ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Οκτώβριος, 09 2018
logo3

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής για τις ανάγκες της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης. Συγκεκριμένα πρόκειται για την προμήθεια διαφόρων ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού τα οποία είναι απαραίτητα για την καθαριότητα του κτηρίου της ΚΔΒΚ.

Θεωρούμε απαραίτητο οι ανάδοχοι να επισκεφτούν το νέο κτίριο της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης και από κοινού να βρεθούν οι καλύτερες δυνατόν συσκευές λόγω των διαφορετικών διαστάσεων του κάθε χώρου ώστε να αποβεί ποιοτικότερη η λειτουργία των εσωτερικών χώρων υγιεινής.

Η παρούσα προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

α) Τις διατάξεις του ο Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114/2006) με τίτλο «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

β) Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α΄18).

γ) Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016).

δ) Τις διατάξεις του Ν. 3852/ ΦΕΚ 87 Α΄/ 7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».

ε) Τις διατάξεις του Ν. 3861/ΦΕΚ112 Α΄/ 13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα διαύγεια».

στ) Την υπ΄ αριθμ.27319/2002/Υπουργείο Ανάπτυξης ( ΦΕΚ945/Β’ /24-07-2002)

ζ) Τον Ν. 4013/2011 ΦΕΚ 204/Α «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

η) Του ν. 2362/95 περί «Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»

θ) Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄).

ι) Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008.

ια) Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης στον Κ.Α.Ε. 02.10.6634 «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού»  

 

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου 4412/2016, για το σύνολο των ειδών.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

Για την σύνταξη των Τεχνικών Προδιαγραφών ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016).

Όλα τα υλικά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές, όσον αφορά την προέλευση, την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την τελική επεξεργασία, την συσκευασία και την εμφάνισή τους και θα φέρουν τη σήμανση CE.

 Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά θα είναι κατάλληλα συσκευασμένα και σημασμένα με ετικέτες όπου θα αναφέρεται ενδεικτικά η εμπορική ονομασία τους, ο κατασκευαστής τους και γενικά, όσα, τα σχετικά πρότυπα και η νομοθεσία καθορίζουν για τα συγκεκριμένα είδη. Τυχόν απόκλιση κάποιου προσφερόμενου είδους από τις τεχνικές προδιαγραφές, συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
1 ΧΑΡΤΟΔΟΧΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΕΚΤΟ ΜΑΥΡΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Η ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ To σώμα του χαρτοδοχείoυ να είναι από ανθεκτική μεταλλική κατασκευή. 18 τμχ 11,00 € με 198,00
2 ΧΑΡΤΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΑΧΤΟΔΟΧΕΙΟ ΓΚΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ To σώμα του χαρτοδοχείoυ- σταχτοδοχείου να είναι από ανθεκτική μεταλλική κατασκευή και βαμμένο με εποξική μπογιά. Να διαθέτει πλαστική βάση και καπάκι από ανοξείδωτο χάλυβα. Το καπάκι να χρησιμοποιείται σε όλες τις ανοξείδωτες και τις μεταλλικές κατασκευές. Στο εσωτερικό του να μην υπάρχει πρόσθετος κάδος. . 5 τμχ 95,00 € 475,00
3 ΚΑΔΟΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΕ ΠΕΤΑΛ Κάδος  απορριμμάτων με πεντάλ ή όχι και εσωτερικό πλαστικό αποσπώμενο κάδο για ευκολία στο άδειασμα. 5 τμχ 38,00 € 190,00 €
  ΚΑΔΟΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΕ ΠΕΤΑΛ Κάδος  απορριμμάτων με πεντάλ ή όχι και εσωτερικό πλαστικό αποσπώμενο κάδο για ευκολία στο άδειασμα. 14 τμχ 27,00 € 378,00 €
5 ΚΑΔΟΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΜΙΚΡΟΙ ΜΕ ΠΕΤΑΛ Κάδος  απορριμμάτων με πεντάλ ή όχι και εσωτερικό πλαστικό αποσπώμενο κάδο για ευκολία στο άδειασμα. 6 τμχ 10,00 € 60,00 €
4 ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΗ  FOAM  ΠΛΑΣΤΙΚΗ  ΓΚΡΙ ΜΕ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ

 

Σαπουνοθήκη  αφρού με Φωτοκύτταρο. Κατασκευασμένη από υψηλής αντοχής υλικό που να εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής. 11 τμχ 25,00 € 275,00 €
5 Σύστημα Υγιεινής & Καθαρισμού τουαλέτας Απολύμανση – Καθαριότητα – Πρόληψη για την δημιουργία πουρί – Αδρανοποίηση των οσμών 19 τμχ 40,00€ 760,00 €
6 ΠΙΓΚΑΛ  ΚΛΕΙΣΤΟ (ΟΧΙ  ΠΛΑΣΤΙΚΟ) Πιγκάλ με βουρτσάκι καθαρισμού λεκάνης wc. Η  επιφάνειά του να αποτελεί αρνητικό περιβάλλον ανάπτυξης μικροβίων. 9 τμχ 25,00 € 225,00 €

 

7 Συσκευή χειροπετσέτας Συσκευή διανομής ελεγχόμενου χαρτιού χειρός.

 

9 τμχ 40,00€ 360,00 €
8 ΚΑΔΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΚΟΛΩΝΕΣ (ΟΧΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ) ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Κάδος  απορριμμάτων με πεντάλ ή όχι και εσωτερικό πλαστικό αποσπώμενο κάδο για ευκολία στο άδειασμα. 10 τμχ 120,00 € 1.200,00 €
 9 Αυτόματοι στεγνωτήρες χεριών Μονωμένο περίβλημα για χαμηλό θόρυβο και υψηλή αξιοπιστία σε βάθος χρόνου. 2 τμχ 450,00 € 900,00 €
10 Αφρός καθαρισμού Αφρός  καθαρισμού χεριών για συσκευή 1,3L 50 τμχ 8,00 € 400,00 €
11 Χαρτί χεριών Ρολό το οποίο προσαρμόζεται σε συσκευή αυτόματης κατανάλωσης 132 τμχ 4,00 € 528,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 5.949,00

 

Παράδοση:

          Η παράδοση θα γίνει συνολικά χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση στο κτίριο της ΚΔΒΚ, μετά από συνεννόηση με τη γραμματείας της υπηρεσίας. Η παράδοση του συνόλου των ειδών θα γίνει σε χρονικό διάστημα 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Η παράδοση θα εκτελείται εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ειδοποίηση (η οποία θα πραγματοποιείται τηλεφωνικά ή εγγράφως) της αρμόδιας εταιρίας για τα είδη και τις ποσότητες που θα ορίζει η τελευταία. Για τυχόν καθυστερήσεις, ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει εγκαίρως την υπηρεσία.

Η δαπάνη μεταφοράς θα βαρύνει τον ανάδοχο.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΩΣ 5.949,00 ΜΕ  Φ.Π.Α.

Η Προμήθεια θα επιβαρύνει τον Προϋπολογισμό της ΚΔΒΚ του οικονομικού έτους 2018 και η σχετική πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον Κ.Α.Ε.  02.10.6634 «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού»

 Μελέτη

Η γνώμη σας είναι για μας σημαντική!

Θα θέλαμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία του ερωτηματολογίου που ακολουθεί … Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αποτελούν για μας απαραίτητη πληροφορία στην προσπάθειά μας για συνεχή βελτίωση!

https://goo.gl/forms/jSkf3hHppjCFx8Ow2