Το χρονικό της μεγάλης νύχτας

Δεκέμβριος, 19 2019
13m

Αύτό είναι τό τρίτο —καί τελευταίο, ‘ βέβαια— βιβλίο της τριλογίας πού έγραψα γιά την ιδιαίτερη πατρίδα μου, την Κοζάνη. Ή τριλογία αποτελεί κάποια συνέχεια μέ άλλη μορφή, της Ιστορίας της Κοζάνης πού δημοσίευσα παλιότερα. Τό βιβλίο αύτό είναι διαφορετικό από τά πρώτα δύο της τριλογίας, δέν είναι αφήγημα, είναι χρονικό, τό χρονικό της τραγικής δεκαετίας τοϋ ’40, όπως όμως έγώ προσωπικά τήν έζησα. Δέν είναι μόνο πραγματικά τά γεγονότα πού άναφέρω, είναι καί τά πρόσωπα ύπαρκτά, καθόλου φανταστικά, καί τά παρουσιάζω μέ τά όνοματά τους, όσα τουλάχιστο θυμούμαι καί τίς φωτογραφίες τους, όσες βρήκα μέ τή βοήθεια φίλων μου καί συγγενών τους. Έχουν περάσει πολλά χρόνια άπό τά γεγονότα πού άφηγοϋμαι, στηρίζομαι μόνο στίς προσωπικές μου αναμνήσεις, σέ διηγήσεις φίλων πού τά έζησαν, καί σέ κάποια —πολύ λίγα— ημερολόγια πού γλί-! τωσαν άπό τή μανία τών άνθρώ- ί πων καί τή φθορά τού χρόνου.

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Η γνώμη σας είναι για μας σημαντική!

Θα θέλαμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία του ερωτηματολογίου που ακολουθεί … Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αποτελούν για μας απαραίτητη πληροφορία στην προσπάθειά μας για συνεχή βελτίωση!

https://goo.gl/forms/jSkf3hHppjCFx8Ow2