Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισμού σύνολο 16.092,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6% – Ορθή επανάληψη

Αύγουστος, 08 2019
logo3

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η Κοβεντάρειος Δημοτική βιβλιοθήκη Κοζάνης (ΚΔΒΚ), μετά από την αριθμ. 91/1385/07.08.2019 απόφαση Προέδρου (ΑΔΑ:ΩΕΝΘΟΕ7Ζ-ΕΘΑ), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά για την υλοποίηση του έργου: «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με δημόσια πρόσκληση, προϋπολογισμού σύνολο 16.092,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6%.
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Για την κάλυψη της δαπάνης του παραπάνω έργου έχει εκδοθεί η αριθμ.63/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού της ΚΔΒΚ για το συγκεκριμένο έργο: αριθμός δέσμευσης 63 στην υπηρεσία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ και ΚΑΕ 02.10.6117.0002

2. Περιγραφή εργασιών
Αναλυτική περιγραφή της υπηρεσίας αναφέρεται στην αρ. 14/2019 μελέτη της ΚΔΒΚ, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της.
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛ. ΜΕΛΕΤΗ
3. Χρόνος και Τόπος Διεξαγωγής
Χρονική διάρκεια υλοποίησης: από την υπογραφή της σύμβασης και για δώδεκα (12) μήνες συνολικά και ειδικά για κάθε έντυπο σύμφωνα με την μελέτη αρ. 14/2019 που επισυνάπτεται.

4. Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με Γενικές Υπηρεσίες εκδόσεων εντύπων που αποτελούν αντικείμενο της συγκεκριμένης πρόσκλησης.

5. Δικαιολογητικά επί ποινής απορρίψεως
Η προσφορά του οικονομικού φορέα επί ποινή απορρίψεως θα πρέπει να περιέχει:
1. Έντυπο οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το κεφάλαιο Δ «Πίνακας Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς» των Τεχνικών Προδιαγραφών.
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρει ότι: α) η επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη στο οικείο Επιμελητήριο ή σε επαγγελματικό σύλλογο και ασκεί επάγγελμα συναφές με το αντικείμενο της σύμβασης, β) ότι μελέτησε και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και της αριθμ. 14/2019 μελέτης της ΚΔΒΚ, τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι οι υπηρεσίες που προσφέρει είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές, γ) δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή της σε διαγωνισμό του δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) δ) ότι διαθέτει έγκυρη άδεια λειτουργίας της εταιρείας, εκδοθείσα από αρμόδια Υπηρεσία ή ανάλογο έγγραφο, που να αποδεικνύει τη νόμιμη λειτουργία της.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ως προκαταρκτική απόδειξη ότι δεν υπάρχει εις βάρος του συμμετέχοντος τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους παρακάτω λόγους: α)συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων (άρθρο 73 του ν. 4412/2016).
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ως προκαταρκτική απόδειξη ότι δε βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, (άρθρο 5 της παρούσας προκήρυξης), λόγω της οποίας αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί από διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης.
5. Εφόσον πρόκειται για Νομικό πρόσωπο αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης της προσφοράς.Από τον ανάδοχο θα ζητηθεί Απόσπασμα ποινικού μητρώου, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα προς απόδειξη των ανωτέρω και πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου πριν την υπογραφής της σύμβασης.

6. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται μέχρι Τετάρτη 14.08.2019 και ώρα 09.00 π. μ. στη γραμματεία της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, Λεωφ. Κων.Δαβάκη 9, (Πληροφορίες: κ. Μπακόλα, 24610 49319 εσωτ. 149). Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό, σφραγισμένο φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι:

 Η φράση «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» με κεφαλαία γράμματα,
 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας: ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ,
 Ο αριθμός πρωτ. της παρούσας πρόσκλησης (…………..),
 Η ημερομηνία αξιολόγησης των προσφορών (………….)
 Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΚΔΒΚ, στον δικτυακό τόπο www.et.diavgeia.gov.gr και στο ΚΗΜΔΗΣ, στον δικτυακό τόπο της ΚΔΒΚ: www.kozlib.gr. και του Δήμου Κοζάνης www.kozanh.gr.

Πατήστε εδώ για να δείτε την προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος
Πατήστε εδώ για να δείτε την μελέτη
Πατήστε εδώ για να δείτε την τεχνική περιγραφή – Κόστος – Οικονομική προσφορά

Η γνώμη σας είναι για μας σημαντική!

Θα θέλαμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία του ερωτηματολογίου που ακολουθεί … Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αποτελούν για μας απαραίτητη πληροφορία στην προσπάθειά μας για συνεχή βελτίωση!

https://goo.gl/forms/jSkf3hHppjCFx8Ow2