Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Συντήρηση, έλεγχο και αναγόμωση πυροσβεστήρων της ΚΔΒΚ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Σεπτέμβριος, 29 2023
logo3

Ο Πρόεδρος της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης (ΚΔΒΚ) σας καλεί να υποβάλετε την οικονομική σας προσφορά για τη, «Συντήρηση, έλεγχο και αναγόμωση πυροσβεστήρων της ΚΔΒΚ» όπως περιγράφονται στη τεχνική μελέτης (αριθμ 209/1373/20-09-2023), Για την κάλυψη της ανωτέρου δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ΄αριθμ 59/2023(ΑΔΑ: 62ΡΩΟΕ7Ζ-ΤΜΩ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που έχει εγκριθεί με την 124/2023(ΑΔΑ: 6ΝΣΜΟΕ7Ζ-ΣΦΞ) απόφαση προέδρου.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Η προσφορά πρέπει να υποβληθεί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την 04/10/2023 και ώρα 11:00 π.μ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ επί ποινή απορρίψεως
α) Υπεύθυνη Δήλωση ότι μελέτησα και αποδέχομαι τους όρους της μελέτης
β) Οικονομική προσφορά
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2461049319 (εσωτ. 149 )τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πατήστε εδώ για να δείτε την μελέτη