Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισμού 2.993,44 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6%

Νοεμβρίου, 30 2020
logo3
 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η Κοβεντάρειος Δημοτική βιβλιοθήκη Κοζάνης (ΚΔΒΚ), μετά από την αριθμ.124/1565/24.11.2020 απόφαση Προέδρου (ΑΔΑ:ΩΔ6ΖΟΕ7Ζ-9Μ0), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά για την υλοποίηση του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με δημόσια πρόσκληση, προϋπολογισμού 2.993,44 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6%, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Για την κάλυψη της δαπάνης του παραπάνω έργου έχει εκδοθεί η αριθμ. 86/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού της ΚΔΒΚ για το συγκεκριμένο έργο: αριθμός δέσμευσης 86/2020 στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ» και ΚΑΕ 02.10.6611

 1. Περιγραφή εργασιών

Αναλυτική περιγραφή της προμήθειας αναφέρεται στην Τεχνική Έκθεση της υπηρεσίας και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της.

 1. Χρόνος και Τόπος Διεξαγωγής

Χρονική διάρκεια υλοποίησης: από την υπογραφή της σύμβασης και για τριάντα (30) ημέρες.

 1. Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με προμήθεια νέων τίτλων βιβλίων  που αποτελούν αντικείμενο της συγκεκριμένης πρόσκλησης.

 1. Δικαιολογητικά επί ποινής απορρίψεως

Η προσφορά του οικονομικού φορέα επί ποινή απορρίψεως θα πρέπει να περιέχει:

 1. Έντυπο οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το επισυναπτόμενο αρχείο της τεχνικής μελέτης
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους και είναι σύμφωνος με τη μελέτη της υπηρεσίας.
 3. Εφόσον πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης της προσφοράς

 

Από τον ανάδοχο θα ζητηθεί Απόσπασμα ποινικού μητρώου, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα προς απόδειξη των ανωτέρω και πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου πριν την υπογραφής της σύμβασης.

  ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται μέχρι Δευτέρα 07.12.2020 και ώρα 12.00 μ. μ. στη γραμματεία της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, Λεωφ. Κων.Δαβάκη 9, {Πληροφορίες: κ. Μανεδάκη, 24610 49319 εσωτ. 102 (για την προκήρυξη) & Αρσινόη Χατζηαναστασίου εσωτ. 160 (για τη μελέτη)}

Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό, σφραγισμένο φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι:

 • Η φράση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ»  με κεφαλαία γράμματα,
 • Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας: ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ,
 • Ο αριθμός πρωτ. της παρούσας πρόσκλησης (…………..),
 • Η ημερομηνία αξιολόγησης των προσφορών (………….)
 • Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΚΔΒΚ, στον δικτυακό τόπο  ΚΗΜΔΗΣ και στον δικτυακό τόπο της ΚΔΒΚ: www.kozlib.gr.

Πατήστε εδώ για να δείτε την μελέτη

Πατήστε εδώ για να δείτε την λίστα των βιβλίων