ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Οκτώβριος, 17 2016
logo3

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ « ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ (ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ) ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΚΔΒΚ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΤΗΡΙΟ »
με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο για τις εργασίες δημιουργία εκπαιδευτικού αρχειακού υλικού προβολής (σε μορφή μαγνητοσκόπησης ντοκυμαντέρ) για τη μεταφορά της ΚΔΒΚ στο νέο κτήριο. σύμφωνα με την τεχνική έκθεση για την δημιουργία εκπαιδευτικού αρχειακού υλικού προβολής (σε μορφή μαγνητοσκόπησης ντοκυμαντέρ) για τη μεταφορά της ΚΔΒΚ στο νέο κτήριο.

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης)

‘Oλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με εργασίες μαγνητοσκόπησης που αποτελούν αντικείμενο της συγκεκριμένης πρόσκλησης.
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν στην ΚΔΒΚ το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 12:00 μ.μ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α) Υπεύθυνη Δήλωση ότι μελέτησαν και αποδέχονται τους όρους της μελέτης της εργασίας δημιουργία εκπαιδευτικού αρχειακού υλικού προβολής (σε μορφή μαγνητοσκόπησης ντοκυμαντέρ) για τη μεταφορά της ΚΔΒΚ στο νέο κτήριο.
β) Υπεύθυνη Δήλωση ότι αποδέχονται να παραδώσουν την υλική ή πνευματική τους εργασία στην κατοχή της ΚΔΒΚ.
γ) Οικονομική προσφορά (σε κλειστό φάκελο)
Συγκεκριμένα οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν στην ΚΔΒΚ το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 12:00 μ.μ. (έναρξη αποσφράγισης προσφορών) προσωπικά ή με εκπρόσωπο τους τα αναφερόμενα παραπάνω δικαιολογητικά. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη συνημμένη τεχνική περιγραφή.
Οι ενδιαφερόμενοι επίσης μπορούν να απευθύνονται στη βιβλιοθήκη καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προσωπικού στα τηλ. 2461022245 – 24613 50435.

Παναγιώτης Δημόπουλος

Πρόεδρος ΚΔΒΚ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ