Απόφαση πρόσληψης τεσσάρων (4) υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, (ΙΔΟΧ) για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών

Μάρτιος, 04 2024
logo_new_2024


Ο Δήμος Κοζάνης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας δύο (2) μηνών, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 94/26-2-2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων, για την
κάλυψη των αναγκών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, με τις ακόλουθες ειδικότητες και με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα:
dimina_2024

Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα παραπάνω ειδικά τυπικά προσόντα και τα ακόλουθα:
1. Οι υποψήφιοι/ ες πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 67 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι/ ες θα υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:
1. Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος
2. Φωτοαντίγραφο του πτυχίου
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07
4. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι/ ες μπορούν να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο κτήριο της Βιβλιοθήκης (Κων. Δαβάκη 9, τηλ: 24610 49319-εσωτ 149., κ. Αλαφοστέργιου) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:30-14:00 μέχρι και την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024..