Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Οκτώβριος, 24 2023
logo_new_2024

Ο Πρόεδρος της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης (ΚΔΒΚ) σας καλεί να υποβάλετε την οικονομική σας προσφορά για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου» όπως περιγράφονται στη τεχνική μελέτης μας (αριθμ 6/2023.).
Για την κάλυψη της ανωτέρου δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ΄αριθμ 63/2023(ΑΔΑ:Ψ8Θ2ΟΕ7Ζ-Ξ9Α απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που έχει εγκριθεί με την 143/2023(ΑΔΑ: 6ΟΣΗΟΕ7Ζ-ΧΜ4)απόφαση προέδρου).

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Η προσφορά πρέπει να υποβληθεί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την 31/10/2023 και ώρα 11:00 π.μ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ επί ποινή απορρίψεως
α) Υπεύθυνη Δήλωση ότι μελέτησε και αποδέχεται τους όρους της μελέτης
β) Οικονομική προσφορά

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2461049319 (εσωτ. 149 ) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πατήστε εδώ για να δείτε την πρόσκληση
Πατήστε εδώ για να δείτε την μελέτη