ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ FORUM ΚΔΒΚ »

Απρίλιος, 28 2017
logo3

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ «Προμήθεια υλικού προβολής και οργάνωση forum ΚΔΒΚ »

με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη τιμή στο σύνολο για τις εργασίες, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση για την αναλυτική περιγραφή για προμήθεια υλικού   προβολής και οργάνωση FORUM κδβκ

 

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης)

‘Oλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με εργασίες  προμήθειας υλικού προβολής και οργάνωσης εκδηλώσεων, σύμφωνα με το υπηρεσιακό σημείωμα και αποτελούν αντικείμενο της συγκεκριμένης πρόσκλησης.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν στην ΚΔΒΚ το αργότερο μέχρι την  Παρασκευή 5 Μαΐου  2017 και ώρα 12:00 μ.μ.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α) Υπεύθυνη Δήλωση ότι μελέτησαν και αποδέχονται τους όρους της μελέτης για την για προμήθεια υλικού προβολής και οργάνωση FORUM κδβκ

β) Οικονομική προσφορά (σε κλειστό φάκελο)

 

Συγκεκριμένα οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν στην ΚΔΒΚ  το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 5 Μαΐου 2017 και ώρα 12:00 μ.μ. (έναρξη αποσφράγισης προσφορών) προσωπικά ή με εκπρόσωπο τους τα αναφερόμενα παραπάνω δικαιολογητικά. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη συνημμένη τεχνική περιγραφή.

Οι ενδιαφερόμενοι επίσης μπορούν να απευθύνονται στη βιβλιοθήκη καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προσωπικού στα τηλ. 2461022245 – 24613 50435

 

 

Παναγιώτης Δημόπουλος

Πρόεδρος ΚΔΒΚ

Αναλυτικά

Η γνώμη σας είναι για μας σημαντική!

Θα θέλαμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία του ερωτηματολογίου που ακολουθεί … Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αποτελούν για μας απαραίτητη πληροφορία στην προσπάθειά μας για συνεχή βελτίωση!

https://goo.gl/forms/jSkf3hHppjCFx8Ow2