ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Ανοιχτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Α. Προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσίες για την ανάπτυξη ασύρματου τοπικού δικτύου & Β. Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών για τις ανάγκες της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης»

Ιούνιος, 20 2018
logo3

Ανοιχτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Α. Προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσίες για την ανάπτυξη ασύρματου τοπικού δικτύου & Β. Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών για τις ανάγκες της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης», με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ανά ομάδα, προϋπολογισμού 13.919,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

 1. Γενικοί Όροι

Η Κοβεντάρειος Δημοτική βιβλιοθήκη Κοζάνης (ΚΔΒΚ), μετά από την αριθμ. 60/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 73ΒΕΟΕ7Ζ-Ρ25), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά είτε συνολικά είτε ανά ομάδα για την υλοποίηση του έργου: «Α. Προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσίες για την ανάπτυξη ασύρματου τοπικού δικτύου & Β. Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών για τις ανάγκες της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισμού 13.919,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

Για την κάλυψη της δαπάνης του παραπάνω έργου έχει εκδοθεί η αριθμ. 44/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού της ΚΔΒΚ για το συγκεκριμένο έργο: αριθμός δέσμευσης 44 «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά» και ΚΑΕ 02.10.7134.

 

 1. Περιγραφή εργασιών

Αναλυτική περιγραφή της προμήθειας και της εγκατάστασης για την ανάπτυξη ασύρματου τοπικού δικτύου και τηλεφωνικών συσκευών αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας πρόσκλησης.

 

 1. Χρόνος και Τόπος Διεξαγωγής

Χρονική διάρκεια υλοποίησης:

 1. ΟΜΑΔΑ Α:  από την υπογραφή της σύμβασης και για είκοσι (20) ημέρες και
 2. ΟΜΑΔΑ Β: από την υπογραφή της σύμβασης και για τριάντα (30) ημέρες.

 

 1. Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και κοινοπραξίες φυσικών προσώπων που νόμιμα ασχολούνται με την εκτέλεση αντίστοιχων με το αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης εργασιών, όπως αυτές περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια.

 

 1. Δικαιολογητικά

Οι συμμετέχοντες στην παρούσα Πρόσκληση πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού:

 1. Έντυπο οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ. Όλες οι οικονομικές προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να υποβληθούν και ως λογιστικό φύλλο σε ηλεκτρονική μορφή και οι σχετικοί πίνακες θα πρέπει να είναι όμοιοι με τους πίνακες του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
 1. Τεχνική Περιγραφή για την ομάδα ή ομάδες, η οποία να συνοδεύεται από πίνακες όμοιους µε αυτούς των τεχνικών προδιαγραφών των δύο ομάδων. Οι πίνακες πρέπει να έχουν επιπλέον µία στήλη στην οποία να γίνεται φανερό αν και πως υλοποιείται η σχετική προδιαγραφή (π.χ. αναφορά σε σελίδα από το φυλλάδιο του προϊόντος, σύνδεσμος σε σελίδα στο διαδίκτυο κλπ). Επιπλέον, οι πίνακες αυτοί θα πρέπει να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση που δεν προσφέρονται προδιαγραφές που απαιτούνται, τότε ολόκληρη η ομάδα στην οποία ανήκει το αντίστοιχο υλικό αποκλείεται από το διαγωνισμό.

Για την ΟΜΑΔΑ Α θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να κατατεθεί έντυπη τεχνική προσφορά, η οποία εκτός των άλλων θα πρέπει με σαφήνεια να περιγράφει τα προς προμήθεια προϊόντα και τις υπηρεσίες που θα παρέχονται από τον ανάδοχο σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται στις παρακάτω ενότητες της παρούσας τεχνικής έκθεσης:

 1. Περιγραφή Γενικών Απαιτήσεων (ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει το συγκεκριμένο πίνακα συμπληρωμένο στήλες Απάντηση-Παραπομπή)

ΙΙ. Περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών Εξοπλισμού (ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει το συγκεκριμένο πίνακα συμπληρωμένο στήλες Απάντηση-Παραπομπή)

ΙΙΙ. Προδιαγραφές Υπηρεσιών  (ο ανάδοχος οφείλει να περιγράψει αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα παρέχει βάσει των τεχνικών προδιαγραφών)

ΙV. Γενικές υποχρεώσεις Αναδόχου

VΙIΙ. Ελάχιστες Προϋποθέσεις Τεχνικής Ικανότητας Αναδόχου.

 1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄) στην οποία θα αναφέρει ότι: α) η επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη στο οικείο Επιμελητήριο ή σε επαγγελματικό σύλλογο και ασκεί επάγγελμα συναφές µε το αντικείμενο της σύμβασης, β) ότι μελέτησε και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και των αριθμ. 127 & 142/2018 μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και του Αυτοτελούς Γραφείου ΤΠΕ – Ποιότητας του Δήμου Κοζάνης αντίστοιχα και ότι τα είδη και οι υπηρεσίες που προσφέρει είναι σύμφωνα µε τις προδιαγραφές γ) δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή της σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).
 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄) ως προκαταρτική απόδειξη ότι δεν υπάρχει εις βάρος του συμμετέχοντος τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους παρακάτω λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β)δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα µε τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων (άρθρο 73 του ν. 4412/2016).
 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄) ως προκαταρτική απόδειξη ότι δεν βρίσκεται σε µια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, (παράγραφος 5.4 της παρούσας πρόσκλησης), λόγω της οποίας αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί από διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης.
 1. Εφόσον πρόκειται για Νομικό πρόσωπο αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης της προσφοράς.

 

 1. Κατάθεση προσφορών

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται μέχρι Τετάρτη 27.06.2018 2018 και ώρα 12.00 π.μ. στη γραμματεία της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, Πλατεία 28ης Οκτωβρίου 7, 2ος όροφος (Πληροφορίες: κ. Δ. Μυλωνάς, 2461 350 435).

 Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό, σφραγισμένο φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι:

 • Η φράση ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Α. Προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσίες για την ανάπτυξη ασύρματου τοπικού δικτύου & Β. Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών για τις ανάγκες της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης» με κεφαλαία γράμματα,
 • Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας (ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ),
 • Ο αριθμός της παρούσας πρόσκλησης (…………..),
 • Η ημερομηνία αξιολόγησης των προσφορών (………….)
 • Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος

 Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΚΔΒΚ, στο ΚΗΜΔΗΣ, στον δικτυακό τόπο της ΚΔΒΚ: www.kozlib.gr. και του Δήμου Κοζάνης www.kozanh.gr

 

O πρόεδρος ΔΣ

Παναγιώτης Δημόπουλος

 

Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση.