Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για » Έξοδα μεταφοράς αγαθών – φορτοεκφορτωτικά «

Σεπτέμβριος, 21 2018
logo3

Η Κοβεντάρειος Δημοτική βιβλιοθήκη Κοζάνης (ΚΔΒΚ), μετά την αριθμ. 962./14.09.2018 προκήρυξη η οποία κατέστη άγονη και μετά από τις αριθμ. 28/2018 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ψ51Η0Ε7Ζ-ΩΑΝ, Ψ250ΟΕ7Ζ-528), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά για την υλοποίηση του έργου: «Έξοδα μεταφοράς αγαθών -φορτοεκφορτωτικά» με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με δημόσια πρόσκληση, προϋπολογισμού 2.728,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ