Απόφαση αρίθμ. 41/2015 «Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας & κατακύρωση η μη αποτελέσματος»

Μαΐου, 19 2015
logo3

Στην Κοζάνη σήμερα 13-05-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 (8.00 μ.μ.) συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ. 367/08-05-2015 πρόσκληση του Πρόεδρου του που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, στο Γραφείο της Βιβλιοθήκης, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ του Δήμου Κοζάνης με την επωνυμία «Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης» που ορίστηκε από την αριθμ. 417/18-09-2014 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Κοζάνης.

Δείτε εδώ το Πρακτικό 41_15 ΩΝΦ9ΟΕ7Ζ-ΩΥ1