Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «Προμήθεια μεταλλικών ραφιών τύπου DEXION»

Σεπτέμβριος, 19 2018
logo3

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η Κοβεντάρειος Δημοτική βιβλιοθήκη Κοζάνης (ΚΔΒΚ), μετά από την αριθμ. 33/935/07.09.2018 απόφαση Προέδρου (ΑΔΑ: 66ΨΤΟΕ7Ζ-ΕΕΒ ), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια μεταλλικών ραφιών τύπου DEXION» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με δημόσια πρόσκληση, προϋπολογισμού 4.725,76 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Για την κάλυψη της δαπάνης του παραπάνω έργου έχει εκδοθεί η αριθμ. 63/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού της ΚΔΒΚ για το συγκεκριμένο έργο: αριθμός δέσμευσης 33 στην «Προμήθεια μεταλλικών ραφιών τύπου DEXION» και ΚΑΕ 02.10.6662

2. Περιγραφή εργασιών
Αναλυτική περιγραφή της προμήθειας αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας πρόσκλησης.

3. Χρόνος και Τόπος Διεξαγωγής
Χρονική διάρκεια υλοποίησης: από την υπογραφή της σύμβασης και για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.
4. Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την Προμήθεια μεταλλικών ραφιών τύπου DEXION που αποτελούν αντικείμενο της συγκεκριμένης πρόσκλησης.
5. Δικαιολογητικά επί ποινής απορρίψεως
Η προσφορά του οικονομικού φορέα επί ποινή απορρίψεως θα πρέπει να περιέχει:
1. Έντυπο οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρει ότι: α) η επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη στο οικείο Επιμελητήριο ή σε επαγγελματικό σύλλογο και ασκεί επάγγελμα συναφές με το αντικείμενο της σύμβασης, β) ότι μελέτησε και αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και της αριθμ. 10/2018 μελέτης της ΚΔΒΚ και ότι τα είδη που προσφέρει είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές γ) δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή της σε διαγωνισμό του δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 ως προκαταρκτική απόδειξη ότι δεν υπάρχει εις βάρος του συμμετέχοντος τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους παρακάτω λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων (άρθρο 73 του ν. 4412/2016).
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 ως προκαταρκτική απόδειξη ότι δε βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, (άρθρο 5 της παρούσας προκήρυξης), λόγω της οποίας αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί από διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης.
5. Εφόσον πρόκειται για Νομικό πρόσωπο αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης της προσφοράς. Από τον ανάδοχο θα ζητηθεί Απόσπασμα ποινικού μητρώου, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα προς απόδειξη των ανωτέρω και πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου πριν την υπογραφής της σύμβασης.
6. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται μέχρι Τρίτη 25.09.2018 και ώρα 10.00 στη γραμματεία της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, Λεωφ. Δαβάκη 9, (Πληροφορίες: κ. Μανεδάκη, 2461 022245).
Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό, σφραγισμένο φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι:

  • Η φράση «Προμήθεια μεταλλικών ραφιών τύπου DEXION» με κεφαλαία γράμματα,
  • Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας: ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ,
  • Ο αριθμός πρωτ. της παρούσας πρόσκλησης (…………..),
  • Η ημερομηνία αξιολόγησης των προσφορών (………….)
  • Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος

Mελέτη

Προκήρυξη