ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ

Νοεμβρίου, 24 2017
logo3

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ «Προμήθεια σκληρού δίσκου Seagate hdd 3tb st3000dm001, sata III, 3,5΄» με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :

Η Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο για «Προμήθεια σκληρού δίσκου Seagate hdd 3tb st3000dm001, sata III, 3,5΄». Δεκτοί στην ανακοίνωση όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με εργασίες που αποτελούν αντικείμενο της συγκεκριμένης πρόσκλησης.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

160 € πλέον Φ.Π.Α. 24%

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ :

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν στην ΚΔΒΚ το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 12.00΄ τα παρακάτω :

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :

Α) Υπεύθυνη Δήλωση ότι μελέτησαν και αποδέχονται τους όρους της «Προμήθειας σκληρού δίσκου Seagate hdd 3tb st3000dm001, sata III, 3,5΄» για τις ανάγκες της ΚΔΒΚ

Β) Οικονομική προσφορά (σε κλειστό φάκελο)

Οι ενδιαφερόμενοι επίσης μπορούν να απευθύνονται στη Βιβλιοθήκη καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προσωπικού στο τηλέφωνο 2461022245 – 2461350435                                                                                                                                                                               

 

Η γνώμη σας είναι για μας σημαντική!

Θα θέλαμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία του ερωτηματολογίου που ακολουθεί … Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αποτελούν για μας απαραίτητη πληροφορία στην προσπάθειά μας για συνεχή βελτίωση!

https://goo.gl/forms/jSkf3hHppjCFx8Ow2