Ανοιχτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Υπηρεσίες μεταφοράς κοινής αλληλογραφίας και ταχυμεταφοράς εγγράφων – δεμάτων της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης»

Ιούλιος, 12 2018
logo3

Ανοιχτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Υπηρεσίες μεταφοράς κοινής αλληλογραφίας και ταχυμεταφοράς εγγράφων – δεμάτων της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης», με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισμού 2.996,46 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα.

 1. Γενικοί Όροι

Η Κοβεντάρειος Δημοτική βιβλιοθήκη Κοζάνης (ΚΔΒΚ), μετά από την αριθμ. 28/277./2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ψ51ΗΟΕ7Ζ-ΩΑΝ), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά για την υλοποίηση του έργου «Υπηρεσίες μεταφοράς κοινής αλληλογραφίας και ταχυμεταφοράς εγγράφων – δεμάτων της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισμού 2.996,46 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, και με κριτήριο με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα προσφερόμενης υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

Για την κάλυψη της δαπάνης του παραπάνω έργου έχει εκδοθεί η αριθμ. 29/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού της ΚΔΒΚ για το συγκεκριμένο έργο: αριθμός δέσμευσης 29 και ΚΑΕ 02.10.6221 «Επικοινωνίες».

 

 1. Περιγραφή εργασιών

Αναλυτική περιγραφή του έργου αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας πρόσκλησης.

 

 1. Χρόνος και Τόπος Διεξαγωγής

Χρονική διάρκεια υλοποίησης: από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα (1) έτος ή την εξάντληση του ποσού.

 

 1. Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και κοινοπραξίες φυσικών προσώπων που νόμιμα ασχολούνται με την εκτέλεση αντίστοιχων με το αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης εργασιών, όπως αυτές περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια.

 

Κριτήριο Κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα προσφερόμενης υπηρεσίας.

 

 1. Δικαιολογητικά συμμετοχής

Εντός του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω:

5.1. Έντυπο οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ. Η προσφορά υπογράφεται από τον προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπο.

5.2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄) στην οποία θα αναφέρει ότι: α) είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο ή σε επαγγελματικό σύλλογο και ασκεί επάγγελμα συναφές µε το αντικείμενο της σύμβασης, β) ότι μελέτησε και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και της αριθμ. 08./2018 μελέτης της ΚΔΒΚ και ότι οι υπηρεσίες που προσφέρει είναι σύμφωνες µε τις προδιαγραφές γ) ότι διαθέτει έγκυρη άδεια λειτουργίας της εταιρείας, εκδοθείσα από αρμόδια Υπηρεσία ή ανάλογο έγγραφο, που να αποδεικνύει τη νόμιμη λειτουργία της και δ) δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή της σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

5.3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄) ως προκαταρτική απόδειξη ότι δεν υπάρχει εις βάρος του συμμετέχοντος τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους παρακάτω λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα µε τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων (άρθρο 73 του ν. 4412/2016).

5.4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄) ως προκαταρτική απόδειξη ότι δεν βρίσκεται σε µια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, (παράγραφος 5.4 της παρούσας πρόσκλησης), λόγω της οποίας αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί από διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης.

5.5. Εφόσον πρόκειται για Νομικό πρόσωπο αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης της προσφοράς.

Σημείωση: Τα αποδεικτικά των ανωτέρω (ποινικό μητρώο, ασφαλιστική ενημερότητα, φορολογική ενημερότητα, πιστοποιητικό Επιμελητηρίου, άδεια λειτουργίας της εταιρείας) θα προσκομιστούν μετά την ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης και πριν την υπογραφή της Σύμβασης.

 

 1. Κατάθεση προσφορών

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται μέχρι Πέμπτη, 19.07.2018 και ώρα 11.00 π.μ., στη γραμματεία της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, Πλατεία 28ης Οκτωβρίου 7, 2ος όροφος (Πληροφορίες: κ. Μ. Μανεδάκη, 2461 350 435).

Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό, σφραγισμένο φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι:

 • Η φράση ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Υπηρεσίες μεταφοράς κοινής αλληλογραφίας και ταχυμεταφοράς εγγράφων – δεμάτων της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης» με κεφαλαία γράμματα,
 • Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας (ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ),
 • Ο αριθμός της παρούσας πρόσκλησης (…………..),
 • Η ημερομηνία αξιολόγησης των προσφορών (………….)
 • Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος

 

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΚΔΒΚ, στο ΚΗΜΔΗΣ, στον δικτυακό τόπο της ΚΔΒΚ: www.kozlib.gr. και του Δήμου Κοζάνης www.kozanh.gr.

Ο Πρόεδρος ΔΣ

Παναγιώτης Δημόπουλος

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη.

Η γνώμη σας είναι για μας σημαντική!

Θα θέλαμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία του ερωτηματολογίου που ακολουθεί … Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αποτελούν για μας απαραίτητη πληροφορία στην προσπάθειά μας για συνεχή βελτίωση!

https://goo.gl/forms/jSkf3hHppjCFx8Ow2