Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «Προμήθεια εργαλείων και άλλον αντικειμένων για τη συντήρηση και καλύτερη λειτουργία του κτιρίου της ΚΔΒΚ» µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισμού 730,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

Οκτώβριος, 12 2020
logo3

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η Κοβεντάρειος Δημοτική βιβλιοθήκη Κοζάνης (ΚΔΒΚ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια εργαλείων και άλλων αντικειμένων για τη συντήρηση και καλύτερη λειτουργία του κτιρίου της ΚΔΒΚ» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με δημόσια πρόσκληση, προϋπολογισμού 730,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Για την κάλυψη της δαπάνης του παραπάνω έργου έχουν εκδοθεί οι αριθμ. 71, & 72/2020 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ), με εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού της ΚΔΒΚ για το συγκεκριμένο έργο: αριθμός δέσμευσης ποσού 85/950/15.07.2020 «Προμήθεια εργαλείων και άλλων αντικειμένων για τη συντήρηση και καλύτερη λειτουργία του κτιρίου της ΚΔΒΚ» και ΚΑΕ 10.7135.0001 και10.6495.0002,
Η παρεχόμενη προμήθεια κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων(CPV): 44511120-2 «Φτυάρια», 16310000-1 «Χορτοκοπτικές μηχανές», 39298900-6 «Διάφορα είδη διακόσμησης», 44316300-1 «Εσχάρες», 44212315-0 «Εξοπλισμός ικριωμάτων», 16160000-4 «Διάφορα είδη εξοπλισμού κηπουρικής», 18143000-3 «Προστατευτικά εξαρτήματα», 44523000-2 «Μεντεσέδες, συνδέσεις και εξαρτήματα», 44221000-5 «Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη»

2. Περιγραφή εργασιών
Αναλυτική περιγραφή της προμήθειας αναφέρεται στο Β. Τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.

3. Χρόνος και Τόπος Διεξαγωγής
Χρονική διάρκεια υλοποίησης: από την υπογραφή της απευθείας ανάθεσης και για τριάντα (30) ημέρες.

4. Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με προμήθειες εργαλείων και άλλων αντικειμένων και αποτελούν αντικείμενο της συγκεκριμένης πρόσκλησης.

5. Δικαιολογητικά επί ποινής απορρίψεως
Η προσφορά του οικονομικού φορέα επί ποινή απορρίψεως θα πρέπει να περιέχει:
1. Έντυπο οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το υπόδειγμα του Γ. ενδεικτικός προϋπολογισμός.
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους και είναι σύμφωνος με τη μελέτη της υπηρεσίας.
3. Εφόσον πρόκειται για Νομικό πρόσωπο αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης της προσφοράς

6. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται μέχρι Δευτέρα, 19.10.2020 και ώρα 12.00 μ.μ., στη γραμματεία της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, Κ. Δαβάκη 9, (Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2461 049319 εσωτ. 102, 148, 149).
Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό, σφραγισμένο φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι:
• Η φράση ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια εργαλείων και άλλων αντικειμένων για τη συντήρηση και καλύτερη λειτουργία του κτιρίου της ΚΔΒΚ» Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας (ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ),
• Ο αριθμός της παρούσας πρόσκλησης (…………..),
• Η ημερομηνία αξιολόγησης των προσφορών (………….)
• Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΚΔΒΚ, και στον δικτυακό τόπο της ΚΔΒΚ: www.kozlib.gr.

Για να δείτε την Μελέτη πατήστε εδώ
Για να δείτε την διακήρυξη πατήστε εδώ

Η γνώμη σας είναι για μας σημαντική!

Θα θέλαμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία του ερωτηματολογίου που ακολουθεί … Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αποτελούν για μας απαραίτητη πληροφορία στην προσπάθειά μας για συνεχή βελτίωση!

https://goo.gl/forms/jSkf3hHppjCFx8Ow2