Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Α. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ & Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ»

Απρίλιος, 27 2018
logo3

Ο Πρόεδρος της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης

διακηρύσσει ότι:

Προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Α. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ & Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ»,  προϋπολογισμού 35.026,49 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και αριθμό μελέτης 3/2018.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την ΤΕΤΑΡΤΗ 09-05-2018 και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στην Κοβεντάρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης (Πλ. 28ης Οκτωβρίου 7, Κοζάνη) παρουσία της αρμόδιας επιτροπής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Αναλυτική περιγραφή της ανωτέρω υπηρεσίας υπάρχει στις τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αναλυτικής διακήρυξης.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών.

Η χρηματοδότηση της υπηρεσίας προέρχεται από ιδίους πόρους.

Αντίγραφα της διακήρυξης, είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): www.kozlib.gr.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο προμηθευτή.

Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευθεί στο Ελληνικό Τύπο, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr), στο ΚΗΜΔΗΣ και στη σχετική ιστοσελίδα της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης (www.kozlib.gr).

 

Ο Πρόεδρος ΔΣ

Παναγιώτης Δημόπουλος

Δείτε την Περιληπτική Διακύρηξη ΕΔΩ.

Δείτε την Αναλυτική Διακύρηξη ΕΔΩ.

Η γνώμη σας είναι για μας σημαντική!

Θα θέλαμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία του ερωτηματολογίου που ακολουθεί … Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αποτελούν για μας απαραίτητη πληροφορία στην προσπάθειά μας για συνεχή βελτίωση!

https://goo.gl/forms/jSkf3hHppjCFx8Ow2