Ανοιχτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του έργου: «Λογιστική Υποστήριξη Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης», με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για το έτος 2017-2018 (12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης) προϋπολογισμού 14.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

Σεπτέμβριος, 13 2017
logo3

 1. Γενικοί Όροι

Η Κοβεντάρειος Δημοτική βιβλιοθήκη Κοζάνης (ΚΔΒΚ), μετά από την 8/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6Β6Α46Ψ844-Ω), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά για την υλοποίηση του έργου: «‘Λογιστική Υποστήριξη Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης’ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για το έτος 2017-2018 (12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης) προϋπολογισμού 14.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

Για την κάλυψη της δαπάνης του παραπάνω έργου έχει εκδοθεί η αριθμ. 8/2017 απόφαση Δ.Σ. ανάληψης υποχρέωσης, με εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού της ΚΔΒΚ για το συγκεκριμένο έργο: ΚΑΕ 10.6117.0014 «Αμοιβές για λογιστική υποστήριξη της ΚΔΒΚ» και ΑΔΥ 38.

 1. Περιγραφή εργασιών

Αναλυτική περιγραφή εργασιών λογιστικής υποστήριξης αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας πρόσκλησης.

 1. Χρόνος και Τόπος Διεξαγωγής

Χρονική διάρκεια υλοποίησης: από την υπογραφή της σύμβασης και για δώδεκα μήνες.

 1. Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και κοινοπραξίες φυσικών προσώπων. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτέχνη Α΄ Τάξης, τα Νομικά Πρόσωπα άδεια λειτουργίας γραφείου παροχής Λογιστικών – Φοροτεχνικών Υπηρεσιών από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος βάσει του ν. 2515/1997 και του Π.Δ. 340/1998 και να παρέχουν εχέγγυα άρτια εκτέλεσης της σύμβασης.

 1. Δικαιολογητικά

Οι συμμετέχοντες στην παρούσα Πρόσκληση πρέπει να πληρούν τις παρακάτω «προϋποθέσεις συμμετοχής»:

 1. Πτυχίο (Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.) Οικονομικών Σχολών, ή οποιοδήποτε συναφές πτυχίο σχολών Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.
 2. Άδεια Λογιστή – Φοροτεχνικού Α΄ τάξης (αποδεικνύεται με προσκόμιση επικυρωμένου αντιγράφου της άδειας αυτής).
 3. Διαχείριση βιβλίων Γ’ κατηγορίας με αναλυτική λογιστική σύμφωνα με το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και σύνταξη Ισολογισμών κατά τα τρία (3) τελευταία χρόνια (αποδεικνύεται με την προσκόμιση αντιγράφων υπογεγραμμένων Ισολογισμών τα τρία (3) τελευταία χρόνια).
 4. Γνώση προγραμμάτων μηχανογραφημένης λογιστικής (βλ. Δικαιολογητικά, περ. 2).
 5. Γνώση συμπλήρωσης και υποβολής ερωτηματολογίων και πινάκων (Στατιστικά δελτία μητρώου δεσμεύσεων –μηνιαία δελτία ΝΠΔΔ) Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (βλ. Δικαιολογητικά, περ. 2).

και να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Οικονομική προσφορά σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ.
 2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρουν ότι (α) ασκούν επάγγελμα συναφές με το αντικείμενο της σύμβασης, (β) μελέτησαν και αποδέχτηκαν πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης μελέτησαν και αποδέχονται την περιγραφή των εργασιών λογιστικής υποστήριξης του Παραρτήματος Ι και ότι οι υπηρεσίες που προσφέρουν είναι σύμφωνες με την περιγραφή εργασιών, (γ) δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό του Δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), (δ) έχουν γνώση προγραμμάτων μηχανογραφημένης λογιστικής και (ε) γνώση συμπλήρωσης και υποβολής ερωτηματολογίων και πινάκων.
 3. Βεβαίωση οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου.
 4. Βεβαίωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 5. Άδεια Α΄ Τάξης Λογιστή-Φοροτέχνη από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, βάσει του ν. 2515/1997 και του Π.Δ. 340/1998 για τους συμμετέχοντες – φυσικά πρόσωπα ή του υπεύθυνου Ομάδας Έργου για τους συμμετέχοντες – νομικά πρόσωπα.
 6. Άδεια λειτουργίας Γραφείου Παροχής Λογιστικών-Φοροτεχνικών Υπηρεσιών από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, βάσει του ν. 2515/1997 και του Π.Δ. 340/1998 για τα συμμετέχοντα νομικά πρόσωπα.

Μαζί με τα παραπάνω προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016:

 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου (η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου),
 • Φορολογική ενημερότητα,
 • Ασφαλιστική ενημερότητα. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν.4412/2016) θα αφορά σε όλους τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης στους οποίους είναι ασφαλισμένο το προσωπικό της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των εταίρων ή των μελών της διοίκησης που έχουν σύμβαση εργασίας με την επιχείρηση. Εάν πρόκειται για ατομική επιχείρηση, ασφαλιστική ενημερότητα απαιτείται και για τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπάγεται ο εργοδότης.
 1. Κατάθεση προσφορών

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται μέχρι 21.09.2017 και ώρα 12.00 π.μ. στη γραμματεία της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, Πλατεία 28ης Οκτωβρίου 7, 2ος όροφος (Πληροφορίες: κ. Μ. Μανεδάκη, 2461 350 434).

Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό, σφραγισμένο φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι:

 • Η φράση ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΔΒΚ» με κεφαλαία γράμματα,
 • Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας (ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ),
 • Ο αριθμός της παρούσας πρόσκλησης (…………..),
 • Η ημερομηνία αξιολόγησης των προσφορών (………….)
 • Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΚΔΒΚ, στον δικτυακό τόπο www.et.diavgeia.gov.gr και στο ΚΗΜΔΗΣ, στον δικτυακό τόπο της ΚΔΒΚ: www.kozlib.gr., του Δήμου Κοζάνης www.kozanh.gr και θα κοινοποιηθεί στο Οικονομικό Επιμελητήριο, 5ο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Παναγιώτης Δημόπουλος

Δείτε περισσότερα

Η γνώμη σας είναι για μας σημαντική!

Θα θέλαμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία του ερωτηματολογίου που ακολουθεί … Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αποτελούν για μας απαραίτητη πληροφορία στην προσπάθειά μας για συνεχή βελτίωση!

https://goo.gl/forms/jSkf3hHppjCFx8Ow2