Συντήρηση Συστήματος Ασφαλείας Κτιρίου Βιβλιοθήκης

Οκτώβριος, 18 2018
logo3

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά τον προληπτικό έλεγχο και την τακτική συντήρηση του Κεντρικού Συστήματος Ασφαλείας του κτιρίου της Βιβλιοθήκης του Δήμου Κοζάνης, για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση και διαρκής λειτουργία του συστήματος.

Το σύστημα ασφαλείας είναι κατασκευής της εταιρείας Honeywell σειράς galaxy.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι πιστοποιημένοι αντιπρόσωποι της εταιρείας Honeywell.

Αναλυτικά το πρόγραμμα συντήρησης περιλαμβάνει δύο (2) επισκέψεις το χρόνο ανά εξάμηνο, από ειδικευμένο συνεργείο και συνίσταται στα κατωτέρω:

1)Έλεγχος και βαθμονόμηση διατάξεων τροφοδοσίας αυτομάτου φορτίσεως και συσσωρευτών.

2)Έλεγχο εσωτερικών και εξωτερικών κυκλωμάτων συστήματος.

3)Ρύθμιση και καθαρισμό των διαφόρων οργάνων και ανιχνευτών.

4) Ενεργοποίηση εικονικού συναγερμού των ανιχνευτικών κυκλωμάτων και συνδέσεως με το Κέντρο Λήψης Σημάτων Συναγερμού.

5) Τηλεφωνική υποστήριξη.

Καθημερινή υποστήριξη εάν απαιτείτε για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που θα παρατηρηθούν, ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων.

Ο προσφέρων θα πρέπει υποχρεωτικά να λάβει γνώση των ιδιαιτεροτήτων του χώρου, των συνθηκών και της πολυπλοκότητας των εγκαταστάσεων.

Η συμβατική προθεσμία για την εκτέλεση των εργασιών ορίζεται για ένα (1) χρόνο από την υπογραφή της Σύμβασης.

Για την εκτέλεση των εργασιών ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΣΥΣΤΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ