βιβλιοθηκονομικά πρότυπα οργάνωσης των βιβλιοθηκών, ιδιαίτερα με τη χρήση των Αγγλο-Αμερικανικών κανόνων καταλογογράφησης (AACR2 Anglo-American Cataloguing Rules, 2nd edition), των Θεματικών επικεφαλίδων της βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (Library of Congress Subject Headings), τον κατάλογο Θεματικών Επικεφαλίδων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, των Θεματικών Επικεφαλίδων SEARS. Η ταξινόμηση του υλικού γίνεται σύμφωνα µε το διεθνές δεκαδικό σύστημα ταξινόμησης DDC (DEWEY DECIMALCLASSIFICATION).

Καθήκοντα υπαλλήλων:

Μετά το πέρας του απαραίτητου ελέγχου, τα τεκμήρια σφραγίζονται και εισάγονται στο βιβλίο εισαγωγής, όπου παίρνουν αύξοντα αριθμό εισαγωγής, κατά έτος.

Τα βιβλιογραφικά δεδομένα του υλικού της βιβλιοθήκης εισάγονται στο σύστημα αυτοματοποίησης, ενώ οι εφημερίδες και τα περιοδικά σε καρτέλες.

Γίνεται αποδελτίωση των κυριότερων τοπικών περιοδικών

Τέλος γίνεται η τεχνική επεξεργασία του υλικού (ετικέτες, αντικλεπτικά, καπλάντισμα, άκοπα φύλλα κτλ.) και το υλικό είναι έτοιμο για ταξιθέτηση στα ράφια.

Η καταχώρηση του υλικού στον ηλεκτρονικό κατάλογο γίνεται με το σύστημα αυτοματισμού βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ (Αυτοματισμός Βιβλιοθηκών ΕΚΤ), που υλοποιεί το μορφότυπο UNIMARC.

 

7.3 ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

Η ΚΔΒΚ λειτουργεί κι ως δανειστική, παρέχοντας το δικαίωμα του δανεισμού σε όλα τα μέλη της.

Για να γίνει κάποιος μέλος της βιβλιοθήκης, πρέπει να αποκτήσει κάρτα μέλους.

Η κάρτα εγγραφής κοστίζει 2 € και ισχύει για ένα (1) έτος.

Το Δανειστικό Τμήμα περιλαμβάνει υλικό σε έντυπη μορφή και οπτικοακουστικό και καλύπτει όλες τις γνωστικές κατηγορίες που ενδιαφέρουν τους χρήστες (λογοτεχνία, ψυχολογία, φιλοσοφία, θρησκεία, ιστορία κ.λπ.). Η συλλογή είναι ελληνόγλωσση και έχει λίγα ξενόγλωσσα βιβλία, DVD και CD.

Διαδικασία δανεισμού

Κάθε πολίτης, ο οποίος κατοικεί στο Δήμο Κοζάνης κι επιθυμεί να δανείζεται υλικό της ΚΔΒΚ, εφοδιάζεται με κάρτα μέλους. Για την έκδοσή της απαιτείται η προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου καθώς κι ένας λογαριασμός ΔΕΥΑΚ για όσους μένουν προσωρινά στην Κοζάνη.

Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας μέλους το ποσό επανέκδοσης ανέρχεται στα 3€.

Οι χρήστες πρέπει να γνωρίζουν ότι:

1. Για τους ανήλικους είναι απαραίτητη η ενημέρωση και η έγκριση του γονέα ή κηδεμόνα για την έκδοση της κάρτας.

2. Πρέπει να ενημερώνουν το γραφείο δανεισμού για οποιαδήποτε αλλαγή της διεύθυνσης κατοικίας τους ή του αριθμού τηλεφώνου τους ή την απώλειά της.

3. Η κάρτα μέλους είναι απολύτως προσωπική (με δυνατότητα πληρεξούσιου) και ο κάτοχός της πρέπει να την έχει πάντα μαζί του κατά τη διαδικασία δανεισμού. Επίσης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για το υλικό που έχει καταχωρηθεί σε αυτή.

4. Κανένα βιβλίο ή αντικείμενο της βιβλιοθήκης δεν μπορεί να απομακρυνθεί από τη βιβλιοθήκη, πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία του δανεισμού.

5. Τα νέα μέλη πρέπει να λαμβάνουν γνώση των όρων δανεισμού κατά την εγγραφή τους.

6. Μέχρι την καταγραφή επιστροφής του υλικού, ο χρήστης είναι υπεύθυνος για το υλικό που έχει δανειστεί. Ο δανειζόμενος δεν έχει το δικαίωμα να δανείσει σε άλλον υλικό που αυτός δανείστηκε. Το υλικό πρέπει να επιστραφεί πρώτα στη Βιβλιοθήκη και στη συνέχεια να το δανειστεί ο επόμενος, με την τηρούμενη διαδικασία δανεισμού.

7. Κατά την παραλαβή κι επιστροφή του, το υλικό ελέγχεται και πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, διαφορετικά ο χρήστης θα υποχρεωθεί να το αντικαταστήσει. Επίσης σε περίπτωση απώλειας το υλικό αντικαθίσταται με αντίτυπό του. Εάν το απολεσθέν ή κατεστραμμένο βιβλίο δεν είναι διαθέσιμο στην αγορά τότε υποχρεούται να το αντικαταστήσει με άλλο ανάλογης αξίας που θα του υποδείξει η βιβλιοθήκη.

8. Για καθυστερημένη επιστροφή επιβάλλεται πρόστιμο του ποσού των 0,10 € για κάθε βιβλίο και 0,30 για CD ή DVD για κάθε μέρα καθυστέρησης.

9. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά εκτός Ελλάδας, δανεισμένου υλικού της ΚΔΒΚ, χωρίς προηγούμενη άδεια της βιβλιοθήκης. Αιτήσεις για αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει να υποβάλλονται γραπτά.

10. Η διάρκεια δανεισμού του υλικού είναι 15 ημέρες για πέντε (5) βιβλία και 7 ημέρες για δύο (2) CD ή DVD .

11. Η διάρκεια δανεισμού τεκμηρίων από συγκεκριμένες κατηγορίες μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών (εξετάσεις ΑΣΕΠ, εργασίες, κατατακτήριες κτλ.)

12. Για όλο το υλικό του Δανειστικού Τμήματος, η περίοδος δανεισμού μπορεί να ανανεωθεί μέχρι μια (1) φορά ακόμη, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει γίνει κράτηση του δανεισμένου υλικού από άλλο χρήστη και ότι η ανανέωση ζητήθηκε πριν παρέλθει η ημερομηνία επιστροφής.

13. Όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα κράτησης υλικού του Δανειστικού Τμήματος, εκτός από τις κατηγορίες της λογοτεχνίας (Ελληνικό Μυθιστόρημα, Ξένο Μυθιστόρημα , Ελληνική Παιδική Λογοτεχνία και Ξένη Παιδική Λογοτεχνία). Ο αριθμός των κρατήσεων δεν μπορεί να ξεπερνάει το 100% του συνόλου του υλικού, που δικαιούται να δανειστεί το κάθε μέλος.

14. Οι κρατήσεις γίνονται κατά σειρά προτεραιότητας, στην ανάλογη λειτουργία του αυτοματοποιημένου συστήματος (ΑΒΕΚΤ), και η χρονική διάρκεια αναμονής του υλικού είναι δύο (2) ημέρες. Η ενημέρωση για την επιστροφή του κρατημένου βιβλίου στον ενδιαφερόμενο χρήστη γίνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο. Πέραν αυτής της προθεσμίας, το υλικό μεταφέρεται στο λογαριασμό του επόμενου μέλους που έχει κάνει κράτηση του παραπάνω τεκμηρίου, διαφορετικά επανατοποθετείται στα ράφια.

15. Κρατήσεις και ανανεώσεις μπορούν να γίνονται επιτόπια με την επίδειξη της κάρτας μέλους ή τηλεφωνικά με επιβεβαίωση στοιχείων.

Ανανέωση σε ληξιπρόθεσμο υλικό δε γίνεται.

16. Τα µέλη που επιθυμούν να δανειστούν υλικό από την Κ.Δ.Β.Κ. πρέπει να προσκομίζουν το υλικό που έχουν επιλέξει στο γραφείο δανεισμού, επιδεικνύοντας παράλληλα και την κάρτα μέλους της βιβλιοθήκης. Στη συνέχεια, το προσωπικό της καταχωρεί ηλεκτρονικά τα στοιχεία του υλικού (barcode) στο λογαριασμό του µέλους.

17. Τα μέλη οφείλουν να ενημερώνουν τη βιβλιοθήκη για τη μόνιμη αποχώρησή τους από την πόλη της Κοζάνης ή για την απόφασή τους να μη χρησιμοποιήσουν ξανά την κάρτα.

18. Όσοι πολίτες θέλουν να γίνουν μέλη της βιβλιοθήκης μπορούν να συμπληρώσουν και ηλεκτρονικά την αίτηση στη φόρμα εγγραφής, που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης. Τα μέλη παραλαμβάνουν την κάρτα δανεισμού με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου από το δανειστικό τμήμα και μπορούν να προχωρήσουν στη διαδικασία του δανεισμού .

19.Στην επιστροφή του υλικού ελέγχεται εκτός από την κατάσταση του τεκμηρίου και ο λογαριασμός του κάθε χρήστη, για να διαπιστωθούν τυχόν οφειλές ή εκκρεμότητες. Στη συνέχεια το τεκμήριο μαγνητίζεται και η διαδικασία επιστροφής έχει ολοκληρωθεί.

20. Ειδικά για τάξεις σχολείων, ο εκπαιδευτικός ή ο διευθυντής προμηθεύεται την αντίστοιχη αίτηση από το δανειστικό τμήμα ή την ηλεκτρονική μορφή της και ελέγχει και ο ίδιος την ακρίβεια των στοιχείων.

7.4 ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ

Το αναγνωστήριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης λειτουργεί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Έχει σκοπό την εξυπηρέτηση του αναγνωστικού κοινού και είναι ανοιχτό σε όλους, ανεξάρτητα από την ηλικία και τον τόπο κατοικίας τους.

 1. Κάθε αναγνώστης που εισέρχεται στο χώρο του αναγνωστηρίου είναι υποχρεωμένος να γράφει τα στοιχεία του σε ειδικό βιβλίο, που υπάρχει εκεί για το σκοπό αυτό.
 2. Η εξυπηρέτηση των αναγνωστών γίνεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο του αναγνωστηρίου, ο οποίος οφείλει να καταγράφει τα βιβλία που δανείστηκε ο αναγνώστης στο ειδικό έντυπο της ημερήσιας στατιστικής.
 3. Βιβλία με έτος έκδοσης, πριν την εκάστοτε συμπληρωμένη πεντηκονταετία (50), πληροφοριακό υλικό (λεξικά, εγκυκλοπαίδειες κ.ά.), τόμοι από πολύτομα έργα, μεγάλα σε μέγεθος βιβλία, βιβλία τέχνης, με πολλές φωτογραφίες, με λυτό περιεχόμενο, σχολικά βοηθήματα, είναι διαθέσιμα μόνο στο χώρο του αναγνωστηρίου.
 4. Περιοδικός τύπος (εφημερίδες και περιοδικά, σε τεύχη ή δεμένα) δίνονται επίσης μόνο στο αναγνωστήριο.
 5. Τεκμήρια που η κατάστασή τους δεν το επιτρέπει (φθαρμένα) ή είναι υπό συντήρηση, καθώς και αρχεία αταξινόμητα ή όσα χρειάζονται συντήρηση, δε δίνονται προς μελέτη
 6. Τεκμήρια από τις κλειστές συλλογές1, δίνονται μόνο για χρήση στο αναγνωστήριο, ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα του αναγνώστη/ερευνητή στο προσωπικό της βιβλιοθήκης και αφού δοθεί άδεια από τον προϊστάμενο.
 7. Ειδικότερα, στα χειρόγραφα, τα παλαιά έντυπα και το αρχειακό υλικό, λόγω της υφής και της σπανιότητάς τους, η πρόσβαση επιτρέπεται μέσω του ψηφιακού αντιγράφου. Όσων δεν υφίστανται, ο χρήστης αιτείται την ψηφιακή αναπαραγωγή τους με καταβολή του προβλεπόμενου ποσού.
 8. Σε περίπτωση διπλωματικών, μεταπτυχιακών εργασιών ή διατριβών, οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από γραπτή σύσταση, σε μορφή ξεχωριστής επιστολής, ή βεβαίωση της οικείας σχολής.

Οι χρήστες πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι:

 1. Τα βιβλία, περιοδικά κλπ. που χρησιμοποιούν στο αναγνωστήριο είναι υποχρεωμένοι να τα επιστρέφουν στον αρμόδιο υπάλληλο. Δεν επιτρέπεται από τους ίδιους η επανατοποθέτηση των βιβλίων στα ράφια, εκτός των πληροφοριακών βιβλίων.
 2. Οι χρήστες οφείλουν να σέβονται το χώρο και να τηρούν γενικότερα ησυχία. Όταν υπάρχει ανάγκη π.χ. για τη συγγραφή μιας ομαδικής εργασίας, και υπάρχει και η δυνατότητα, θα παραχωρείται ειδικός χώρος.
 3. Δεν επιτρέπεται η ανταλλαγή των βιβλίων της βιβλιοθήκης μεταξύ αναγνωστών, χωρίς ενημέρωση του αρμόδιου υπαλλήλου.
 4. Απαγορεύονται οι σημειώσεις πάνω στα βιβλία, το δίπλωμα σελίδας κλπ. Για την καταστροφή περιουσιακών στοιχείων (βιβλίων, επίπλων, Η/Υ, κλπ.) και χώρων της βιβλιοθήκης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.
 5. Σε περίπτωση μεγάλης βιβλιογραφικής έρευνας τα αποτελέσματά της δίνονται την επόμενη μέρα.
 6. Ο αναγνώστης, σε ώρες αιχμής, αν λείψει από το αναγνωστήριο περισσότερο από δεκαπέντε (15) λεπτά, υποχρεούται να παραδώσει το υλικό στον υπάλληλο και να το χρησιμοποιήσει ξανά, όταν επιστρέψει.

7.5 ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δείτε Media Lab)

Το Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης αποτελεί τμήμα της Βιβλιοθήκης, ιδρύθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», ενταγμένο στο Γ΄ ΚΠΣ και ακολουθεί τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης.

Τα μέλη έχουν δωρεάν πρόσβαση και ειδικευμένη υποστήριξη στην αναζήτηση πληροφοριών για μια σειρά θεμάτων, όπως οικονομικά, τουριστικά, εκπαιδευτικά, εργασίας, επιχειρήσεις, πολιτιστικά κλπ., σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η διαδικασία χρήσης του κέντρου πληροφόρησης είναι:

 • Ο χρήστης πρέπει να έχει οπωσδήποτε μαζί του την “Κάρτα Μέλους”.
 • Αφήνει την “Κάρτα Μέλους” στο τμήμα δανεισμού και καταγράφονται τα στοιχεία του στο έντυπο της ημερήσιας στατιστικής.
 • Κατά την αποχώρησή του επιστρέφεται η κάρτα του.

Ειδικότερα:

 • Για τη χρήση του διαδικτύου τηρείται σειρά προτεραιότητας, αφού ενημερωθεί ο αρμόδιος υπάλληλος.
 • Η χρήση του διαδικτύου επιτρέπεται σε ενήλικες, μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, καθώς και σε μαθητές Δημοτικού, (εφόσον συνοδεύονται από γονέα ή κηδεμόνα, ο οποίος και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την πρόσβαση του ανηλίκου στο διαδίκτυο).
 • Η διάρκεια συνεχούς χρήσης του διαδικτύου ορίζεται σε 60΄ κατ’ άτομο, σε ώρες αιχμής. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός. Η δυνατότητα για αποθήκευση στο σκληρό δίσκο δεν παρέχεται.
 • Η αποθήκευση αρχείων μπορεί να πραγματοποιείται από τους ενδιαφερόμενους, μόνο σε εξωτερικά μέσα αποθήκευσης (USB memory stick ή CD ή CDR) και από συγκεκριμένους Η/Υ.
 • Η βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα να δεσμεύσει τους υπολογιστές του Κέντρου Πληροφόρησης για εκπαίδευση ή για άλλο λόγο, που συνδέεται με τις δραστηριότητές της.
 • Οποιαδήποτε επέμβαση στα μηχανήματα ή στα λογισμικά τους απαγορεύεται ρητά και η βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα ν’ αναζητήσει αποζημιώσεις για τυχόν καταστροφές που γίνονται σκόπιμα ή και από βαρύτατη αμέλεια (ενδεχόμενο δόλο).
 • Είναι παράνομη η αντιγραφή οποιουδήποτε προγράμματος λογισμικού κι επιφέρει τις, από το νόμο, προβλεπόμενες συνέπειες.
 • Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν τους σταθμούς εργασίας (Η/Υ) που βρίσκονται στο Κέντρο Πληροφόρησης ή και τους προσωπικούς τους σταθμούς εργασίας (LapTop).
 • Οι χρήστες, σε κάθε περίπτωση, είναι υπεύθυνοι για την πρόσβασή τους στο διαδίκτυο και το υλικό με το οποίο έρχονται σ’ επαφή. Η εμφάνιση οπτικού υλικού με βίαιη ή καταφανή σεξουαλική προέκταση δεν επιτρέπεται.
 • Χρήστες που δε συμμορφώνονται στους ισχύοντες κανόνες λειτουργίας, στερούνται του δικαιώματος χρήσης των Η/Υ για δέκα (10) ημέρες. Σε περίπτωση υποτροπής, η βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα να στερήσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή και τελείως το δικαίωμα πρόσβασης στους Η/Υ ή ακόμη και την οριστική αποβολή τους από το χώρο της.
 • Η βιβλιοθήκη δε «λογοκρίνει» την πρόσβαση στο διαδίκτυο, προστατεύει τα ατομικά δικαιώματα του χρήστη, σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν ελέγχει το περιεχόμενο των πληροφοριών που υπάρχουν στο διαδίκτυο, οι δε πληροφορίες και το υλικό που αντλούνται από αυτό δε σημαίνει ότι είναι όλες ακριβείς, πλήρεις, σύγχρονες και από νομική, ηθική και φιλοσοφική άποψη αποδεκτές από όλο τον κόσμο.

7.6 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Η αναπαραγωγή του υλικού είναι περιορισμένη και γίνεται ύστερα από συνεννόηση με τους βιβλιοθηκονόμους, οι οποίοι αποφασίζουν εάν και σε ποιο ποσοστό το υλικό επιδέχεται αναπαραγωγή, λαμβάνοντας υπόψη τη φυσική του κατάσταση και το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων. Οι τιμές χρέωσης περιλαμβάνουν: συλλογή αρχείων, δημιουργία φακέλου αποθήκευσης, έλεγχο ορθής εγγραφής, αναλώσιμα, συντήρηση φθορών μηχανημάτων, κόστος εργασίας σκανναρίσματος, αγορά cd ή dvd, εργασία υπαλλήλου, έξοδα αποστολής με συστημένη επιστολή, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., καθώς και τα δικαιώματα χρήσης του υλικού, όπως τα έχει ορίσει η ΚΔΒΚ. Τα τέλη είναι για μία και μοναδική χρήση.

Αποστολή με courier χρεώνεται στον αποδέκτη.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας δεν εκχωρούνται .

Καθώς η Κ.Δ.Β.Κ. δεν είναι κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων του υλικού, επιφυλάσσεται να μη χορηγήσει άδεια δημοσίευσης συγκεκριμένων τεκμηρίων. Σε κάθε περίπτωση, επιβάλλεται και στον ερευνητή η τήρηση του Ν.2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η χρήση εκτυπωτών, σαρωτών, φωτογραφικών μηχανών και φορητών υπολογιστών είναι δυνατή μόνο μετά από σχετική συνεννόηση με τους βιβλιοθηκονόμους.

Η Κ.Δ.Β.Κ. παρέχει τη δυνατότητα φωτοτύπησης υλικού, εφόσον αυτό δεν κινδυνεύει να υποστεί σοβαρή φθορά. Η αναπαραγωγή τεκμηρίων εκδόσεων παλαιότερων των πενήντα (50) ετών επιτρέπεται μόνο με φωτογράφηση ή ψηφιοποίηση.

*Η φωτογράφηση από το χρήστη επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση που η βιβλιοθήκη αδυνατεί να τον εξυπηρετήσει (π.χ. λόγω βλάβης των μηχανημάτων) και διενεργείται κατόπιν αδείας του προϊσταμένου εντός του χώρου της βιβλιοθήκης με την υποχρέωση να κατατίθεται στη βιβλιοθήκη αντίγραφο, σε ανάλυση 300 dpi.

Οι φωτοτυπίες και οι εκτυπώσεις παραγγέλλονται (δελτίο αναπαραγωγής υλικού) και παραλαμβάνονται σ’ εύλογο χρονικό διάστημα..

Το ψηφιοποιημένο υλικόμπορούν να μελετούν οι ερευνητές, μέσω του εξοπλισμού που παρέχει η βιβλιοθήκη.

Η δημοσίευση εικόνας συνοδεύεται απαραίτητα από τη γνωστοποίηση προέλευσης, με την ένδειξη: Κ.Δ.Β.Κ, καθώς και την επιμέρους συλλογή. (π.χ., Τμήμα Αρχείων, Φωτογραφικό Αρχείο, βιβλιοθήκη Ψαριανού κλπ.).

Έκπτωση στους φοιτητές γίνεται κατόπιν επίδειξης της φοιτητικής τους ταυτότητας.

Σαν απόδειξη πληρωμής για το κόστος αναπαραγωγής του υλικού, που είναι υποχρεωτική για όλους, ισχύει και η κίνηση /το παραστατικό του τραπεζικού λογαριασμού.

Κόστος φωτοαντιγράφων

Κάρτα φωτοτυπικού 3,00 € (για 50 Α4 ή 25 Α3)
Έγχρωμες φωτοτυπίες Διπλάσιες τιμές
Εκτυπώσεις Το ίδιο με κάρτα φωτοτυπικού δηλ. 50 Α4 3.00€ ή 0,05
Φωτογράφηση από το χρήστη* Χωρίς κόστος (*σύμφωνα με τον κανονισμό)
Έντυπα παλιότερα των 50 ετών ΔΕΝ φωτοτυπούνται

Κόστος ψηφιακών αντιγράφων

είδος χρήσης ευρώ/εικόνα/χρήση
Μελέτη, φοιτητικές εργασίες και διδακτορικές διατριβές (300 dpi) 1€ ανά σελίδα για μεμονωμένες λήψεις ή 0, 50 € για συνεχόμενες
Δημοσίευση σε αυτοτελή ή περιοδική έκδοση στην τηλεόραση ή στο διαδίκτυο (300 dpi) (εμπορική χρήση) 30€
Πολιτιστικές, εκπαιδευτικές, καλλιτεχνικές δράσεις (300 dpi) (μη εμπορική χρήση) 10€
cd, dvd 2 €
Ψηφιοποιημένο (ήδη) υλικό 50%

Αιτήσεις 

Το ψηφιοποιημένο υλικό είναι διαθέσιμο δωρεάν στους χρήστες μέσα στους χώρους της βιβλιοθήκης και στην πληροφοριακή πύλη www.kozlib.gr σε χαμηλή ανάλυση

Υποσημειώσεις

1. Στο σύνολο του ψηφιοποιημένου υλικού είναι εμφανές το υδατόσημο της ΚΔΒΚ

2. Δίνεται η δυνατότητα για ψηφιοποίηση υλικού ιδιωτών ή άλλων φορέων με καταβολή αντίστοιχου αντιτίμου και με την υποχρέωση να κατατίθεται στη βιβλιοθήκη αντίγραφο, όταν κρίνεται απ’αυτή ότι την ενδιαφέρει το υλικό.

3. Αντίγραφο του ψηφιακού υλικού που παραγγέλνεται κρατείται για ένα (1) μήνα.

4. Οι τιμές μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του ΔΣ.

7.7 ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΕΙΣ

Η  Κ∆ΒΚ  παράγει  ή  προµηθεύεται  και  διαθέτει  µε  ή  χωρίς  αντάλλαγµα προϊόντα  και  υπηρεσίες  που  σχετίζονται  µε  το  απόθεµα  και  το  δηµιουργικό προϊόν  που  της  ανήκει  και  τη  λειτουργία  της,  περιλαµβανοµένων  εκδόσεων (εντύπων  ή  ηλεκτρονικών)  βιβλίων  και  παροχής  υπηρεσιών  συντήρησης,  καθώς και αντιγράφων ή άλλων αναµνηστικών ειδών που σχετίζονται µε τις λειτουργίες
της και το απόθεµά της. Η διάθεση µπορεί να γίνει µε κάθε πρόσφορο και νόµιµο τρόπο πώλησης ή δωρεάς.

Εκδίδει  ένα  ή  περισσότερα  έντυπα  ή  ηλεκτρονικά  περιοδικά  σχετιζόµενα µε  το  αντικείµενο,  τις  δραστηριότητές  της,  την  περιοχή  της  Κοζάνης  και  της ∆υτικής Μακεδονίας και τον πολιτισµό της και γενικότερα πολιτιστικά θέµατα ή θέµατα σχετιζόµενα µε βιβλιοθήκες, και τα διαθέτει µε ή χωρίς αντάλλαγµα.

Για επανέκδοση υλικού, που ανήκει στη συλλογή της ΚΔΒΚ και δεν εμπίπτει στο νόμο 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, τηρούνται οι παρακάτω προδιαγραφές, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται από τη μια η ιδιοκτησία-ιδιοχρησία της και απ’ την άλλη η ομοιομορφία των εκδόσεων .

1. Αναγράφεται στο εξώφυλλο ή/και στη ράχη το σήμα της βιβλιοθήκης.

2. Αναγράφεται η σειρά εκδόσεων της βιβλιοθήκης.

3. copyright της βιβλιοθήκης.

4. Αναγράφονται στην κεφαλίδα τα στοιχεία του πρωτότυπου (επανεκδόσεις).

5. Σε περίπτωση φωτοαναστατικής έκδοσης, δηλ. πανομοιότυπης του εντύπου, να έχει τα ίδια χαρακτηριστικά (διαστάσεις).

6. Σε περίπτωση επεξεργασμένου κειμένου (μεταγραφή, διασκευή κλπ.), o διασκευαστής-συγγραφέας αναγράφεται κάτω από τον τίτλο του εντύπου.

7. Σε κάθε περίπτωση, είτε αφορά δωρεάν διανομή, είτε εμπορική χρήση, υπογράφεται συμφωνητικό για τα εκάστοτε δικαιώματα της βιβλιοθήκης (π.χ. ποσοστό επί των πωλήσεων, αριθμός αντιτύπων που παραχωρείται κλπ).

8. Προλογίζεται από τον πρόεδρο ή / και το δήμαρχο.

9. Αναγράφονται τα μέλη του Δ.Σ.

Οι διαδικασίες παρακολουθούνται κι ελέγχονται από τη βιβλιοθήκη κι εγκρίνονται, πριν την τελική εκτύπωση, από το Δ.Σ.

7.8 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ο κατάλογος της συλλογής είναι ηλεκτρονικός και διαθέσιμος online. Η αναζήτησή του γίνεται μέσα από το υποσύστημα αναζήτησης (OPAC) του ολοκληρωμένου συστήματος αυτοματοποίησης της βιβλιοθήκης, Abekt 5.6. Ο κατάλογος είναι προσβάσιμος από το διαδίκτυο (internet) μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης http://www.kozlib.gr

Οι χρήστες μπορούν ακόμα να συμπληρώνουν αιτήσεις σε αντίστοιχες ηλεκτρονικές φόρμες (εγγραφή, ψηφιακό υλικό, σεμινάρια κλπ.)

Παρέχεται επίσης η δυνατότητα αποστολής ερωτημάτων (λειτουργία ¨Ρώτα τον Βιβλιοθηκονόμο)και ανταπόκρισης σ’ αυτά από το προσωπικό της βιβλιοθήκης, µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

7.9. ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ

 1. Οι Κλειστές Συλλογές λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00΄ – 15:00΄.
 2. Οι χρήστες δεν έχουν πρόσβαση στα ράφια, αλλά εξυπηρετούνται από τους αρμόδιους υπαλλήλους.
 3. Πρέπει ν’ αφήνουν τα προσωπικά τους αντικείμενα στον ειδικό χώρο που θα τους υποδεικνύει ο υπάλληλος. Η βιβλιοθήκη δε φέρει καμιά ευθύνη για απώλεια, κλοπή ή ζημιά σε προσωπικά αντικείμενα
 4. Οφείλουν να χρησιμοποιούν το υλικό με ιδιαίτερη προσοχή, έχοντας πάντοτε υπόψη ότι το μεγαλύτερο μέρος του είναι αναντικατάστατο. Να μη χρησιμοποιούν στυλό και να μη γράφουν πάνω στο υλικό.
 5. Να απενεργοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα, καθώς δεν επιτρέπεται η χρήση τους στο χώρο.
 6. Το υλικό των Κλειστών Συλλογών δε δανείζεται
 7. Ο χρήστης/ερευνητής των Κλειστών Συλλογών μπορεί να χρησιμοποιεί μέχρι πέντε βιβλία, στα οποία μπορεί να ζητήσει κράτηση μέχρι 5 εργάσιμες μέρες.
 8. Η χρήση του υλικού των Κλειστών Συλλογών συνεπάγεται αυτόματα τη δέσμευση των χρηστών στους κανονισμούς της ΚΔΒΚ και στους ισχύοντες νόμους και διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας
 9. Δεν επιτρέπονται τρόφιμα και ποτά στο χώρο.
 10. Σε περίπτωση αρχειακού υλικού (λυτών εγγράφων) η χρήση γίνεται με επιστασία υπαλλήλου.

7.10 ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

Η λέσχη (ομάδα) ανάγνωσης μπορεί ν’ απαρτίζεται από μια παρέα φίλων, αλλά και από άγνωστα μεταξύ τους άτομα, που έχουν κοινά βιβλιοφιλικά ενδιαφέροντα.

Τα τελευταία χρόνια οι λέσχες ανάγνωσης γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς, τόσο στο εξωτερικό, όσο και στη χώρα μας, καθώς ολοένα και περισσότερα άτομα επιθυμούν να μοιράζονται τη χαρά και τις συγκινήσεις της ανάγνωσης με συνανθρώπους τους, διευρύνοντας έτσι τον κοινωνικό τους κύκλο κι επεκτείνοντας την ατομική εμπειρία σε συλλογική.

Στην ΚΔΒΚ λειτουργεί λέσχη ανάγνωσης ενηλίκων με δυνατότητα συμμετοχής και νέων μελών, όπως επίσης και δημιουργία άλλων (παιδικών & ενηλίκων, θεματικών πχ. αστυνομικού, ψυχολογικού κλπ). Οι ενδιαφερόμενοι (που πρέπει να είναι εγγεγραμμένα μέλη της βιβλιοθήκης) μπορούν να υποβάλουν σχετικό αίτημα και να ενημερώνονται από το προσωπικό, τον πίνακα ανακοινώσεων και την ιστοσελίδα της.

Στις υποχρεώσεις των μελών της λέσχης (δια μέσω του εκάστοτε συντονιστή) είναι η ενημέρωση της ΚΔΒΚ, εγγράφως ή με e-mail, με στατιστικά στοιχεία (π.χ. ημερομηνίες συνάντησης, τίτλοι βιβλίων, κριτική, παρουσία μελών κλπ.).

7.11 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ

Με την έναρξη κάθε σχολικού έτους, πραγματοποιούνται κύκλοι σεμιναρίων για την εκπαίδευση των μελών της βιβλιοθήκης κύρια των ενηλίκων, στις παρεχόμενες υπηρεσίες της.

Η αίτηση γίνεται στο χώρο του δανεισμού χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά. και με τη συμπλήρωση 15-20 αιτήσεων ξεκινούν τα μαθήματα. Οι ενδιαφερόμενοι ειδοποιούνται, είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω του προσωπικού τους ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τα σεμινάρια ¨Χρήσης Νέων Τεχνολογιών¨ απευθύνονται κυρίως σε αρχάριους (με ελάχιστες ή καθόλου γνώσεις Η/Υ).

Ειδικότερα τα προγράμματα αναφέρονται σε θέματα, όπως:

 1. Ενημέρωση των χρηστών για τις παρερχόμενες υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης
 2. Χρήση του αυτοματοποιημένου καταλόγου της βιβλιοθήκης (OPAC), καθώς κι άλλων βιβλιοθηκών. Ενοποιημένη υπηρεσία αναζήτησης σε Ψηφιακές Βάσεις Δεδομένων, αποθηκευμένων σε CD-ROM, μέσω κοινού περιβάλλοντος χρήσης.
 3. Πρόσβαση σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων.
 4. Βασικές υπηρεσίες (E-mail, Internet κλπ.)
 5. Εκμάθηση τεχνολογιών, όπως Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint, Access).
 6. Δημιουργική γραφή, αφήγηση, ανάγνωση, κατασκευή κοσμήματος, συμβουλευτική κλπ.

Στα πλαίσια των εκάστοτε δυνατοτήτων της η βιβλιοθήκη προσπαθεί να ικανοποιεί τους χρήστες της, λαμβάνοντας υπόψη επιμέρους παράγοντες όπως η διαθεσιμότητα του χώρου και το κόστος και τα πραγματοποιεί κυρίως με εθελοντές.

7.12 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η βιβλιοθήκη για την επίτευξη των στόχων της μπορεί να συνεργάζεται με ιδιώτες και φορείς.

Ειδικότερα:

 1. Διοργανώνει ποικίλες εκδηλώσεις, ξεναγήσεις, όπως παρουσιάσεις βιβλίων, ομιλίες, εκπαιδευτικά προγράμματα, λογοτεχνικά σεμινάρια, εκθέσεις και άλλες δράσεις, προκειμένου να προωθήσει τη γνώση, να αναδείξει και να προβάλλει την τοπική πνευματική και πολιτισμική παράδοση.
 2. Αναπτύσσει και προωθεί πανελλήνιες και διεθνείς σχέσεις και συνεργασίες.
 3. Ενημερώνει το αναγνωστικό κοινό με υλικό σχετικό με τις δραστηριότητες της.
 4. Δέχεται οργανωμένες επισκέψεις ύστερα από συνεννόηση. Οι ενδιαφερόμενοι στη διάρκεια της επίσκεψης είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τον παρόντα κανονισμό.
 5. Σε περιπτώσεις που το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει πως προσωπικότητα των γραμμάτων, τεχνών και ανθρωπιστικών επιστημών μπορεί να συνδράμει στο Αρχείο και τις Συλλογές της Βιβλιοθήκης με τη δημιουργική εργασία της, τότε ένα σαφές μέρος του προγραμματισμού εκδηλώσεων της ΚΔΒΚ για ορισμένο χρονικό διάστημα ανατίθεται σε αυτήν  άμισθα. Τα δικαιώματα, οι υποχρεώσεις και οι ρήτρες συνεργασίας προσδιορίζονται από πρωτόκολλο συνεργασίας το οποίο πρέπει να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και να διασφαλίζει τα συμφέροντα της ΚΔΒΚ.

Ο προγραμματισμός των δράσεων γίνεται το τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους και αφορά στο επόμενο.

Αιτήσεις συνεργασίας εδώ

7.13 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Επιμελείται και διαχειρίζεται τα δεδομένα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία της ηλεκτρονικής σελίδας (site) της βιβλιοθήκης, συντηρεί το υπάρχον σύστημα αυτοματοποίησης, ελέγχει και υποστηρίζει την λειτουργία των ηλεκτρονικών υπολογιστών, του δικτύου και των άλλων προγραμμάτων λογισμικού.

Πιο συγκεκριμένα, έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 1. Προληπτικός έλεγχος και συντήρηση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού της βιβλιοθήκης.
 2. Επισκευή και αντικατάσταση χαλασμένων τμημάτων των ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 3. Συχνός έλεγχος των ηλεκτρονικών υπολογιστών (ιοί, υποστήριξη προγραμμάτων, δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (back-up), δημιουργία προγραμμάτων στατιστικών πινάκων)..
 4. Εγκατάσταση, επιδιόρθωση και συντήρηση λειτουργικών συστημάτων (windows).
 5. Υποστήριξη- συντήρηση Server.
 6. Δημιουργία, διαχείριση και ενημέρωση ιστοσελίδων.
 7. Υποστήριξη συστημάτων διαχείρισης ιστοσελίδων.
 8. Παροχή μαθημάτων (Word-Excel-PowerPoint-Access) και βοήθεια πλοήγησης στο διαδίκτυο στους εκπαιδευόμενους κατά τη διεξαγωγή των σεμιναρίων «Χρήση Νέων Τεχνολογιών».
 9. Κατασκευή αφισών και προσκλήσεων για την διεξαγωγή των προγραμματισμένων εκδηλώσεων της βιβλιοθήκης.
 10. Ψηφιοποίηση, προφύλαξη, αποθήκευση, υδατογράφηση κλπ των συλλογών της βιβλιοθήκης.

7.14 ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ-ΚΙΝΗΤΗ2

Αποτελούν μέρος του Δανειστικού τμήματος της Βιβλιοθήκης, με υλικό, επικεντρωμένο κυρίως στην ελληνική και ξένη λογοτεχνία. Η επεξεργασία του υλικού θα γίνεται από την κεντρική βιβλιοθήκη.

Το περιβάλλον θα είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των χρηστών.

Δράσεις πχ της παιδικής βιβλιοθήκης:

 • Δανεισμός Βιβλίων.
 • Βιβλιοπαρουσιάσεις.
 • Βιβλιοπαιχνίδια.
 • Επιτραπέζια παιχνίδια.
 • Παιδαγωγικά παιχνίδια (σταυρόλεξα, κουίζ, παιχνιδόλεξα).
 • Κατασκευές & ζωγραφική.
 • Εκπαιδευτικά προγράμματα (προβολή slides, video).
 • Αφηγήσεις, αναγνώσεις παραμυθιών.
 • Κουκλοθέατρο.
 • Θέατρο Σκιών.

7.15 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

Η βιβλιοθήκη έχει την ευθύνη για τη συντήρηση και αποκατάσταση του βιβλιακού, του αρχειακού, του χαρτογραφικού και λοιπού χαρτώου υλικού. Φροντίζει για τις κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας/υγρασίας, αλλά και την κατά το δυνατόν αποκατάσταση του υλικού λειτουργώντας (ει δυνατόν) μονάδα βιβλιοδεσίας ή για την προετοιμασία και αποστολή του σε εξωτερικό συνεργάτη και τον έλεγχο του υλικού κατά την επιστροφή του.

7.16 ΑΠΟΓΡΑΦΗ-ΑΠΟΣΥΡΣΗ

Απόσυρση είναι η πρακτική της απαλλαγής ή της αποθήκευ­σης υλικού που σπάνια χρησιμοποι­είται ή δε χρησιμοποιείται καθόλου.

Αιτίες απόσυρσης υλικού αποτελούν ο επαναπροσδιορισμός των σκοπών και των στόχων της βιβλιοθήκης, η διαφοροποίηση στην πολιτική ανάπτυξης των συλλογών, η φυσική φθορά, η παλαιότητα, η έλλειψη επικαιρότητας, η αντικατάστασή του με νέα τεχνολογι­κά μέσα, ο αριθμός των αντιτύπων, η ανανέωση της έκδοσής του, ο διαδανεισμός με­ταξύ βιβλιοθηκών κλπ.

Η απογραφή υλικού αποβλέπει στον εντοπισμό φθορών, απωλειών και γενικά στην ανανέωση του υλικού. Η απογρα­φή γίνεται μετά από πρόταση του κάθε τμήματος και με έγκριση του Δ.Σ. Δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις μήνες, περίοδο κατά την οποία το τμήμα ή η βιβλιοθήκη -εφόσον κριθεί απαραίτητο- μπορεί να κλείσει για το κοινό.

Με την ολοκλήρωση της απογραφής συντάσσεται απολογιστική έκ­θεση, στην οποία αναφέρονται τα αποτελέσματα της απογρα­φής, όπως υλικό που έχει χαθεί, καταστραφεί ή πρέπει να απο­συρθεί.

8. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑΜΕΑ)

Το κτίριο της βιβλιοθήκης και το Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης είναι προσβάσιμα στα άτομα με αναπηρίες (ασανσέρ, WC). Ιδιαίτερα το Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης είναι εξοπλισμένο με δύο (2) ειδικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές έναν για άτομα με προβλήματα όρασης – ακοής και έναν για άτομα με κινητικά προβλήματα, οι οποίοι συνοδεύονται από περιφερειακά συστήματα (εκτυπωτής Braille, διαδίκτυο).

Προς την κατεύθυνση αυτή η βιβλιοθήκη θα συνεργάζεται με ανάλογους φορείς για να εξυπηρετούνται ει­δικές ομάδες του πληθυσμού που υστερούν λόγω αναπηριών, ηλικίας και υγείας πχ εκτύπωση υλικού σε Braille ή δανεισμός σε οικόσιτα άτομα μέσω προνοιακών δομών του Δήμου .

Άτομα με αναπηρία εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα.

9. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ

Η ΚΔΒΚ διαθέτει αξιόλογη συλλογή χαρτών, λυτών και γεωγραφικών ατλάντων, ανάμεσα στις οποίες κορυφαία θέση κατέχει η δωδεκάφυλλη Χάρτα του Ρήγα Βελεστινλή (1796-1797), (ανακηρυγμένο εθνικό μνημείο της νεότερης πολιτιστικής μας κληρονομιάς), ο τετράφυλλος παγκόσμιος χάρτης του Άνθιμου Γαζή (1800) και ο παγκόσμιος άτλας του Schrambl (1786-1800). Για την οργάνωση και την ανάδειξη της συλλογής αυτής, το Μάιο του 2008, ο Δήμος Κοζάνης, η Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, συνέπραξαν και ίδρυσαν τη Δημοτική Χαρτοθήκη, με αντικείμενο την καταγραφή, την αξιολόγηση, τη συντήρηση, την ψηφιοποίηση, τη μελέτη και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και την οργάνωση εκθέσεων με ανάλογο περιεχόμενο.

H Χαρτοθήκη λειτουργεί στο Αρχοντικό Λασσάνη με μόνιμη και περιοδικές εκθέσεις χαρτών. Φιλοξενεί επίσης εκθέσεις κι άλλες ανάλογες εκδηλώσεις, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ της ΚΔΒΚ., το οποίο και καθορίζει το πρόγραμμα λειτουργίας της.

Τα σχολεία, οι φορείς και οι σύλλογοι εξυπηρετούνται ύστερα από συνεννόηση, γραπτή ή τηλεφωνική, για την ημέρα και την ώρα επίσκεψης, με τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης.

10. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΨΑΡΙΑΝΟΥ

Η συλλογή που δώρισε ο μακαριστός Μητροπολίτης λειτουργεί σε αίθουσα που φέρει το όνομά του και το υλικό της δίνεται μόνο για επιτόπια χρήση, σύμφωνα με τους κανόνες που εφαρμόζονται για τις κλειστές συλλογές.

Περιλαμβάνει, εκτός της προσωπικής του βιβλιοθήκης- μαζί με τα έπιπλα – και τις βιβλιοθήκες των προκατόχων του Επισκόπων.

Γενικότερες οδηγίες

Κάθε χρήστης και υπάλληλος οφείλει και πρέπει να ενημερώνεται και να τηρεί τον παρόντα κανονισμό και μπορεί να υποδεικνύει εγγράφως τυχόν παραλείψεις ή/και προτάσεις για την καλύτερη λειτουργία της βιβλιοθήκης.

Ειδικότερα:

 • Οι χρήστες της βιβλιοθήκης κατά την είσοδο τους στο χώρο οφείλουν να γράψουν το όνομά τους στο βιβλίο ημερήσιας στατιστικής.
 • Η είσοδος στα βιβλιοστάσια γίνεται χωρίς τσάντες και σάκους και σύμφωνα πάντοτε με τις υποδείξεις των υπαλλήλων.
 • Το φαγητό, το ποτό, ο καφές, το τσιγάρο και το κινητό τηλέφωνο δεν επιτρέπονται. Τα απορρίμματα ρίχνονται στους ειδικούς κάδους.
 • Δεν πρέπει να φέρνουν μαζί τους κατοικίδια ή άλλα ζώα. Εξαιρούνται αυτά που χρησιμοποιούνται από τυφλούς.
 • Θα πρέπει να τηρούν σειρά προτεραιότητας, όπου απαιτείται (δανεισμός, φωτοτυπίες, έκδοση καρτών, πληροφοριακά αιτήματα, αιτήσεις υλικού, χρήση Internet κλπ)
 • Οφείλουν να υποβάλλουν με σαφήνεια τα αιτήματά τους στο προσωπικό της βιβλιοθήκης, να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του κανονισμού λειτουργίας της βιβλιοθήκης και να ζητούν τη βοήθεια του προσωπικού, σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν τυχόν δυσκολία στη χρήση της.
 • Υποχρεούνται να κάνουν καλή χρήση των τεκμηρίων που τους παρέχονται (να μη σημειώνουν πάνω στα βιβλία, να μην ακουμπούν σημειωματάρια πάνω στα βιβλία, να μη φέρουν μαζί τους ξυραφάκια, ψαλίδια, διορθωτικά, μελάνες και άλλα αντικείμενα που είναι δυνατό να προκαλέσουν φθορές στα βιβλία, να μην αφαιρούν σελίδες ή φωτογραφικό υλικό από τα βιβλία, να ενημερώνουν τον αρμόδιο υπάλληλο για τυχόν πρόβλημα πχ εάν σε κάποιο βιβλίο λείπουν σελίδες ή έχει άκοπες και χρειάζεται ξάκρισμα) και, γενικώς, να μην προβαίνουν σε ενέργειες που μπορούν να βλάψουν το τεκμήριο που τους έχει διατεθεί.
 • Χρήστες, που δυστροπούν, δημιουργούν προβλήματα σε άλλους χρήστες, δε συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του προσωπικού ή συμπεριφέρονται ανάρμοστα, αποβάλλονται προσωρινά ή οριστικά από τη βιβλιοθήκη.
 • Η τήρηση ησυχίας είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία της βιβλιοθήκης και την προστασία της ιδιωτικής μελέτης.
 • Οι χρήστες δεν επανατοποθετούν, μόνοι τους, στα ράφια το υλικό που χρησιμοποίησαν. Μετά τη χρήση του, αφήνουν το υλικό πάνω στο γραφείο του τμήματος που το πήραν, είτε στο χώρο που υποδεικνύεται από το προσωπικό της βιβλιοθήκης.
 • Οι χρήστες που συνοδεύουν παιδιά, είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια και τη συμπεριφορά τους στο χώρο της βιβλιοθήκης.
 • Οι κρατήσεις θέσεων σε ώρες αιχμής δεν ισχύουν. Αντικείμενα που έχουν τοποθετηθεί για αυτό το σκοπό, θα απομακρύνονται από τους υπαλλήλους.
 • Η βιβλιοθήκη δεν έχει καμία ευθύνη για την απώλεια ή τη φθορά οποιουδήποτε προσωπικού αντικειμένου των χρηστών.
 • Τα Άτομα µε Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) προηγούνται έναντι των άλλων χρηστών, σε όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες της βιβλιοθήκης. Σε κάθε περίπτωση κι εκείνοι θα πρέπει να διευκολύνουν τα άτομα αυτά.
 • Οι χρήστες δεν πρέπει να συνωστίζονται στην είσοδο, τους διαδρόμους και το κλιμακοστάσιο της βιβλιοθήκης. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, σεισμού ή άλλου σοβαρού προβλήματος θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες του προσωπικού.
 • Ο υπεύθυνος λειτουργίας κάθε τμήματος, μπορεί να απαγορέψει τη χρήση σε άτομα που παραβαίνουν τον παρόντα κανονισμό. Η απαγόρευση χρήσης της βιβλιοθήκης αναφέρεται στον προϊστάμενο, ο οποίος παίρνει και την τελική απόφαση.
 • Οι χρήστες έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε όλες τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης, στα πλαίσια πάντα του κανονισμού, καθώς επίσης και συμμετοχής στα εκπαιδευτικά σεμινάρια που διοργανώνονται στο χώρο της.
 • Οι χρήστες της βιβλιοθήκης μπορούν να κάνουν χρήση του ασύρματου δικτύου της, αφού πρώτα ζητήσουν και λάβουν τον κωδικό πρόσβασης από τον αρμόδιο υπάλληλο.
 • Στην είσοδο της βιβλιοθήκης υπάρχει υπόδειγμα εγγράφου (ανώνυμο), στο οποίο ο καθένας μπορεί να γράψει την άποψή του για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της, βοηθώντας έτσι αυτές να γίνονται καλύτερες και ηλεκτρονικά εδώ.

Καθήκοντα και υποχρεώσεις προσωπικού

 1. Το προσωπικό της βιβλιοθήκης ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας της και δεν απασχολείται αποκλειστικά και μόνον σε ένα τμήμα, αλλά παρέχει υπηρεσίες παντού ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν.
 2. Είναι υποχρεωμένο να εκτελεί στο ακέραιο και με ευσυνειδησία τα καθήκοντα που του ανατίθενται, ανάλογα με τα προσόντα του, από τον υπεύθυνο της βιβλιοθήκης.
 3. Είναι υποχρεωμένο να εξυπηρετεί και να βοηθά, με ιδιαίτερη προθυμία, τους χρήστες στην αναζήτηση και τον εντοπισμό των τεκμηρίων που χρειάζονται.
 4. Παρέχει τις πληροφορίες που του ζητούνται, χρησιμοποιώντας το υλικό της βιβλιοθήκης και τις νέες τεχνολογίες.
 5. Αντιμετωπίζει τους χρήστες με ευγένεια και φροντίζει για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που ανακύπτουν.
 6. Συμμετέχει ενεργά σε διοργανώσεις εκδηλώσεων και εκθέσεων της βιβλιοθήκης.
 7. Παροτρύνεται και οφείλει να παρακολουθεί, κατά καιρούς, επιμορφωτικά σεμινάρια, με σκοπό την παραπέρα επιστημονική του κατάρτιση, σε σχέση πάντα με τους σκοπούς της βιβλιοθήκης.
 8. Παραλαμβάνει το βιβλιακό και άλλο υλικό και το τοποθετεί στα βιβλιοστάσια και στα εκθετήρια.
 9. Πραγματοποιεί το δανεισμό του υλικού της βιβλιοθήκης και φροντίζει για την έγκαιρη επιστροφή του.
 10. Φροντίζει για την έκδοση κάρτας μέλους της βιβλιοθήκης.
 11. Εισπράττει τα πρόστιμα για την καθυστερημένη επιστροφή του υλικού και τ’ αποδίδει στο τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης.
 12. Κάνει τηλεφωνικές ανανεώσεις και αναζητήσεις.
 13. Μεριμνά για τη διαφύλαξη του βιβλιακού και άλλου υλικού από βανδαλισμούς, κλοπές και άλλες φθορές, καθώς και του εξοπλισμού.
 14. Φροντίζει για την τάξη του υλικού στα βιβλιοστάσια, τη διαφύλαξή του σε καλή κατάσταση και την αποστολή του στο γραφείο συντήρησης, όταν έχει φθαρεί.
 15. Μεριμνά για την καλή λειτουργία του κάθε τμήματος, την τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας και την εξυπηρέτηση των χρηστών. Ενημερώνει τον προϊστάμενο για κάθε δυσλειτουργία.
 16. Ενημερώνει τους χρήστες για τον Κανονισμό Λειτουργίας και τους διευκολύνει σε ό, τι χρειαστούν.

Αναθεώρηση Κανονισμού της Βιβλιοθήκης

Αναθεώρηση του παρόντος κανονισμού, σε θέματα που δεν καλύπτονται απ’αυτόν ρυθμίζονται, ανάλογα με τη σπουδαιότητά τους, με αποφάσεις της Δ/νσης και του Δ.Σ της Κ.Δ.Β.Κ.

1 Κλειστές συλλογές νοούνται τα χειρόγραφα, το αρχειακό υλικό, οι εκδόσεις μέχρι το 1912 και αυτές που οι όροι πρόσκτησης τους δηλώνονται ως τέτοιοι.
2 Με την έναρξη λειτουργίας τους ο Κανονισμός θα αναθεωρηθεί και θα εμπλουτισθεί εκ νέου.

Κανονισμός λειτουργίας του Media Lab για το κοινό

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο MEDIA Lab της ΚΔΒΚ (που παραδόθηκε τον Δεκέμβρη του 2013 κι έγινε με αποκλειστική χρηματοδότηση του ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» μέσω του Future Library) μπορείς να κάνεις την παραγωγή και επεξεργασία ενός βίντεο, να καταγράψεις μια ψηφιακή ιστορία, να ηχογραφήσεις ένα ραδιοφωνικό σποτ ή ακόμη και το δικό σου τραγούδι, να κάνεις μία κλειστή συνάντηση ή απλά να σερφάρεις στο διαδίκτυο και να έχεις πρόσβαση σε αποκλειστικό ψηφιακό περιεχόμενο, χαλαρώνοντας παράλληλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον. Στο MEDIA Lab της ΚΔΒΚ κυριαρχούν δραστηριότητες γύρω από τις τέχνες, την τεχνολογία και την καινοτομία και η πρόσβαση στα μέλη, σε όλους τους χώρους, είναι δωρεάν.

To Media Lab αποτελείται από τους εξής χώρους με τον εξοπλισμό* τους:

 

α. Χώρος πρόσβασης στο διαδίκτυο και διαδραστικής συνεργασίας. (Co- working Lounge) β. Μουσικό στούντιο (Music Studio) γ. Δημιουργικός χώρος για συναντήσεις (Brain Pulse Room)

Για να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του Media Lab έχουν θεσπιστεί μια σειρά από κανόνες τόσο για τη λειτουργία του Media Lab στο σύνολο του, όσο και για τη λειτουργία κάθε χώρου ξεχωριστά. Με τους κανόνες αυτούς επιθυμούμε να διασφαλίσουμε ότι η χρήση των Μedia Lab θα είναι ευχάριστη και λειτουργική για όλους τους χρήστες μας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Στο χώρο του Media Lab δεν επιτρέπεται η κατανάλωση τροφίμων και ποτών (αναψυκτικά, καφές κ.τ.λ). Επιτρέπεται μόνο η κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού. Η Διεύθυνση της Βιβλιοθήκης έχει το δικαίωμα να στερήσει σε χρήστες, που εμποδίζουν τη λειτουργία του Media Lab ή ενοχλούν τους υπόλοιπους χρήστες, την πρόσβαση στo Media Lab για σύντομο ή μεγάλης διάρκειας χρονικό διάστημα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Χρήση Υπολογιστών

Τους υπολογιστές μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο εγγεγραμμένοι χρήστες της Βιβλιοθήκης. Κάθε υπολογιστής επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από 1 χρήστη τη φορά. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον το απαιτεί κάποια κοινή εργασία, ο υπολογιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί από δύο χρήστες τη φορά.

Κατά τη χρήση του υπολογιστή δεν επιτρέπεται η διαγραφή/ αλλαγή/ προσθήκη προγραμμάτων και η αλλαγή ρυθμίσεων που υπάρχουν ήδη στον υπολογιστή. Επίσης δεν επιτρέπεται η αποθήκευση προσωπικών αρχείων στον υπολογιστή. Μετά την απομάκρυνση του χρήστη το προσωπικό θα διαγράφει τα αποθηκευμένα αρχεία.

Ο κάθε χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει τον υπολογιστή 1 ώρα με δυνατότητα ανανέωσης χρόνου εφόσον δεν υπάρχει αυξημένη ζήτηση.

Φωτοτυπίες / εκτυπώσεις / σκαννάρισμα Οι χρήστες της Βιβλιοθήκης μπορούν να απευθυνθούν στην υπηρεσία για φωτοτύπηση / εκτύπωση / ψηφιοποίηση υλικού – που γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό της ΚΔΒΚ- και ΠΡΕΠΕΙ να είναι σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις του νόμου για Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα (ΦΕΚ Α 25 1993 και ΦΕΚ Α 257/3-12-13).

Κράτηση

Παρέχεται σε ομάδες χρηστών ή σε μεμονωμένα άτομα η δυνατότητα κράτησης κατόπιν αιτήσεως –συμφωνητικού των χώρων του Media lab για αποκλειστική χρήση της ομάδας. Οι ενδιαφερόμενοι χρήστες μέσω ενός ατόμου που τους εκπροσωπεί και ο οποίος ορίζεται υπεύθυνος κράτησης, πρέπει να υποβάλουν αίτηση –συμφωνητικό * πριν από την επιθυμητή ημερομηνία για τη χρήση ενός ή περισσοτέρων χώρων του media lab ( χώρος διαδραστικής συνεργασίας, Music Studio, Brain Pulse Room) και να αναφέρουν το σκοπό, τον αριθμό ατόμων που θα χρησιμοποιήσουν το χώρο, τη διάρκεια και την επιθυμητή ημερομηνία χρήσης του χώρου. Επιπλέον χρειάζεται να ενημερώνουν σε κάθε περίπτωση για τη χρήση του εξοπλισμού της αίθουσας.

Επίσης οι υπεύθυνοι καλούνται κατά την υποβολή της αίτησης- συμφωνητικού να υπογράψουν ότι αποδέχονται στο σύνολο του τον κανονισμό χρήσης του Media Lab και ότι αναλαμβάνουν πλήρως την ευθύνη αποκατάστασης των ζημιών, σε περίπτωση φθορών. (κατάλογος με το κόστος κάθε εξοπλισμού)* *

Αριθμός ατόμων Ο αριθμός των ατόμων που θα χρησιμοποιήσουν τους χώρους του media lab δεν μπορεί να υπερβαίνει τα άτομα που χωράνε στο συγκεκριμένο χώρο. Μέγιστη διάρκεια κράτησης 3 ώρες ανά ημέρα.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (tablets & φωτογραφική μηχανή με τρίποδα) Οι εγγεγραμμένοι χρήστες της Βιβλιοθήκης μπορούν να δανειστούν tablets & φωτογραφική μηχανή για χρήση τους στο εσωτερικό της Βιβλιοθήκης. Για εξωτερική χρήση δίνεται μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς (σχολεία, συλλόγους κ.λ.π.) μετά από συνεννόηση με την διεύθυνση της βιβλιοθήκης.

Ειδικότερα:

1.  Κατά το δανεισμό του εξοπλισμού ο χρήστης καλείται να παραδώσει την ταυτότητά του στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης και να υπογράψει το συμφωνητικό * με το οποίο δεσμεύεται ότι:

θα είναι αυτός και μόνο υπεύθυνος για τον εξοπλισμό. ότι θα αντικαταστήσει τον εξοπλισμό σε περίπτωση βλάβης ή απώλειας. ότι θα επιστρέψει τον εξοπλισμό με τη λήξη του χρόνου δανεισμού, διαφορετικά θα υποστεί τις ανάλογες κυρώσεις.

2.  Κάθε χρήστης μπορεί να δανειστεί τον εξοπλισμό για 3 ώρες maximum για εσωτερική χρήση και 24 ώρες maximum ανά 15 ημέρες για εξωτερική χρήση.

3.  Σε περίπτωση που ο χρήστης καθυστερήσει την επιστροφή του εξοπλισμού θα υπάρχει χρηματική χρέωση (2 ευρώ ανά ημέρα).

4.  Οι χρήστες πρέπει να επιστρέφουν τον εξοπλισμό 30 λεπτά πριν το κλείσιμο της βιβλιοθήκης.

5.   Δε επιτρέπεται η διαγραφή/ αλλαγή/ προσθήκη προγραμμάτων και η αλλαγή ρυθμίσεων που υπάρχουν ήδη στον εξοπλισμό.

6.   Ο χρήστης υποχρεούται να επιστρέψει τον εξοπλισμό φορτισμένο και να επαναφέρει τις αρχικές ρυθμίσεις που υπήρχαν.

7.   Πριν και μετά το δανεισμό παρουσία του χρήστη γίνεται έλεγχος του εξοπλισμού.

8.    Σε περίπτωση ανάγκης μπορεί ο χρήστης να δανειστεί και το φορτιστή του εξοπλισμού.

9.    Ο χρήστης δε πρέπει να αφήσει από την επίβλεψή του τον εξοπλισμό σε καμία περίπτωση.

10.   Σε περίπτωση απώλειας του εξοπλισμού ή του φορτιστή ο χρήστης θα κληθεί να αντικαταστήσει τον εξοπλισμό καταβάλλοντας το αντίτιμο που θα ισχύει εκείνη την περίοδο για την αγορά ενός ίδιων χαρακτηριστικών.

Τεχνικός εξοπλισμός

 • Brain Pulse Room

LCD Οθόνη Τηλεόρασης FULL HD LG NUC (next unit of computing) – κεντρική μονάδα υπολογιστή Αντικλεπτικός εξοπλισμός

 • Co-working Lounge (Reading Lounge)

Υπολογιστές (PCs) Router – παροχή internet wifi Αντικλεπτικός εξοπλισμός Διαδραστικός προτζέκτορας Επιφάνεια προβολής και γραφής NUC (next unit of computing) – κεντρική μονάδα υπολογιστή Blue-ray Player (για αναπαραγωγή βίντεο 3D blue-ray, CD, DVD) Εκτυπωτής/Σαρωτής (printer/scanner) Ηχεία οροφής Ενισχυτής οροφής για τα ηχεία

 • Music Studio (& Edit Room)

Υπολογιστής iMac Κάρτα Ήχου Δύο επαγγελματικά μικρόφωνα Βάσεις μικροφώνων και pop filter Ηχεία υψηλής φασματικής ανάλυσης Ένα ζευγάρι απλά ακουστικά MIDI Keyboard (πλήκτρα) Ακουστική κιθάρα Ενισχυτής κιθάρας UPS (uninterruptible power source) Αντικλεπτικός εξοπλισμός Κάμερα Ασφαλείας Πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου και παραγωγής μουσικής (Audio Editing and Music Production Program Steinberg Cubase 7) Συλλογή Ψηφιακών Μουσικών Οργάνων (Software Instruments Native Instruments Complete 8)