Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και εργαλείων για την συντήρηση και καλύτερη λειτουργία του κτιρίου της ΚΔΒΚ» µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισµού 1.271,00 €, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%

Μαΐου, 25 2020
logo3
 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η Κοβεντάρειος Δημοτική βιβλιοθήκη Κοζάνης (ΚΔΒΚ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και εργαλείων για την συντήρηση και καλύτερη λειτουργία του κτιρίου της ΚΔΒΚ» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με δημόσια πρόσκληση, προϋπολογισμού 1.271,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Για την κάλυψη της δαπάνης του παραπάνω έργου έχουν εκδοθεί οι αριθμ. 57, 58, 59, 60/2020 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, με εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού της ΚΔΒΚ για το συγκεκριμένο έργο: αριθμός δέσμευσης 50/2020 «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και εργαλείων γαι την συντήρηση και καλύτερη λειτουργία του κτιρίου της ΚΔΒΚ» και ΚΑΕ 10.7133, 10.7135.0001, 10.6673

Η παρεχόμενη προμήθεια κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 39715240 «Ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης χώρου», 31681410-0 «Ηλεκτρολογικό υλικό», 44512940-3 «Εργαλειοθήκες» και 42652000-1 «Ηλεκτρομηχανικά εργαλεία χειρός»

 

 1. Περιγραφή εργασιών

Αναλυτική περιγραφή της προμήθειας αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας πρόσκλησης.

 

 

 1. Χρόνος και Τόπος Διεξαγωγής

Χρονική διάρκεια υλοποίησης: από την υπογραφή της σύμβασης και για δεκαπέντε (15) ημέρες.

 

 1. Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με προμήθειες  ηλεκτρολογικού υλικού και εργαλείων και αποτελούν αντικείμενο της συγκεκριμένης πρόσκλησης.

 

 1. Δικαιολογητικά επί ποινής απορρίψεως

Η προσφορά του οικονομικού φορέα επί ποινή απορρίψεως θα πρέπει να περιέχει:

 1. Έντυπο οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ σε ηλεκτρονική μορφή.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους και είναι σύμφωνος με τη μελέτη της υπηρεσίας.
 3. Εφόσον πρόκειται για Νομικό πρόσωπο αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης της προσφοράς

 

 1. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται μέχρι Παρασκευή, 29.05.2020 και ώρα 12.00 μ.μ., στη γραμματεία της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, Κ. Δαβάκη 9, (Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2461 049319 εσωτ. 102, 148, 149).

Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό, σφραγισμένο φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι:

 • Η φράση ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και εργαλείων για την συντήρηση και καλύτερη λειτουργία του κτιρίου της ΚΔΒΚ» Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας (ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ),
 • Ο αριθμός της παρούσας πρόσκλησης (…………..),
 • Η ημερομηνία αξιολόγησης των προσφορών (………….)
 • Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος

 

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΚΔΒΚ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στον δικτυακό τόπο της ΚΔΒΚ: www.kozlib.gr.

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ
Για να δείτε την μελέτη πατήστε εδώ
Για να δείτε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ