ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ «ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΚΩΔ. 1-100 »

Απρίλιος, 21 2017
logo3

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ «ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟΣ  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ  ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΚΩΔ. 1-100»

με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης την  χαμηλότερη τιμή στο σύνολο για τις εργασίες, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση για την αναλυτική παλαιογραφική περιγραφή των χειρόγραφων κωδίκων της ΚΔΒΚ 1-100.

 

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης)

‘Oλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με εργασίες  παλαιογραφικής περιγραφής χειρόγραφων κωδίκων σύμφωνα με το υπηρεσιακό σημείωμα,   και αποτελούν αντικείμενο της συγκεκριμένης πρόσκλησης.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν στην ΚΔΒΚ το αργότερο μέχρι την  Παρασκευή 28 Απριλίου 2017 και ώρα 12:30 μ.μ. :

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α) Υπεύθυνη Δήλωση ότι μελέτησαν και αποδέχονται τους όρους της μελέτης της εργασίας     αναλυτική παλαιογραφική περιγραφή των χειρόγραφων κωδίκων της ΚΔΒΚ 1-100.

β) Οικονομική προσφορά (σε κλειστό φάκελο)

Συγκεκριμένα οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν στην ΚΔΒΚ  το αργότερο μέχρι την  Παρασκευή 28 Απριλίου 2017 και ώρα 12:30 μ.μ. προσωπικά ή με εκπρόσωπο τους τα αναφερόμενα παραπάνω δικαιολογητικά. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη συνημμένη τεχνική περιγραφή.

Οι ενδιαφερόμενοι επίσης μπορούν να απευθύνονται στη βιβλιοθήκη καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προσωπικού στα τηλ. 2461022245 – 24613 50435

 

Παναγιώτης Δημόπουλος

Πρόεδρος ΚΔΒΚ

Αναλυτικά

Η γνώμη σας είναι για μας σημαντική!

Θα θέλαμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία του ερωτηματολογίου που ακολουθεί … Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αποτελούν για μας απαραίτητη πληροφορία στην προσπάθειά μας για συνεχή βελτίωση!

https://goo.gl/forms/jSkf3hHppjCFx8Ow2