ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ «Πρόγραμμα Δράσης ΚΔΒΚ 2016-2017: ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΡΟΩΘΗΣΗ-ΠΡΟΒΟΛΗ»

Μαΐου, 09 2016
logo3

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ «Πρόγραμμα Δράσης ΚΔΒΚ 2016-2017: ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΡΟΩΘΗΣΗ-ΠΡΟΒΟΛΗ»

με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο Πρόεδρος της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης (ΚΔΒΚ) καλεί σε υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες που αφορούν στο: «Πρόγραμμα Δράσης ΚΔΒΚ 2016-2017: ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΡΟΩΘΗΣΗ-ΠΡΟΒΟΛΗ», όπως περιγράφονται στην μελέτη της υπηρεσίας και σύμφωνα με την απόφαση αρ. 29/2016, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά.

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης)

Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών ή προμήθεια ειδών που αποτελούν αντικείμενο της συγκεκριμένης πρόσκλησης.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν, προσωπικά ή με εκπρόσωπο τους, τα δικαιολογητικά στην ΚΔΒΚ, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 13/05/2016 και ώρα 11:00 π.μ. (έναρξη αποσφράγισης προσφορών)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ επί ποινής απορρίψεως

α)Υπεύθυνη Δήλωση ότι μελέτησαν και αποδέχονται τους όρους της μελέτης

β) Οικονομική προσφορά (σε κλειστό φάκελο)

γ) Προϋπηρεσία (όταν υπάρχει)

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 24613 50434, 24613 50435 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

*Για το πρόγραμμα δράσης μπορείτε να ανατρέξετε και στην ιστοσελίδα μας www.kozlib.gr

Παναγιώτης Δημόπουλος

Πρόεδρος ΚΔΒΚ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ