ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ιούνιος, 21 2017
logo3

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» -ΛΑΣΣΑΝΕΙΑ 2017
με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο για το έργο, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση για την αναλυτική περιγραφή της Ανάδειξης Πολιτιστικού Αποθέματος του Δήμου Κοζάνης- Λασσάνεια 2017.

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (με τη συνοπτική διαδικασία της απ ‘ ευθείας ανάθεσης)
Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με εργασίες Ανάδειξης Πολιτιστικού αποθέματος, σύμφωνα με το υπηρεσιακό σημείωμα και αποτελούν αντικείμενο της συγκεκριμένης πρόσκλησης .
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλουν στην ΚΔΒΚ το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 28/06/2017 και ώρα 12:00μ.μ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
α) Υπεύθυνη Δήλωση ότι μελέτησαν και αποδέχονται τους όρους της μελέτης για την Ανάδειξη Πολιτιστικού Αποθέματος του Δήμου Κοζάνης-Λασσάνεια 2017
β ) Οικονομική προσφορά (σε κλειστό φάκελο)
Συγκεκριμένα οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλουν στην ΚΔΒΚ το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 28/06/2017 και ώρα 12:00μ.μ (έναρξη αποσφράγισης προσφορών) προσωπικά ή με εκπρόσωπο τους τα αναφερόμενα παραπάνω δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη συνημμένη τεχνική περιγραφή.
Οι ενδιαφερόμενοι επίσης μπορούν να απευθύνονται στη βιβλιοθήκη καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προσωπικού στα τηλ . 24610.49319 – 24613.50434

Δείτε περισσότερα

Η γνώμη σας είναι για μας σημαντική!

Θα θέλαμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία του ερωτηματολογίου που ακολουθεί … Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αποτελούν για μας απαραίτητη πληροφορία στην προσπάθειά μας για συνεχή βελτίωση!

https://goo.gl/forms/jSkf3hHppjCFx8Ow2