ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ « ΔΕΣΙΜΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ 2015 »

Νοεμβρίου, 03 2015
logo3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Κοζάνη: 2/11/2015

ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ                              Αρ. Πρ.: 834

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ταχ. Δ/νση:   Πλ. 28ης Οκτωβρίου 7

Ταχ. Κωδ.:     50100 Κοζάνη

Τηλ.:               2461350435

Fax :               2461049319

Email:             info@kozlib.gr

 

 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ « ΔΕΣΙΜΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ 2015 »

με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο για τις εργασίες δέσιμο εφημερίδων, περιοδικών 2015 της ΚΔΒΚ, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της υπηρεσίας.

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης)

‘Oλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με δέσιμο εφημερίδων, περιοδικών που αποτελούν αντικείμενο της συγκεκριμένης πρόσκλησης.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά στην ΚΔΒΚ το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 12:00 μ.μ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α) Υπεύθυνη Δήλωση ότι μελέτησαν και αποδέχονται τους όρους της μελέτης της εργασίας «δέσιμο εφημερίδων, περιοδικών της ΚΔΒΚ»

β) Οικονομική προσφορά (σε κλειστό φάκελο)

Συγκεκριμένα οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν στην ΚΔΒΚ το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 12:00 μ.μ. (έναρξη αποσφράγισης προσφορών) προσωπικά ή με εκπρόσωπο τους τα αναφερόμενα παραπάνω δικαιολογητικά. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη συνημμένη τεχνική περιγραφή.

Οι ενδιαφερόμενοι επίσης μπορούν να απευθύνονται στη βιβλιοθήκη καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλ. 24613 50435 – 24613 50434

 

 

Παναγιώτης Δημόπουλος

Πρόεδρος ΚΔΒΚ