Ανοιχτή πρόσκληση«Έξοδα μεταφοράς αγαθών – φορτοεκφορτωτικά»

Σεπτέμβριος, 14 2018
logo3

Το παρόν έργο στοχεύει στη μεταφορά του εξοπλισμού της Κοβενταρείου
Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης (ΚΔΒΚ) από το παλιό κτίριο (Πλ. 28ης
Οκτωβρίου 7) στο νέο κτίριο (Λεωφ. Δαβάκη 9) και θα τοποθετηθούν σε
συγκεκριμένους χώρους του νέου κτιρίου, είτε αποθηκευτικούς είτε γραφεία
υπαλλήλων σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.
Διαδικασία ανάθεσης του έργου προτείνεται να είναι η απευθείας ανάθεση με
δημόσια πρόσκληση και κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις υπηρεσίες που
παρουσιάζονται στο κεφ. Γ και Δ και προσδιορίζονται στον ενδεικτικό
προϋπολογισμό.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16
(ΦΕΚ 147 Α΄ 08.08.2016) «Συμβάσεις έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως ισχύουν».
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για τις παραπάνω εργασίες ανέρχεται
ενδεικτικά στο ποσό των 2.728,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, και θα
χρηματοδοτηθεί από πόρους της ΚΔΒΚ σύμφωνα με τις εγκεκριμένες
πιστώσεις (ΚΑΕ: 02.10.6412).

 

Μελέτη

 

Πρόσκληση