Ανοιχτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την « Συντήρηση και αποκατάσταση Βλαβών Ανελκυστήρων Κτιρίου Βιβλιοθήκης Κοζάνης, ΚΑΕ 02.10.6262», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με δημόσια πρόσκληση προϋπολογισμού 2.442,,80 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

Φεβρουάριος, 22 2021
logo3

Η Κοβεντάρειος Δημοτική βιβλιοθήκη Κοζάνης (ΚΔΒΚ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση Βλαβών Ανελκυστήρων Κτιρίου Βιβλιοθήκης Κοζάνης, ΚΑΕ 02.10.6265» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με δημόσια πρόσκληση, προϋπολογισμού 2.442,80 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.
Επισημαίνεται ότι οι τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας μελέτης, επισυνάπτονται σε αυτήν, καθορίζουν τα ελάχιστα απαιτούμενα χαρακτηριστικά και συνεπώς προσφορές με επιπλέον προσφερόμενα χαρακτηριστικά πέραν των παραπάνω τεχνικών προδιαγραφών δεν απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση να είναι στο πλαίσιο του ανωτέρω προϋπολογισμού.
Για την κάλυψη της δαπάνης του παραπάνω έργου έχει εκδοθεί η αριθμ. 35/2021απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού έτους 2021 της ΚΔΒΚ για το συγκεκριμένο έργο: αριθμός δέσμευσης 35/2021 για «Συντήρηση και αποκατάσταση Βλαβών Ανελκυστήρων Κτιρίου Βιβλιοθήκης Κοζάνης
2. Περιγραφή εργασιών
Αναλυτική περιγραφή των προμηθειών αναφέρεται στην επισυναπτόμενη μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας πρόσκλησης η αριθμ. 150/05.01.2021ομότιλτη μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης).
3. Χρόνος και Τόπος Διεξαγωγής
Χρονική διάρκεια υλοποίησης: Η συμβατική προθεσμία για την εκτέλεση των εργασιών ορίζεται σε ένα (1) χρόνο από την υπογραφή της σύμβασης.
4. Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που παρέχουν είδη που προβλέπονται στην αριθμ. 150/05.01.2021 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης
5. Δικαιολογητικά επί ποινής απορρίψεως
Η προσφορά του οικονομικού φορέα επί ποινή απορρίψεως θα πρέπει να περιέχει:
1. Έντυπο οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το επισυναπτόμενο αρχείο της τεχνικής μελέτης
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους και είναι σύμφωνος με τη μελέτη της υπηρεσίας.
3. Εφόσον πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης της προσφοράς
Από τον ανάδοχο θα ζητηθεί Απόσπασμα ποινικού μητρώου, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα προς απόδειξη των ανωτέρω και πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου πριν την υπογραφής της σύμβασης.
6. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται μέχρι Δευτέρα 01.03.2021 και ώρα 12.00 μ.μ. στη γραμματεία της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, Κ. Δαβάκη 9, γραφεία Διοίκησης (πληροφορίες στο τηλ. 24610 49319 εσωτ. 102-149).
Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό, σφραγισμένο φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω:
• Η φράση «» με κεφαλαία γράμματα,
• Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας: ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ,
• Ο αριθμός πρωτ. της παρούσας πρόσκλησης (…………..),
• Η ημερομηνία αξιολόγησης των προσφορών (………….)
• Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος.

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΚΔΒΚ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στον δικτυακού τόπου της ΚΔΒΚ: www.kozlib.gr

Πατήστε εδώ για να δείτε την διακήρυξη
Πατήστε εδώ για να δείτε την Τεχνική έκθεση
Πατήστε εδώ για να δείτε το έντυπο προσφοράς
Πατήστε εδώ για να δείτε τον ενδεικτικό προϋπολογισμό