Ανοιχτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Συντήρηση Αποκατάσταση Βλαβών Ανελκυστήρων Κτιρίου Βιβλιοθήκης Κοζάνης, εξειδίκευση του ΚΑΕ 02.10.6264 (Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων) »

Δεκέμβριος, 11 2019
logo3

Η Κοβεντάρειος Δημοτική βιβλιοθήκη Κοζάνης (ΚΔΒΚ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση Αποκατάσταση Βλαβών Ανελκυστήρων Κτιρίου Βιβλιοθήκης Κοζάνης, εξειδίκευση του ΚΑΕ 02.10.6264 (Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων)» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με δημόσια πρόσκληση, προϋπολογισμού 3.070,24 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.
Επισημαίνεται ότι οι τεχνικές απαιτήσεις της αριθμ. 18/2019 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας μελέτης, επισυνάπτονται σε αυτήν, καθορίζουν τα ελάχιστα απαιτούμενα χαρακτηριστικά και συνεπώς προσφορές με επιπλέον προσφερόμενα χαρακτηριστικά πέραν των παραπάνω τεχνικών προδιαγραφών δεν απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση να είναι στο πλαίσιο του ανωτέρω προϋπολογισμού.
Για την κάλυψη της δαπάνης του παραπάνω έργου έχει εκδοθεί η αριθμ. 88/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού έτους 2019 της ΚΔΒΚ για το συγκεκριμένο έργο: αριθμός δέσμευσης 88 για «Συντήρηση Αποκατάσταση Βλαβών Ανελκυστήρων Κτιρίου Βιβλιοθήκης Κοζάνης, εξειδίκευση του ΚΑΕ 02.10.6264 (Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων)

2. Περιγραφή εργασιών
Αναλυτική περιγραφή των προμηθειών αναφέρεται στην επισυναπτόμενη μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας πρόσκλησης (η αριθμ. 18/2019 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης).

3. Χρόνος και Τόπος Διεξαγωγής
Χρονική διάρκεια υλοποίησης: Η συμβατική προθεσμία για την εκτέλεση των εργασιών ορίζεται για έναν (1) χρόνο από την υπογραφή της σύμβασης.

4. Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που προσφέρουν υπηρεσίες που προβλέπονται στην αριθμ. 18/2019 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης.

5. Δικαιολογητικά επί ποινής απορρίψεως
Η προσφορά του οικονομικού φορέα επί ποινή απορρίψεως θα πρέπει να περιέχει:
1. Έντυπο οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το υπόδειγμα της Τεχνικής Μελέτης

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρει ότι: α) ο συμμετέχων είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο ή σε επαγγελματικό σύλλογο και ασκεί επάγγελμα συναφές με το αντικείμενο της σύμβασης, β) ότι μελέτησε και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και της αριθμ. 18/2019 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης και ότι οι υπηρεσίες που προσφέρει είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές, γ) δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή της σε διαγωνισμό του δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ως προκαταρτική απόδειξη ότι δεν υπάρχει εις βάρος του συμμετέχοντος τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους παρακάτω λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων (άρθρο 73 του ν. 4412/2016).

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 ως προκαταρτική απόδειξη ότι ο συμμετέχων δε βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, λόγω της οποίας αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί από διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης.

5. Εφόσον πρόκειται για Νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης της προσφοράς.
Από τον ανάδοχο θα ζητηθεί Απόσπασμα ποινικού μητρώου, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα προς απόδειξη των ανωτέρω, πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου και ΑΠΔ (Αναλυτική περιοδική Δήλωση) για να αποδειχτεί η ύπαρξη του προβλεπόμενου προσωπικού του συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων, σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 3 της ΚΥΑ Φ.Ε.Κ. 2604/Β/22.12.2008 ή βεβαίωση ασφάλισης από τον ασφαλιστικό φορέα σε περίπτωση Νομικών Προσώπων πριν την υπογραφής της σύμβασης

6. Κατάθεση προσφορών
Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται μέχρι Δευτέρα 16.12.2019 και ώρα 12.00 μ.μ. στη γραμματεία της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, Κ. Δαβάκη 9, γραφεία Διοίκησης (πληροφορίες στο τηλ. 24610 49319 εσωτ. 102).
Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό, σφραγισμένο φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω:
• Η φράση «Συντήρηση Αποκατάσταση Βλαβών Ανελκυστήρων Κτιρίου Βιβλιοθήκης Κοζάνης» με κεφαλαία γράμματα,
• Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας: ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ,
• Ο αριθμός πρωτ. της παρούσας πρόσκλησης (…………..),
• Η ημερομηνία αξιολόγησης των προσφορών (………….)
• Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος.

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΚΔΒΚ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στον δικτυακό τόπο της ΚΔΒΚ: www.kozlib.gr

Για να δείτε πρόσκληση πατήστε εδω
Για να δείτε την μελέτη πατήστε εδω

Η γνώμη σας είναι για μας σημαντική!

Θα θέλαμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία του ερωτηματολογίου που ακολουθεί … Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αποτελούν για μας απαραίτητη πληροφορία στην προσπάθειά μας για συνεχή βελτίωση!

https://goo.gl/forms/jSkf3hHppjCFx8Ow2