Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Υπηρεσία μυοκτονίας, απεντόμωσης και απολύμανσης» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Νοεμβρίου, 17 2022
logo3

Ο Πρόεδρος της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης (ΚΔΒΚ) σας καλεί να υποβάλετε την οικονομική σας προσφορά για «Υπηρεσία μυοκτονίας, απεντόμωσης και απολύμανσης» όπως περιγράφονται στο υπηρεσιακό σημείωμα (αριθμ.110/16.11.2022), Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ΄αριθμ 72/2022(ΑΔΑ:ΨΑΞ9ΟΕ7Ζ-ΧΟΨ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που έχει εγκριθεί με την 213/2022 (ΑΔΑ: ΩΜΞ8ΟΕ7Ζ-ΗΙΛ) απόφαση προέδρου).

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Η προσφορά πρέπει να υποβληθεί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την 21/11/2022 και ώρα 12:00 π.μ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ επί ποινή απορρίψεως
α)Υπεύθυνη Δήλωση ότι μελέτησαν και αποδέχονται τους όρους του έγγραφου της υπηρεσίας .
β) Οικονομική προσφορά

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2461049319 (εσωτ. 149 ) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πατήστε εδώ για να δείτε την πρόσκληση