Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «Προμήθεια εξοπλισμού προστασίας και αποθήκευσης αρχαιολογικής συλλογής ΚΔΒΚ» µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισµού 1.875,14 €, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%

Αύγουστος, 26 2021
logo3

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η Κοβεντάρειος Δημοτική βιβλιοθήκη Κοζάνης (ΚΔΒΚ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια εξοπλισμού προστασίας και αποθήκευσης αρχαιολογικής συλλογής ΚΔΒΚ» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με δημόσια πρόσκληση, προϋπολογισμού 1.875,14 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Για την κάλυψη της δαπάνης του παραπάνω έργου έχει εκδοθεί η αριθμ. 59/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού της ΚΔΒΚ για το συγκεκριμένο έργο: αριθμός δέσμευσης 59/2021 «Προμήθεια εξοπλισμού προστασίας και αποθήκευσης αρχαιολογικής συλλογής ΚΔΒΚ» και ΚΑΕ 02.10.6612 & 02.10.7135.0001. Η παρεχόμενη προμήθεια κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 44614100-8 «Κιβώτια αποθήκευσης», 38931000-0 «Συσκευές δοκιμής θερμοκρασίας/υγρασίας», 39713430-6 «Ηλεκτρικές σκούπες», 37413230-7 «Παγίδες», 18424300-0 «Γάντια μιας χρήσης», 39833000-0 «Προϊόντα για το ξεσκόνισμα», 38650000-6 «Φωτογραφικός εξοπλισμός», 37823900-2 «Χαρτί περιτυλίγματος», 19520000-7 «Πλαστικά
προϊόντα», 44300000-3 «Καλώδια, σύρματα και συναφή προϊόντα», 30199500-5 «Κουτιά ταξινόμησης εγγράφων, επιστολοθήκες, κουτιά αρχειοθέτησης και παρόμοια είδη».

2. Περιγραφή εργασιών
Αναλυτική περιγραφή της προμήθειας αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Α΄ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ της παρούσας πρόσκλησης.

3. Χρόνος και Τόπος Διεξαγωγής
Χρονική διάρκεια υλοποίησης: από την υπογραφή της σύμβασης και για τριάντα (30) ημέρες.

4. Δικαίωμα συμμετοχής. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών ή προμήθεια ειδών και αποτελούν αντικείμενο της συγκεκριμένης
πρόσκλησης.

5. Δικαιολογητικά επί ποινής απορρίψεως
Η προσφορά του οικονομικού φορέα επί ποινή απορρίψεως θα πρέπει να περιέχει:
Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την οικονομική προσφορά τους (πρβλ. Παράρτημα Α΄, Πίνακας 1) τα ακόλουθα:
1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρουν:
 ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και των τεχνικών προδιαγραφών,
 τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους (1 μήνας) και ότι η προσφερόμενη τιμή ισχύει μέχρι τη λήξη της σύμβασης,
 ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο για την άσκηση του επαγγέλματος που σχετίζεται με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης,  ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας,
 ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ),  και ότι θα προσκομίσουν με την υπογραφή της σύμβασης:  βεβαιώσεις φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
 απόσπασμα ποινικού μητρώου του φυσικού προσώπου ή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου για τις Ανώνυμες Εταιρείες και των διαχειριστών για τις Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες, τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες.

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ως προκαταρκτική απόδειξη ότι δεν υπάρχει σε βάρος του συμμετέχοντος τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
παρακάτω λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ)τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε)νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων (άρθρο 73 & 74 του ν. 4412/2016).

3. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης της προσφοράς για νομικά πρόσωπα.
4. Οποιαδήποτε άλλα έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια
του προσφέροντος και χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της προσφοράς.
5. Οικονομική Προσφορά (άρθρο 95 ν. 4412), η οποία περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με τον πίνακα 1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄. Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
6. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία δεν απαιτείται από τους οικονομικούς φορείς η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

6. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται μέχρι Τρίτη 31- 08-2021 και ώρα 14.00μ., στη γραμματεία της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, Κ. Δαβάκη 9, (Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2461 049319 εσωτ. 148, 149 157). Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό, σφραγισμένο φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι:
• Η φράση ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια εξοπλισμού προστασίας και αποθήκευσης αρχαιολογικής συλλογής ΚΔΒΚ». Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας (ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ),
• Ο αριθμός της παρούσας πρόσκλησης (…………..),
• Η ημερομηνία αξιολόγησης των προσφορών (………….)
• Τα στοιχεία επικοινωνίας του αποστολέα – προσφέροντος
Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΚΔΒΚ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στον δικτυακό τόπο της ΚΔΒΚ: www.kozlib.gr.

Για να δείτε την διακήρυξη πατήστε εδώ