ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «Τεχνική υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων και ψηφιοποίηση υλικού της ΚΔΒΚ»

Μαΐου, 09 2016
logo3

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ «Τεχνική υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων και ψηφιοποίηση υλικού της ΚΔΒΚ»
με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο Πρόεδρος της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης (ΚΔΒΚ) καλεί σε υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες που αφορούν στην: «τεχνική υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων και ψηφιοποίηση υλικού της «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΥ», όπως περιγράφονται στην μελέτη της υπηρεσίας και σύμφωνα με την απόφαση αρ. 29/2016, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά.
ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης)

‘Oλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών ή προμήθεια ειδών που αποτελούν αντικείμενο της συγκεκριμένης πρόσκλησης.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν, προσωπικά ή με εκπρόσωπο τους, τα δικαιολογητικά στην ΚΔΒΚ, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 13/05/2016 και ώρα 11:00 π.μ. (έναρξη αποσφράγισης προσφορών)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ επί ποινής απορρίψεως

α)Υπεύθυνη Δήλωση ότι μελέτησαν και αποδέχονται τους όρους της μελέτης
β) Οικονομική προσφορά (σε κλειστό φάκελο)
γ) Προϋπηρεσία
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 24613 50434, 24613 50435 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Παναγιώτης Δημόπουλος

Πρόεδρος ΚΔΒΚ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ