Οι έμποροι των εθνών

Δεκέμβριος, 26 2019
12m

Εν ετει σωτηρίω 1199 ούδείς καθ’ δλον τό Αίγαϊον πέλαγος είχεν ώραιο-τέραν σύζυγον τής τοΰ Ίωάν-νου Μούχρα, πλουσίου ευπατρίδου, κατοικοϋντος εν Νάξω. Άλλα τούτο δεν έκώλυεν αυτόν τού νά έκτελή παράβολους

έκδρομάς κατά των Γενουαίων πειρατών, των ένοχλούντων άδιαλείπτως τούς Βενετούς επιδρομείς καί τούς φιλησύχους νησιώτας.

Ό Ιωάννης Μούχρας κατώκει κατά την άκραν τού Νεοχωρίου επί τίνος λόφου παρά τήν θάλασσαν. Ή οικία του, μεγάλη καί ευπρεπής, ήτο (οχυρωμένη μέ τρεις πύργους καί ύψηλόν τείχος. Ένομίζετο δε ώς άσυλον εν τώ τόπω. Ό Ιωάννης Μούχρας είχε λάβει εκ προγόνων προνόμια παρά των Βενετών, άτινα έφύ-λαττε καί διεξεδίκει έπιμόνως. Αυτοί οι Γενου-αΐοι πειραταί έσέβοντο παραδόξως τήν οικίαν του. Άλλ’ εκείνος μή εύρίσκων αύτούς εν τή οικία των, ϊνα τούς σεβασθή, έξεστράτευε κατ’ αυτών επί κεφαλής τών τολμηροτάτων εκ τών νη σκοτών:

Άλλωστε δέ, ήτο φιλόξενος καί ευπροσήγορος πρός πάντας. Ή σύζυγός του, ωραία καί άθιόα, ώς περιστερά, ήτο τό σέμνωμα τής.

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Η γνώμη σας είναι για μας σημαντική!

Θα θέλαμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία του ερωτηματολογίου που ακολουθεί … Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αποτελούν για μας απαραίτητη πληροφορία στην προσπάθειά μας για συνεχή βελτίωση!

https://goo.gl/forms/jSkf3hHppjCFx8Ow2