Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσης προϊσταμένου Διεύθυνσης

Νοεμβρίου, 07 2013

ΑΔΑ : ΒΛ1ΒΟΕ7Ζ – ΨΦΑ

Κοζάνη 5/11/13

Αρ. Πρωτ: 44/1488

Ο Πρόεδρος

της «Κοβενταρείου» Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του Άρθρου Πέμπτου του ν.3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α’) και των άρθρων 10 και 28 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄)

Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ο.Ε.Υ. της «Κοβενταρείου» Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης (ΦΕΚ 2432/Β’/27-09-2013)

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Προκηρύσσουμε την πλήρωση της θέσης προϊσταμένου Διεύθυνσης του ΝΠΔΔ «Κοβεντάρειος» Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης.

Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν υπάλληλοι με βαθμό Α’, Β΄ ή Γ΄, εφόσον σωρευτικά :

i) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος και

ii) ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ ή ΤΕ.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τις ως άνω προϋποθέσεις τότε μπορούν να είναι υποψήφιοι με τον αμέσως κατώτερο βαθμό και εφόσον δεν υπάρχουν ούτε οι ανωτέρω, τότε υπάλληλοι με τον αμέσως μετά από αυτόν κατώτερο βαθμό.

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταμένων οποιουδήποτε επιπέδου οργανικής μονάδας, υπάλληλος στον οποίο έχει επιβληθεί τελεσίδικα πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της κατά το άρθρο 145 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012.

Η παρούσα τοιχοκολλάται στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας, με σχετικό αποδεικτικό. Η προκήρυξη κοινοποιείται σε κάθε υπάλληλο που πληροί τις προϋποθέσεις για τις θέσεις που προκηρύσσονται.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, η οποία συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα.

Η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σημείωμα υποβάλλονται στη γραμματεία της βιβλιοθήκης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών που αρχίζει στις 7/11/2013 και λήγει στις 18/11/2013. Η αίτηση υποψηφιότητας με το βιογραφικό σημείωμα μπορεί να υποβληθούν και με συστημένη επιστολή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΔΒΚ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΔΑΡΗΣ

Η γνώμη σας είναι για μας σημαντική!

Θα θέλαμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία του ερωτηματολογίου που ακολουθεί … Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αποτελούν για μας απαραίτητη πληροφορία στην προσπάθειά μας για συνεχή βελτίωση!

https://goo.gl/forms/jSkf3hHppjCFx8Ow2