Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «Προμήθεια εξοπλισμού προστασίας και αποθήκευσης αρχειακού υλικού» µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισµού 15.444,20 €, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%

Νοεμβρίου, 04 2020
logo3

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η Κοβεντάρειος Δημοτική βιβλιοθήκη Κοζάνης (ΚΔΒΚ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια εξοπλισμού προστασίας και αποθήκευσης αρχειακού υλικού» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με δημόσια πρόσκληση, προϋπολογισμού 15.444,20 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Για την κάλυψη της δαπάνης του παραπάνω έργου έχει εκδοθεί η αριθμ. 84/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού της ΚΔΒΚ για το συγκεκριμένο έργο: αριθμός δέσμευσης 84 «Προμήθεια εξοπλισμού προστασίας και αποθήκευσης αρχειακού υλικού» και ΚΑΕ 02.10.6612. Η παρεχόμενη προμήθεια κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 30199500-5 «Κουτιά ταξινόμησης εγγράφων, επιστολοθήκες , κουτιά αρχειοθέτησης και παρόμοια είδη».
2. Περιγραφή εργασιών
Αναλυτική περιγραφή της προμήθειας αναφέρεται στην αριθμ. 13/2020 μελέτη της παρούσας πρόσκλησης.

3. Χρόνος και Τόπος Διεξαγωγής
Η παράδοση θα εκτελεστεί εντός τριών μηνών από την ειδοποίηση (η οποία θα πραγματοποιείται τηλεφωνικά ή εγγράφως) του Αναδόχου. Για τυχόν καθυστερήσεις, ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει εγκαίρως την ΚΔΒΚ. Τα προς προμήθεια είδη πρέπει να παραδίνονται συσκευασμένα.
Η δαπάνη μεταφοράς θα βαρύνει τον Ανάδοχο.

4. Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με προμήθειες εξοπλισμού προστασίας και αποθήκευσης αρχειακού υλικού και αποτελούν αντικείμενο της συγκεκριμένης πρόσκλησης.

5. Δικαιολογητικά επί ποινής απορρίψεως
Η προσφορά του οικονομικού φορέα επί ποινή απορρίψεως θα πρέπει να περιέχει:
1. Έντυπο οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το παράρτημα Α «Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς» της μελέτης.
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους και είναι σύμφωνος με τη μελέτη της υπηρεσίας.
3. Εφόσον πρόκειται για Νομικό πρόσωπο αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης της προσφοράς

6. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται μέχρι Τετάρτη, 11.11.2020 και ώρα 12.00 μ.μ., στη γραμματεία της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, Κ. Δαβάκη 9, (Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2461 049319 εσωτ. 102, 148, 149).
Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό, σφραγισμένο φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι:
• Η φράση ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» με κεφαλαία γράμματα,
• Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας (ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ),
• Ο αριθμός της παρούσας πρόσκλησης (…………..),
• Η ημερομηνία αξιολόγησης των προσφορών (………….)
• Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος
Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΚΔΒΚ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στον δικτυακό τόπο της ΚΔΒΚ: www.kozlib.gr.

Πατήστε εδώ για να δείτε την διακήρυξη
Πατήστε εδώ για να δείτε την μελέτη

Διευκρινίσεις:
Μετά από ερωτήσεις που δέχτηκε η ΚΔΒΚ σχετικά με τις διαστάσεις και το άνοιγμα των διαφανειών ενημερώνουμε ότι:
1. Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές και θα δεχτούμε μικρές αποκλίσεις (που δεν θα προκαλούν πρόβλημα αποθήκευσης)
2. Το άνοιγμα για την τοποθέτηση είναι επίσης ενδεικτικό και θα δεχτούμε τοποθέτηση κι από άλλες πλευρές (που δεν θα προκαλούν πρόβλημα αποθήκευσης)
3. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προσφορών έως την Δευτέρα 16/11/2020 την ίδια ώρα.

Η γνώμη σας είναι για μας σημαντική!

Θα θέλαμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία του ερωτηματολογίου που ακολουθεί … Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αποτελούν για μας απαραίτητη πληροφορία στην προσπάθειά μας για συνεχή βελτίωση!

https://goo.gl/forms/jSkf3hHppjCFx8Ow2