Αναγόμωση πυροσβεστήρων κτιρίου βιβλιοθήκης

Οκτώβριος, 18 2018
logo3
 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η Κοβεντάρειος Δημοτική βιβλιοθήκη Κοζάνης (ΚΔΒΚ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά για την υλοποίηση του έργου «Αναγόμωση πυροσβεστήρων κτιρίου βιβλιοθήκης, εξειδίκευση του ΚΑΕ 02.10.6265 (Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού)» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με δημόσια πρόσκληση, προϋπολογισμού 1.186,68 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά  βάσει τιμής.

Επισημαίνεται ότι οι τεχνικές απαιτήσεις της αριθμ. 225/2018 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας μελέτης, επισυνάπτονται σε αυτήν, καθορίζουν τα ελάχιστα απαιτούμενα χαρακτηριστικά και συνεπώς προσφορές με επιπλέον προσφερόμενα χαρακτηριστικά πέραν των παραπάνω τεχνικών προδιαγραφών δεν απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση να είναι στο πλαίσιο του ανωτέρω προϋπολογισμού.

Για την κάλυψη της δαπάνης του παραπάνω έργου έχει εκδοθεί η αριθμ. 81/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού έτους 2018 της ΚΔΒΚ για το συγκεκριμένο έργο: αριθμός δέσμευσης 40 για «Αναγόμωση πυροσβεστήρων κτιρίου βιβλιοθήκης, εξειδίκευση του ΚΑΕ 02.10.6265 (Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού)

 1. Περιγραφή εργασιών

Αναλυτική περιγραφή των προμηθειών αναφέρεται στην επισυναπτόμενη μελέτη της  Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας πρόσκλησης (η αριθμ. 225/2018 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης).

 1. Χρόνος και Τόπος Διεξαγωγής

.Χρονική διάρκεια υλοποίησης: Η συμβατική προθεσμία για την εκτέλεση των εργασιών ορίζεται για έναν (1) χρόνο από την υπογραφή της σύμβασης.

 1. Δικαίωμα συμμετοχήςΔικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που παρέχουν είδη που προβλέπονται στην αριθμ. 225/2018 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης
 2. Δικαιολογητικά επί ποινής απορρίψεως

Η προσφορά του οικονομικού φορέα επί ποινή απορρίψεως θα πρέπει να περιέχει:

 1. Έντυπο οικονομικής προσφοράς.
 2. 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρει ότι: α) η επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη στο οικείο Επιμελητήριο ή σε επαγγελματικό σύλλογο και ασκεί επάγγελμα συναφές με το αντικείμενο της σύμβασης, β) ότι μελέτησε και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και της αριθμ. 225/2018 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης και ότι τα είδη που προσφέρει είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές, γ) δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή της σε διαγωνισμό του δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).
 3. 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ως προκαταρτική απόδειξη ότι δεν υπάρχει εις βάρος του συμμετέχοντος τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους παρακάτω λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων (άρθρο 73 του ν. 4412/2016).
 4. 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 ως προκαταρτική απόδειξη ότι δε βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, λόγω της οποίας αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί από διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης.
 5. 5. Εφόσον πρόκειται για Νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης της προσφοράς.

Από τον ανάδοχο θα ζητηθεί Απόσπασμα ποινικού μητρώου, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα προς απόδειξη των ανωτέρω και πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου πριν την υπογραφής της σύμβασης.

 1. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται μέχρι Τρίτη 23.10.2018 και ώρα 12.00 μ.μ. στη γραμματεία της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, Κ. Δαβάκη 9, γραφεία Διοίκησης (πληροφορίες στο τηλ. 24610 22245).

Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό, σφραγισμένο φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω:

 • Η φράση «Αναγόμωση πυροσβεστήρων κτιρίου βιβλιοθήκης» με κεφαλαία γράμματα,
 • Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας: ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ,
 • Ο αριθμός πρωτ. της παρούσας πρόσκλησης (…………..),
 • Η ημερομηνία αξιολόγησης των προσφορών (………….)
 • Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος.

 

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΚΔΒΚ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στους δικτυακούς τόπους της ΚΔΒΚ: www.kozlib.gr και του Δήμου Κοζάνης www.kozanh.gr.

 

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ