ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Οκτώβριος, 18 2018
logo3

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά τον προληπτικό έλεγχο και την τακτική συντήρηση του  συστήματος Πυρανίχνευσης και Πυρόσβεσης κτιρίου της Βιβλιοθήκης του Δήμου Κοζάνης, για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση και διαρκής λειτουργία τους.

 

Έχουν ληφθεί υπόψη οι διατάξεις των Τεχνικών Προτύπων:

 • ΕΛΟΤ ΕΝ 54 « Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού »
 • CEN/TS 54-14:2004 του ευρωπαϊκού οργανισμού CEN ως « Ελληνικό Πρότυπο με Κατευθυντήριες Γραμμές για τον προγραμματισμό, σχεδιασμό, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, χρήση και συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης και συναγερμού ».

 

Οι τοπικοί και ο κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης  είναι κατασκευής της εταιρείας Inim Electronics.

 

Α. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

         

 1. Συστήματα Πυρανίχνευσης και Χειροκίνητου Συναγερμού (Κεντρικό και Τοπικά)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του CEN/TS 54-14: 2004 απαιτείται:

 • η ανά τρίμηνο (τέσσερεις φορές το χρόνο) επίσκεψη εκπαιδευμένου και εξουσιοδοτημένου ατόμου, με σκοπό τον έλεγχο των εγκαταστάσεων πυρανίχνευσης.
 • η ανά έτος (μία φορά το χρόνο) επίσκεψη εκπαιδευμένου και εξουσιοδοτημένου ατόμου, με σκοπό τον έλεγχο των εγκαταστάσεων πυρανίχνευσης, καθώς και τον έλεγχο της σωστής λειτουργία του κάθε ένα πυρανιχνευτή ή κομβίου συναγερμού, σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.
 • Ο κάθε πυρανιχνευτής ή κομβίο συναγερμού απαιτείται να ελέγχονται μία φορά ετησίως.

 

Η συντήρηση αυτή συνίσταται σε τέσσερεις (4) επισκέψεις το χρόνο (μια ανά τρίμηνο) από ειδικευμένο συνεργείο και περιλαμβάνει:

 

 1. Έλεγχο των στοιχείων των Κεντρικών και Τοπικών Πινάκων, ρυθμίσεις βαθμίδων τροφοδοσίας, αυτόματων φορτιστών, έλεγχο καλής λειτουργίας ανιχνευτικών κυκλωμάτων και συναγερμών, ηχητικών οργάνων κτλ.
 2. Αποξήλωση, καθαρισμό και έλεγχο καλής λειτουργίας όλων ανεξαιρέτως των πυρανιχνευτών συμβατικού τύπου των εγκαταστάσεων μία φορά το χρόνο. Για τους δε πυρανιχνευτές διευθυνσιοδοτημένου τύπο ο καθαρισμός θα γίνεται κάθε φορά, που ο πίνακας βγάζει ένδειξη αυξημένης ρυπαρότητας μιας συσκευής, ενώ ο έλεγχός τους θα πραγματοποιείται μία φορά το χρόνο.

iii.      Έλεγχο της παραμετροποίησης και των λογισμικών και των σεναρίων λειτουργίας του Κεντρικού Πίνακα, έλεγχο της επικοινωνίας των περιφερειακών συσκευών των συστημάτων και των Τοπικών Πινάκων κατάσβεσης με τον Κεντρικό Πίνακα. Οι γενικοί έλεγχοι αφορούν το Γενικό Σύστημα Πυρανίχνευσης (με Η/Υ και το ειδικό Λογισμικό του κατασκευαστή) και τα Τοπικά Συστήματα Πυρανίχνευσης και κατάσβεσης.

 1. Έλεγχο της ορθής και απρόσκοπτης λειτουργίας των συστημάτων πυρανίχνευσης και της ενεργοποίησης των κατασβέσεων των Τοπικών Συστημάτων Κατάσβεσης, της επικοινωνίας τους με το Κεντρικό Σύστημα του Μεγάρου, καθώς και ενεργοποίησης κάθε ζώνης χωριστά και των εντολών κατάσβεσης.

 

 1. Συστήματα Αυτόματης Κατάσβεσης (με CO2 & Σκόνη)

 

Η συντήρηση αυτή συνίσταται σε δύο (2) επισκέψεις από ειδικευμένο συνεργείο και περιλαμβάνει:

 

 1. Έλεγχο των στοιχείων και διατάξεων ενεργοποίησης των φιαλών και των συστημάτων Κατάσβεσης. Τον οπτικό έλεγχο κατάστασης εξαρτημάτων, τον έλεγχο πιέσεως διαρροής σωληνώσεων και ακροφυσίων.
 2. Έλεγχος της στάθμης του CO2, πληρότητας και διαρροής των φιαλών με ειδικά όργανα του εργοστασίου κατασκευής.

 

Καθημερινή υποστήριξη εάν απαιτείτε για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που θα παρατηρηθούν, ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων καθώς και τηλεφωνική υποστήριξη για τις βασικές λειτουργίες των συστημάτων.

 

Ο προσφέρων θα πρέπει υποχρεωτικά να λάβει γνώση των ιδιαιτεροτήτων του χώρου, των συνθηκών και της πολυπλοκότητας των εγκαταστάσεων.

 

Η συμβατική προθεσμία για την εκτέλεση των εργασιών ορίζεται για ένα (1) χρόνο από την υπογραφή της Σύμβασης.

 

Για την εκτέλεση των εργασιών ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ