Συντήρηση Συστήματος BMS Κτιρίου Βιβλιοθήκης

Οκτώβριος, 18 2018
logo3

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά τον προληπτικό έλεγχο και την τακτική συντήρηση του Κεντρικού Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (BMS) των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου της Βιβλιοθήκης του Δήμου Κοζάνης, για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση και διαρκής λειτουργία των συστημάτων και του εξοπλισμού που εξυπηρετεί.
Το λογισμικό είναι ARENA μοντέλο CLAXARENASBS05. Οι δε ψηφιακοί ελεγκτές είναι της σειράς EAGLE μοντέλο CLEA2026B31, της εταιρείας Honeywell.
Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι πιστοποιημένοι αντιπρόσωποι της εταιρείας Honeywell.
Αναλυτικά το πρόγραμμα συντήρησης περιλαμβάνει δύο (2) επισκέψεις το χρόνο ανά εξάμηνο, από ειδικευμένο συνεργείο και συνίσταται στα κατωτέρω:
1) Έλεγχος των στοιχείων των περιφερειακών σταθμών (controller) και της τροφοδοσίας των
2) Έλεγχος λογισμικών και χρονοπρογραμμάτων, έλεγχος παραμετροποιήσεων, ρυθμίσεις και επαναρυθμίσεις, όπου αυτό είναι αναγκαίο,
3) Οπτικός έλεγχος των περιφερειακών σταθμών για ίχνη υγρασιών ή φθορών,
4) Έλεγχος των μετρήσεων των αισθητηρίων για πιθανές μεγάλες αποκλίσεις από τα κανονικά επίπεδα μετρήσεων,
5) Οπτικός έλεγχος των τριόδων και διόδων βανών για ίχνη υγρασιών ή φθορών
6) Αλλαγές παραμέτρων και λογισμικών, όπου αυτό απαιτείται,
7) Τηλεφωνική υποστήριξη.
8) Διατήρηση βιβλίου καταγραφών για όλες τις αλλαγές που γίνονται στο σύστημα BMS.

Καθημερινή υποστήριξη εάν απαιτείτε για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που θα παρατηρηθούν, ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων.
Ο προσφέρων θα πρέπει υποχρεωτικά να λάβει γνώση των ιδιαιτεροτήτων του χώρου, των συνθηκών και της πολυπλοκότητας των εγκαταστάσεων.
Η συμβατική προθεσμία για την εκτέλεση των εργασιών ορίζεται για ένα (1) χρόνο από την υπογραφή της Σύμβασης.
Για την εκτέλεση των εργασιών ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ