Ανακοίνωση πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων πρόσληψης εποχιακού προσωπικού

Ιανουάριος, 25 2019
logo3

Ο Πρόεδρος της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, έχοντας υπόψη την αριθμ. 171/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την αριθμ. 187287/15.11.2018 εγκριτικής απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: Ω7Α7ΟΡ1Γ-9ΩΣ) για τον έλεγχο νομιμότητας της ανωτέρω απόφασης ΔΣ, προκειμένου να αντιμετωπισθούν κατεπείγουσες και εποχιακές ανάγκες λειτουργίας της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

την πρόσληψη τριών (3) ΠΕ Αρχειονόμων-Βιβλιοθηκονόμων και τριών (3) ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.

Σημ.: Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αιτήσεις για τις τρεις (3) θέσεις των ΠΕ Αρχειονόμων-Βιβλιοθηκονόμων, θα καλυφθούν από ΤΕ Βιβλιοθηκονόμους.

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΠΕ Αρχειονόμων – Βιβλιοθηκονόμων 3 Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07. Δύο (2)  μήνες
ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων 3 Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07. Δύο (2)  μήνες

 

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/07.

Οι παραπάνω προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα παραπάνω ειδικά τυπικά προσόντα και τα ακόλουθα:

 

  1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 21 έως 65 ετών.
  1. Εισοδηματικά κριτήρια (κάτω των 10.000 € εισόδημα το έτος 2017).

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
  1. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας ή Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας με κατευθύνσεις Αρχειονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.
  1. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Φορολογικής Δήλωσης του έτους 2017.
  1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν απασχολήθηκαν σε δίμηνο με τις ίδιες διατάξεις.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν έντυπη αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών από 25.01.2019 έως και 29.01.2019 και ώρα 12.00 στα γραφεία της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης (Κ. Δαβάκη 9, 501 32 Κοζάνη), πληροφορίες: τηλ. 24610 49319 εσωτ. 102.

 

Δείτε την πρόσκληση εδώ

Δείτε εδώ την αίτηση

Δείτε εδώ την υπεύθυνη δήλωση