Προκήρυξη για προληπτικό έλεγχο και τακτική συντήρηση του Κεντρικού Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (BMS) των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου της Βιβλιοθήκης του Δήμου Κοζάνης

Νοεμβρίου, 08 2018
logo3

Η  παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά των προληπτικό έλεγχο και την τακτική συντήρηση του Κεντρικού Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (BMS) των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου της Βιβλιοθήκης του Δήμου Κοζάνης, για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση και διαρκής λειτουργία των συστημάτων και του εξοπλισμού που εξυπηρετεί.

Το λογισμικό είναι ARENA μοντέλο CLAXARENASBS05. Οι δε ψηφιακοί ελεγκτές είναι της σειράς EAGLE μοντέλο CLEA2026B31, της εταιρείας Honeywell.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι πιστοποιημένοι αντιπρόσωποι της εταιρείας Honeywell και να διαθέτουν επί ποινή αποκλεισμού  βεβαίωση ή πιστοποίηση ότι είναι εκπαιδευμένοι από τον κατασκευαστή του συστήματος για την τεχνική υποστήριξη και συντήρηση.

Αναλυτικά το πρόγραμμα συντήρησης περιλαμβάνει δύο (2) επισκέψεις το χρόνο ανά εξάμηνο, από ειδικευμένο συνεργείο και συνίσταται στα κατωτέρω:

1) Έλεγχος των στοιχείων των περιφερειακών σταθμών (controller) και της τροφοδοσίας των

2) Έλεγχος λογισμικών και χρονοπρογραμμάτων, έλεγχος παραμετροποιήσεων, ρυθμίσεις και  επαναρυθμίσεις, όπου αυτό είναι αναγκαίο,

3) Οπτικός έλεγχος των περιφερειακών σταθμών για ίχνη υγρασιών ή φθορών,

4) Έλεγχος των μετρήσεων των αισθητηρίων για πιθανές μεγάλες αποκλίσεις από τα κανονικά επίπεδα μετρήσεων,

5) Οπτικός έλεγχος των τριόδων και διόδων βανών για ίχνη υγρασιών ή φθορών

6) Αλλαγές παραμέτρων και λογισμικών, όπου αυτό απαιτείται,

7) Τηλεφωνική υποστήριξη.

8) ∆ιατήρηση βιβλίου καταγραφών για όλες τις αλλαγές που γίνονται στο σύστημα BMS.

Καθημερινή υποστήριξη εάν απαιτείτε για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που θα παρατηρηθούν, ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων.

Ο προσφέρων θα πρέπει  επί ποινή αποκλεισμού να λάβει γνώση των ιδιαιτεροτήτων του χώρου, των συνθηκών και της πολυπλοκότητας των εγκαταστάσεων και θα του δοθεί αντίστοιχη βεβαίωση.

Η συμβατική προθεσμία για την εκτέλεση των εργασιών ορίζεται για ένα (1) χρόνο από την υπογραφή της Σύμβασης.

Για την εκτέλεση των εργασιών ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Προκήρυξη

Τεχνική Έκθεση

Η γνώμη σας είναι για μας σημαντική!

Θα θέλαμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία του ερωτηματολογίου που ακολουθεί … Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αποτελούν για μας απαραίτητη πληροφορία στην προσπάθειά μας για συνεχή βελτίωση!

https://goo.gl/forms/jSkf3hHppjCFx8Ow2