Συντήρηση – Αποκατάσταση Βλαβών Ανελκυστήρων Κτιρίου Βιβλιοθήκης Κοζάνης

Οκτώβριος, 18 2018
logo3

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά τον τακτικό μηνιαίο έλεγχο, συντήρηση και επισκευή των ανελκυστήρων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Κοζάνης, καθώς και την αντιμετώπιση κάθε απρόβλεπτης βλάβης και δυσλειτουργίας των ανελκυστήρων, για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο ανάδοχος επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να διαθέτει άδεια συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων σε ισχύ από την αρμόδια υπηρεσία (Περιφέρεια ή Δήμος) σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 1 της ΚΥΑ Φ.Ε.Κ. 2604/Β/22.12.2008 (Φ.Α. 9.2/Οικ.28425). Την οποία και θα προσκομίσει πριν την υπογραφή της σύμβασης.

1. ΓΕΝΙΚΑ

Στο κτίριο της Βιβλιοθήκης Κοζάνης υπάρχουν εγκατεστημένοι τρεις (3) ανελκυστήρες. Δύο (2) ανελκυστήρες για τη μεταφορά προσώπων και ένας (1) για τη μεταφορά φορτίων-αυτοκινήτων, στους κάτωθι χώρους :

1) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ – Βιβλιοθήκης Νο1

Βάρος ανύψωσης : 1000 Kg- 13 ατόμων Αριθμός στάσεων : 5, Ηλεκτροκίνητος με IΝVERTER

2) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ – Μουσείου Νο2

Βάρος ανύψωσης : 900 Kg- 12 ατόμων Αριθμός στάσεων : 4, Ηλεκτροκίνητος με IΝVERTER

3) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ – Αυτοκινήτων Νο3

Βάρος ανύψωσης : 3500 Kg Αριθμός στάσεων : 2, Υδραυλικός

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εργασία αφορά αφενός στη συντήρηση των ανελκυστήρων μία φορά κάθε μήνα για ένα (1) έτος και αφετέρου στην αποκατάσταση τυχόν βλαβών που θα παρουσιασθούν σε αυτούς το διάστημα αυτό. Η συντήρηση θα διενεργηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις υποδείξεις που ορίζει ο κάθε κατασκευαστής για τα μοντέλα του στην Ελλάδα. Ειδικότερα σύμφωνα με την ΚΥΑ αρ. Φ.Α./9.2/ΟΙΚ. 28425/22-12-08.

Η συντήρηση περιλαμβάνει τον έλεγχο των ηλεκτρικών και μηχανικών διατάξεων ασφαλείας καθώς επίσης και των υπολοίπων εξαρτημάτων του ανελκυστήρα, για εξακρίβωση και εκτίμηση μιας τυχόν όχι ασφαλούς και απρόσκοπτης λειτουργίας στην οποία μπορεί να οδηγηθεί η εγκατάσταση του ανελκυστήρα εξαιτίας μιας φθοράς, βλάβης ή και απορρύθμισης των διατάξεων και εξαρτημάτων αυτού. Περιλαμβάνει επίσης τον καθαρισμό και την λίπανση όλων των εξαρτημάτων και την έγκαιρη υπόμνηση για μεγαλύτερης έκτασης εργασίες.

Η συντήρηση θα γίνεται κατά τις πρωινές ώρες των εργάσιμων ημερών, από Δευτέρα έως Παρασκευή από δύο (2) άτομα ανά ανελκυστήρα. Η υπηρεσία θα παρέχει στο συντηρητή, τα σχέδια και τις οδηγίες συντήρησης των εγκατεστημένων ανελκυστήρων που έχει στη διάθεση της. Η αποκατάσταση βλαβών αφορά στην εξάλειψη κάποιου σφάλματος που οδήγησε σε σταμάτημα λειτουργίας του ανελκυστήρα. Ο συντηρητής θα υποβάλει σε μηνιαία βάση, και μετά από έλεγχο που θα κάνει , έκθεση με παρατηρήσεις για την πιθανότητα εμφάνισης δυσλειτουργιών στη λειτουργία των ανελκυστήρων καθώς και τα εκτιμώμενα από πλευράς υλικών – χρονικά όρια για την αποκατάσταση αυτών. Θα διατηρείται βιβλίο συντήρησης ανελκυστήρα , στο οποίο και θα καταγράφονται όλες οι ανωτέρω παρατηρήσεις καθώς και οι περιπτώσεις αποκατάστασης σοβαρών βλαβών και αντικατάστασης ή αλλαγής εξαρτημάτων και στοιχείων του ανελκυστήρα.

Το κόστος της προμήθειας και τοποθέτησης τυχόν φθαρμένων ή κατεστραμμένων ανταλλακτικών και υλικών που χρήζουν αντικατάστασης για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία των ανελκυστήρων θα καλυφθεί από τον ανάδοχο χωρίς επιπλέον επιβάρυνση της υπηρεσίας.

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η συντήρηση των ανελκυστήρων, η οποία θα γίνεται μία (1) φορά σε μηνιαία βάση,

περιλαμβάνει τα σημεία επιθεώρησης που αναγράφονται παρακάτω:

3.1 Οπτικό έλεγχο της κατάστασης των τοιχωμάτων φρέατος και πυθμένα για τυχόν

εμφάνιση ρωγμών ή καταστροφών.

3.2 Καθαρισμό του μηχανοστασίου και της οροφής του θαλάμου.

3.3 Οπτικό έλεγχο για τυχόν φθορές ή στρέψη των ευθυντηρίων ράβδων καθώς και για τη σωστή στερέωσή τους. Σε κάθε συντήρηση επίσης θα πρέπει να γίνεται λίπανση της επιφάνειας στην οποία γίνεται η ολίσθιση των πεδίλων ευθυντηρίων ράβδων.

3.4 Έλεγχο των εύκαμπτων καλωδίων για τυχόν στρέψη τους και για την ασφαλή στήριξή τους. Επίσης θα πρέπει να καθαρίζονται. οι κλέμες σύνδεσης των καλωδίων

3.5 Έλεγχο για τη σωστή μανδάλωση των θυρών. Επίσης θα πρέπει να ελέγχεται η τυχόν φθορά των εξαρτημάτων των θυρών καθώς και η καλή λειτουργία των επαφών και πιθανόν καθαρισμός των επαφών των κλειδαριών των θυρών.

3.6 Έλεγχο της κατάστασης στην οποία βρίσκεται το συρματόσχοινο του ρυθμιστή

ταχύτητας όπως και των συσκευών αρπάγης. Πρέπει να ελέγχεται η καλή λειτουργία των επαφών των διακοπτών της συσκευής αρπάγης.

3.7 Δοκιμή λειτουργίας των διακοπτών τέρματος (πάνω και κάτω) και έλεγχο

καλής λειτουργίας διακοπτών θαλαμίσκου (π.χ on – off, stop, κλειδαριά θαλάμου).

3.8 Έλεγχο χαλάρωσης πρόσδεσης των συρματοσχοίνων θαλάμου και αντιβάρου

καθώς και κατάστασης των ελατηρίων για ενεργοποίηση των μηχανισμών

ασφαλείας από αποσύνδεσή τους.

3.9 Έλεγχο πιθανών κομμένων συρματιδιών των συρματοσχοίνων και καταγραφή του συνολικού μεγέθους της φθοράς τους.

3.10 Λίπανση των κινητήριων εξαρτημάτων του ανελκυστήρα.

3.11 Ενεργοποίηση του κώδωνα κινδύνου.

3.12 Έλεγχο ολίσθησης των συρματοσχοίνων κατά τη λειτουργία του ανελκυστήρα καθώς και του βάθους της αυλάκωσης στην τροχαλία τριβής.

3.13 Μέτρηση γείωσης και έλεγχο Η/Ν γειώσεως καθώς επίσης και των υπόλοιπων

Τμημάτων της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης για να διαπιστωθεί η ασφαλής

λειτουργία τους ή τυχόν διαρροή προς γη.

3.14 Έλεγχο των ασφαλειών των κυκλωμάτων της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

3.15 Αντικατάσταση των καμένων λαμπτήρων στο θάλαμο και στο φρεάτιο.

3.16 Έλεγχος για διαρροή λαδιού από το έμβολο, τη μονάδα ισχύος ή των ελαστικών σωλήνων.

3.17 Έλεγχος της στάθμης λαδιού στο δοχείο της μονάδας ισχύος.

4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

4.1 Η επέμβαση για την αποκατάσταση της βλάβης θα είναι άμεση (εντός 1 ώρας) για όλες τις ημέρες της εβδομάδος για τις ώρες από 07:00 – 15:00.

Για τις ώρες από 15:00– 20:00 η επέμβαση για την αποκατάσταση της βλάβης θα

γίνεται για τους ανελκυστήρες εντός δύο (2) ωρών από την κλήση. Οι βλάβες που παρουσιάζονται στους ανελκυστήρες από 20:00– 24:00 και 00:00 – 07:00 θα αποκαθίστανται την επόμενη μέρα το πρωί.

4.2 Σε περιπτώσεις που ο Ανάδοχος κληθεί για απεγκλωβισμό ατόμων σε οποιονδήποτε ανελκυστήρα της ευθύνης του, έχει υποχρέωση να προσέλθει άμεσα (εντός 1ώρας) οποιαδήποτε ημέρα και ώρα.

4.3 Η πιστοποίηση παρουσίας του συνεργείου θα γίνεται με την υπογραφή του σχετικού βιβλιαρίου του κάθε ανελκυστήρα.

4.4 Τα υλικά που τυχόν θα χρησιμοποιηθούν για τις επισκευές ή τις αποκαταστάσεις

βλαβών βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.

4.5 Σε περίπτωση παραίτησης του Αναδόχου από τη συντήρηση των ανελκυστήρων

υποχρεούται να προειδοποιήσει 30 ημέρες νωρίτερα την Βιβλιοθήκη Κοζάνης.

4.6 Η Βιβλιοθήκη Κοζάνης έχει το δικαίωμα να διακόψει την συνεργασία με τον συντηρητή σε περίπτωση που παρουσιασθούν συχνά φαινόμενα αργοπορίας ή κακής συντήρησης ή αδυναμίας αποκατάστασης βλαβών των ανελκυστήρων.

4.7 O Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραβρίσκεται κατά την περίοδο επιθεώρησης από το φορέα πιστοποίησης των ανελκυστήρων, να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση των ελέγχων και να αποκαθιστά τις εκκρεμότητες και παρατηρήσεις που υποβάλλονται από τον φορέα πιστοποίησης χωρίς πρόσθετη αμοιβή.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ