Ανοιχτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Εργασίες για τη μόνιμη, διαφανή, προστατευτική επίστρωση επιφανειών ενάντια σε graffiti και επικόλληση αφισών στο νέο κτίριο ΚΔΒΚ»

Ιούνιος, 11 2018
logo3

 

Ανοιχτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Εργασίες για τη μόνιμη, διαφανή, προστατευτική επίστρωση επιφανειών ενάντια σε graffiti και επικόλληση αφισών στο νέο κτίριο ΚΔΒΚ», με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (1 μήνας από την υπογραφή της σύμβασης) προϋπολογισμού 8.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

 1. Γενικοί Όροι

Η Κοβεντάρειος Δημοτική βιβλιοθήκη Κοζάνης (ΚΔΒΚ), μετά από την αριθμ. 44/429/25.05.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΝΣ6ΟΕ7Ζ-ΖΔΓ), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά για την υλοποίηση του έργου: «Εργασίες για τη μόνιμη, διαφανή, προστατευτική επίστρωση επιφανειών ενάντια σε graffiti και επικόλληση αφισών στο νέο κτίριο ΚΔΒΚ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (1 μήνας από την υπογραφή της σύμβασης) προϋπολογισμού 8.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

Για την κάλυψη της δαπάνης του παραπάνω έργου έχει εκδοθεί η αριθμ. 38/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού της ΚΔΒΚ για το συγκεκριμένο έργο: αριθμός δέσμευσης 38 «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου» και ΚΑΕ 10.6117.0014.

 1. Περιγραφή εργασιών

Αναλυτική περιγραφή των εργασιών για τη μόνιμη, διαφανή, προστατευτική επίστρωση επιφανειών ενάντια σε graffiti και επικόλληση αφισών στο νέο κτίριο ΚΔΒΚ αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας πρόσκλησης.

 1. Χρόνος και Τόπος Διεξαγωγής

Χρονική διάρκεια υλοποίησης: από την υπογραφή της σύμβασης και για έναν (1) μήνα.

 1. Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και κοινοπραξίες φυσικών προσώπων που:

α) νόμιμα ασχολούνται με την εκτέλεση αντίστοιχων με το αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης εργασιών, όπως αυτές περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια και

β) δεν απασχολούν, ούτε κατά το χρόνο κατάθεσης των προσφορών αλλά ούτε καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ανασφάλιστο προσωπικό.

 1. Δικαιολογητικά

Οι συμμετέχοντες στην παρούσα Πρόσκληση πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Οικονομική προσφορά σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ.
 2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρουν ότι (α) ασκούν επάγγελμα συναφές με το αντικείμενο της σύμβασης, (β) μελέτησαν και αποδέχτηκαν πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης μελέτησαν και αποδέχονται την περιγραφή των εργασιών του Παραρτήματος Ι και ότι οι υπηρεσίες που προσφέρουν είναι σύμφωνες με την περιγραφή εργασιών, (γ) δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό του Δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και (δ) έχουν αντίστοιχη εμπειρία σε ανάλογα έργα.
 3. Βεβαίωση οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου.
 4. Βεβαίωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 5. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου (άρθρο 8 του Ν.1599/1986), όπου θα αναφέρει:

α) τους ασφαλιστικούς φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών,

β)  ότι δεν απασχολεί ούτε πρόκειται να απασχολήσει καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης ανασφάλιστο προσωπικό.

Μαζί με τα παραπάνω προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016:

 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου (η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου),
 • Φορολογική ενημερότητα,
 • Ασφαλιστική ενημερότητα. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν.4412/2016) θα αφορά σε όλους τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης στους οποίους είναι ασφαλισμένο το προσωπικό της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των εταίρων ή των μελών της διοίκησης που έχουν σύμβαση εργασίας με την επιχείρηση. Εάν πρόκειται για ατομική επιχείρηση, ασφαλιστική ενημερότητα απαιτείται και για τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπάγεται ο εργοδότης.
 1. Κατάθεση προσφορών

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται μέχρι Παρασκευή,15.06.2018 και ώρα 12.00 π.μ. στη γραμματεία της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, Πλατεία 28ης Οκτωβρίου 7, 2ος όροφος (Πληροφορίες: κ. Δ. Μυλωνάς, 2461 350 435).

Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό, σφραγισμένο φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω:

 • Η φράση ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΙΜΗ, ΔΙΑΦΑΝΗ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ GRAFFITI KAI ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΑΦΙΣΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΔΒΚ» με κεφαλαία γράμματα,
 • Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας (ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ),
 • Ο αριθμός της παρούσας πρόσκλησης (…………..),
 • Η ημερομηνία αξιολόγησης των προσφορών (………….)
 • Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΚΔΒΚ, στον δικτυακό τόπο www.et.diavgeia.gov.gr και στο ΚΗΜΔΗΣ, στον δικτυακό τόπο της ΚΔΒΚ: www.kozlib.gr. και του Δήμου Κοζάνης www.kozanh.gr.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ

Παναγιώτης Δημόπουλος

 

Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση.